ZEEUWS TIJDSCHRIFT JAARGANG 37 nummer 1 -1987 EEN TAAK VOLBRACHT Gabrië! Heijboer, journalist ir. M. A. Geuze Bij het heengaan van Gabriël Heij boer, journalist te St.-Annaland. „De Eendrachtbode", het weekblad voor Tholen en St. -Philips/and, verscheen op 4 december jl. met een onbedrukte eerste kolom. Deze blanco „Kantlijn" symboli seerde het verscheiden van de stichter van het weekblad, een man die geduren de meer dan 40 jaren de krant had onder houden en grootgemaakt. Gabriël Heijboer overleed onverwachts, 66 jaren oud. Zij naam vertegenwoor digde voor de streek een begrip. Brêêl in de taal van de St.-Annalanders, want daar was hij geboren als middelste van vijf zonen in een boerengezin. Het bedrijf te klein zijnde was er daar voor hem geen kans; doorleren was er evenmin bij: wel privéles in ruil voor administratief werk. Op 1 8-jarige leeftijd begon hij met een kantoorboekhandeltje, richtte een cyclostyle-inrichting op en gaf een ge stencild advertentieblad voor St.-Anna land en omgeving uit, welk laatste in 1942 door de Duitsers werd verboden, omdat advertenties met NSB- of Duits- vriendelijke tekst werden geweigerd.*) Na de bevrijding van het eiland Tholen (30 oktober 1 944) was de behoefte aan voorlichting echter enorm; het Thoolse verzet drong aan bij Heijboer (zelf ver zetsman) op het uitgeven van een blad, wat lukte door bemiddeling van het Mili tair Gezag. Die krant was minimum-for maat, zoiets als éénzesendertigste van de huidige omvang van het streekblad (18 pagina's). Het papier moest eerst wekelijks door een collega op de fiets uit Breda worden gehaald. Alleen al vanwe ge het distributienieuws was de burgerij praktisch verplicht de krant te lezen. Zo was het begin van „De Eendrachtbode", een krant die in de streek Tholen en St.- Philipsland, inclusief zijn emigrant abonnees, uitgroeide tot een blad dat wekelijks in ruim 6400 gezinnen gele- Rinus Anthonisse publiceerde in de PZC van 8 sept. '84 een levensverhaal over Heijboer. Gabriël Heijboer. (Foto: Lex de Meester). zen ging worden. In 1 984 werd het 40- jarig jubileum van het blad gevierd, een feit dat voor het grootste deel op het conto van Gabriël Heijboer geschreven kon worden, de laatste 1 5 jaren wel ver licht door zijn inmiddels aangetreden zoon Wim, die de School voor Journa listiek volgde. Het redactionele stempel echter was steeds zijn zorg geweest en terwijl hij nog de Kantlijn voor zijn reke ning bleef nemen. Het is de moeite waard de schijnwerper verder op dit bijzondere leven te richten. De jonge Heijboer was een man uit het verzet. Na de bevrijding heeft hij de re gionale geschiedenis van hun verzets groep in een boekje neergelegd. De titel „Slechts een plicht" geeft nauwkeurig aan welke inhoud de opvatting van de jonge Heijboer als Nederlander verte genwoordigde. Het was nog niet een weergave van de meester op de pen, maar wel die van een volwassen vader lander. Toen het Streekmuseum voor Tholen en St.-Philipsland in 1985 een tentoonstelling organiseerde „Bezet, Bevrijd", bracht Heijboer mij zonder commentaar een kladje uit de oorlogs tijd, waarop alle adressen in zijn geboor tedorp die het illegale „Trouw" thuisbe zorgd kregen. Bij de (late) uitreiking van verzetskruisen, werd te Middelburg door prins Bernhard dit Kruis - als één der 66 - ook aan Gabriël Heijboer uitge reikt. Bij diezelfde gelegenheid was het tevens posthuum verleend aan jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Heijboer was het model van een self made-man. Hij wist in al zijn beschei denheid van wanten. Een actie via zijn krant zorgde ervoor dat zeer kort na de bevrijding 3000 broden in de meest hongerige wijk van Rotterdam, Croos- wijk, werden gedistribueerd, 14 dagen later gevolgd door nog eens 2000 bro den en 1000 kg aardappelen. Een net van dorpscorrespondenten werd opge bouwd en de krant groeide. De eerste tien jaren was de verdienste minimaal en alles moest geïnvesteerd worden. Heij boer was een voorstander van een ge matigd harmoniemodel in de samenle ving, zonder verschillen te negeren of te ontlopen in zijn verslaggeving. Reforma torisch opgevoed liet hij zijn basis niet los, wel ging hij over tot de Hervormde Kerk. Hij was tegen polarisatie, hij had niets scherpslijperigs, hij zag geen heil in machtsuitoefening via het geschreven woord, hij lichtte voor en toe met rede lijkheid, verdraagzaamheid, gematigd heiden als dienstverlening. De naam van zijn blad was dan ook niet in de eerste plaats afgeleid van de naam van de grensstroom tussen Zeeland en Brabant, maar om te benadrukken dat die eigen krant voor iedereen was. Zelf getuigde hij een keer: „Ik heb met de krant voor ogen gehad om eendracht te scheppen tussen de bewoners, tussen katholieken en protestanten. In de oorlog trokken die groepen ook met elkaarop en hadden ze elkaar nodig." Ergo: een eendrachtige opstelling van de lezers zou een eigen krant voor de regio kunnen behouden en veilig stellen. En die opzet, die benade-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 7