33 ming van de produktie werd evenwel ge wacht tot dat de lage magazijnvoorraad een redelijk peil had bereikt. Ten slotte werd in 1971 een hoeveelheid lampvoe ten afgezet die 1 50 miljoen stuks kleiner was dan in het jaar daarvoor, waarna in 1972 het totaal van de afzet weer boven de 1.800 miljoen lampvoeten uitkwam, hetgeen bovenal te danken was aan de toeneming van de export naar Noord- en Zuid-Amerikaanse landen. In 1 97121 jaren na de verschijning van de eerste Wet op de Ondernemingsra den, was een tweede WOR tot stand ge komen. Deze breidde de informatie- en adviesbevoegdheden uit met het beslis singsrecht voor bepaalde onderwerpen. In december had de verkiezing plaats van een nieuwe OR, met de volgende uit slag: 7 zetels voor de Metaalbond NVV, 4 zetels voor de combinatie CMB en St. Eloy en 2 zetels voor de ongeorganiseer den. De opkomst was 79 Teneinde bij de bedrijfsgenoten meer belangstelling op te wekken voor het functioneren van de OR, werd aan de toehoorders, wier aantal inmiddels van 2 tot 6 was uitge breid, een formulier uitgereikt met het verzoek daarop hun indrukken weer te geven of suggesties te doen, die van nut konden zijn voor het functioneren van de OR. Uit het resultaat van dit onderzoek bleek dat de vergaderingen niet interes sant waren voor de toehoorders, maar dat de informele nabespreking met hen op prijs werd gesteld. Na de oplevering van de nieuwbouw van Vitrite 2 in de zomer van 1972 was men onverwijld begonnen met het inrichten van de hallen voor massaproduktie. In oktober waren aldaar 7 glasovens en 7 produktielijnen in werking, in drie ploe gen met de volgende indeling: - 3 dubbelwerkende glaspersen, 21 0 slagen per minuut, en 9 grote volg- persen met aangebouwde draadrol ler, 150 sl/min, voor E27-lampvoe- ten; produktie 6.600.000 stuks per week. - 3 dubbelwerkende glaspersen, 210 sl/min, en 9 kleine volgpersen met ingebouwde draadroller, 150 sl/ min, voor E1 4-lampvoeten; produk tie 6.600.000 stuks per week. - 1 dubbelwerkende glaspers, 1 50 sl/ min, 3 grote volgpersen 1 80/sl/min, en 14 klinkmachines, 90 sl/min, voor B22-lampvoeten; productie 1.500.000 stuks per week. De totale produktie bedroeg 14 a 15 miljoen lampvoeten per week, dat is 71 0 miljoen stuks per jaar. Enige jaren later werden produktie-aantallen gehaald van 1 miljard per jaar als gevolg van enerzijds de plaatsing van een achtste glasoven met een tweede produktielijn voor B22-lampvoeten, anderzijds de aanmerkelijk verhoogde machinetem po's, namelijk: - 250 sl/min van de dubbelwerkende glaspersen en 180 sl/min van de volgpersen met aan- of ingebouwde draadroller voor E27 en E14. - 225 sl/min van de dubbelwerkende glaspersen en 120 sl/min van de klinkmachines voor B22. Deze zeer hoge snelheden waren moge lijk dankzij de uitstekende kwaliteit van het werk der gereedschapmakers in de mechanische werkplaats. Voorts zij nog vermeld dat de E27- en B22-lampvoe- ten die in Vitrite 2 werden geproduceerd in aluminium waren uitgevoerd. 80 jaren lang had De Vitrite Fabriek het afvalwater van de beitserij met zijn me- taalzouten van koper, zink en nikkel op het Kanaal door Walcheren geloosd. Daar kwam nu een einde aan doordat voor de zuivering van dit industriële af valwater een moderne installatie op Vi trite 2 tot stand was gekomen. Voortaan werd het afvalwater van de fabriek aan de Maisbaai via een zuurbestendige pijpleiding met een lengte van 1,8 km, die het kanaal, enkele spoorlijnen en een polderdijk kruiste, naar de nieuwe zuive ringsinstallatie in het complex Vitrite 2 gepompt. De kosten van dit werk, met inbegrip van de pijpleiding en het tank park, bedroegen circa één miljoen gul den, een bijdrage, zij het niet te vroeg, van Vitrite aan de milieuhygiëne. De jaarlijkse exploitatiekosten beliepen f 240.000,-. Introduktieboekje „Ik vind het bijzonder prettig om het lang verwachte introduktieboekje te kunnen uitreiken aan de samenstellers". Deze woorden sprak directeur Kranen op 21 december 1972 in de vergaderzaal ter gelegenheid van het van de pers komen van het introduktieboekje met informa tie in losbladige vorm over De Vitrite Fa briek ten dienste van de medewerkers. FHet redactieteam bestond uit: de heren A. Geschiere, A. J. Koops, A. de Masier, G. Prins en A. Tevel, secretaris. Een gebeurtenis van geheel andere aard bracht in 1972 een wijziging in de juridi sche positie van De Vitrite Fabriek (The Vitrite Works): de Naamloze Vennoot schap veranderde in een Besloten Ven nootschap. Vitrite 2 Op 23 april 1 973 vond de officiële ope ning plaats van Vitrite 2 door Z.K.FI. een Besloten Vennootschap. Op 23 april 1 973 vond de officiële ope ning plaats van Vitrite 2 door Z.K.FI. Prins Bernhard, in tegenwoordigheid van mr. J. van Aartsen, Commissaris der Koningin in Zeeland en drs. P. A. Wol- ters, Burgemeester van Middelburg. Als blikvanger fungeerde de nieuwe afval waterzuiveringsinstallatie. Bij de ope ningshandeling zei Prins Bernhard: „Vi trite heeft een schone fabriek ge bouwd", waarna de Prins met een druk op het contact van een enorme E27- lampvoet de produktie op gang bracht. Daarna maakten de Prins en de autori teiten, in gezelschap van dr. ir. F. J. Phi lips, oud-president-commissaris, en de commissarissen ir. D. Noordhof, J. W. Hupkes en ir. J. P. Berdenis van Berle- kom, begeleid door de leden van de di rectie ir. G. Kranen, K. C. J. van Benne- kom en J. J. Claas, een rit op twee elek trisch voortbewogen transportwagens door de produktie-afdelingen, met vele stops. Op de officiële opening volgde een aperitief met genodigden in het ont ruimde messing- en aluminiummaga- zijn, waarna de Prins een bezoek bracht aan het bedrijf in de stad. Na de lunch te hebben gebruikt in de vergaderzaal, stapte Prins Bernhard weer in het hef- schroefvliegtuig waarmee hij was geko men. Eerder waren in het nieuwe bedrijf van twaalf uur tot kwart voor één de ma chines gestopt om de circa 120 mede werkers in de gelegenheid te stellen met een koud buffet de ingebruikstelling te vieren. In de grote kantine van Vitrite 1 bood de directie van vijf tot zes uur een drankje aan aan het personeel van beide nederzettingen, terwijl bovendien aan allen een geschenk naar keuze werd aangeboden ter herinnering aan deze dag. Vormde de feestelijke opening van Vitri te 2 een hoogtepunt in de geschiedenis van De Vitrite Fabriek, het jaar 1973 mocht tevens als bijzonder gunstig wor den gekenmerkt voor de afzet. De verbetering van de internationale conjunctuur en de onmacht van de En gelse concurrentie, die vanwege stakin- De directie bewondert de bronzen vogels, geschenk van het personeel bij de viering van het 75-jarig jubi leum. 26 september 1988.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1989 | | pagina 35