Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ADRES BUREAU GENOOTSCHAP Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburg Telefoon 01180-30347 VERZAMELINGEN Algemene informatie. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Genootschap is het instandhouden en uitbreiden van wetenschappelijke verzame lingen, inzonderheid in relatie tot Zeeland. De zorg voor de verzamelingen is opgedra gen aan de Commissie voor de Verzamelin gen bestaande uit hoofdconservator (tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het Ge nootschap), conservatores, subconservato- res en de afgevaardigden voor de verzame lingen. De conservatores zijn belast met de registratie, acquisitie en publicatie van de verzamelingen, alsmede overleg met de be herende instellingen. Voor informatie over de collecties, voor schenkingen, erfstellingen of het attenderen op mogelijkheden tot aanwinsten kan men zich tot de conservator van de betreffende afdeling wenden. De conservatorschappen zijn als volgt bezet: Archeologische voorwerpen: conservator: Ir. J. A. Trimpe Burger, Balans 17, 4331 BL Middelburg, tel. 01180-23732. Boeken en handschriften: conservator Drs. H.J. Zuidervaart, Dam 35, 4331 GG Middel- burg. Geschiedkundige voorwerpen, kunst en kunstnij verheid alsmede volks en volkenkundige voorwer pen: Drs. J. H. Kluiver, tevens hoofdconser vator, Gortstraat 46, 4331 LC Middel burg, tel. 01180-11278. Munten en penningen: Drs. C. J. F. Klaassen, conservator, Van Someren weg 44, 3062 RJ Rotterdam, tel. 010-4147135 en 4525135. Historisch-topografische Atlas Zelandia lllustra- ta: conservator: Dr. P. Scherft, Toorenvliedt- wegje 8, 4335 HE Middelburg, tel. 01180-13407; Subconservator: mw. E. A. Binkhorst, Dam 54, 4331 GL Middel- burg. Fossiele botten: conservator: A. M. Dumon Tak, Kousteensedijk 7,4331 JE Middel burg, tel. 01180-30345; Subconservator: Drs.J. Borghouts,Juffersweg 10,4421JB Kapelle, tel. 01102-2160. Schelpen: conservator: F. A. D. van Nieulan- de, Scheldepoortstraat 56,4449 BN Nw. en St. Joosland; Subconservator: drs. D. F. Hoeksema, Herberdsland 13,4337 CL Middelburg, tel. 01180-16532. Honorair conservatores zijn drs. P. J. van der Feen en dr. W. S. S. van der Feen-van Benthem Jutting. LEZINGENPROGRAMMA 1987 dinsdag 3 februari: Zeeuwsch Genootschap Mevr. dra. B. Augustijn, Wetenschappelijk medewerkster Rijks Universiteit Gent, spreekt over „De geschiedenis van het Meet jesland van de 12e eeuw tot heden". Plaats van samenkomst: Burgerzaal Stadhuis Sas van Gent. Aanvang 20.00 uur. vrijdag 20 februari: Werkgroep Geologie Dr. Ph. J. Hoedemaeker uit Leiden met als onderwerp „Dinosauriërs en hun tijdgeno ten". Plaats van samenkomst: Abdij 11, Middel burg. Aanvang 20.00 uur. vrijdag 20 februari: Natuurkundig Gezelschap Prof. S. J. Doorman M.Sc., T.H. Delft, heeft als onderwerp „Wetenschapsfilosofie: Het laatste kwartaal". Plaats van samenkomst: Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aan vang 20.00 uur. dinsdag 24 februari: Zeeuwsch Genootschap Prof. dr. E. Voordeckers over „Ikonen". Plaats van samenkomst: Burgerzaal Stadhuis Hulst. Aanvang 20.00 uur. vrijdag 13 maart Prof. dr. A. W. Schwartz, Laboratorium voor Exobiologie, Kath. Universiteit Nijmegen: „De oorsprong van het leven". Plaats van samenkomst: Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aan vang 20.00 uur. dinsdag 17 maart: Zeeuwsch Genootschap Prof. dr. R. Paemeleire. Onderwerp „De in vloed van de computer op het maatschappe lijk gebeuren". Plaats van samenkomst: Churchill-hotel te Terneuzen. Aanvang 20.00 uur. vrijdag 20 maart: Werkgroep Geologie Dr. J. A. Broekman, Utrecht. Onderwerp: „Sedimentatie en paleoecologie van hetMid- den-Eoceen van het Bekken van Parijs". Plaats van samenkomst: Abdij 11, Middel burg. Aanvang 20.00 uur. dinsdag 24 maart: J uridische Werkgroep Zeeuwsch-Vlaan- deren Prof. mr. R. van Delden over „arbitrage". Plaats van samenkomst: „In 't Oude Kloos ter", Westkade 104, Sas van Gent. Aanvang 20.00 uur. vrijdag 10 april: Natuurkundig Gezelschap Prof. dr. A. Wegener Sleeswyk, Groningen, heeft als onderwerp „Licht op raadselachtige beschrijvingen van apparaten uit de oud heid". Plaats van samenkomst: Zeeuwse Biblio theek, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aan vang 20.00 uur. donderdag 16 april: Nederlands Klassiek Verbond in Zee land Drs.J. B. W. Polak, uitgever, over „Louis Couperus en de Latijnse Oudheid". Plaats van samenkomst: nog niet bekend. T.z.t. bellen 01180-26793.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 41