tilte over Zeeland de wereld van Johan Melse Herdenkingen De herdenking van de bevrijding leidde in Zeeland tot een stroom aan uitgaven. 'Chocolade, witbrood en tranen' (De Ruiter-Den Boer, 14,90) is een bunde ling van vijftig oorlogsverhalen, van wis selende kwaliteit, die lezers van de PZC naar hun krant stuurden. De inundatie van Walcheren komt aan bod in 'Water over Walcheren' diverse auteurs, NRI, 28,50). Het gaat vooral over de natuur, het landschap en de dijkenbouw vóór, tijdens en na de inundatie van 1944. J.N. Houterman, die in 1993 nog 'Osttruppen in westelijk Nederland' schreef, kwam met 'Walcheren bevrijd' uitgave in eigen beheer, 24,90) over de gebeurtenissen in november 1944. Hij is erin geslaagd bijzonder veel oorlogsmateriaal - feiten en foto's - boven water te halen. De militair-strate gische kant heeft duidelijk z'n grootste interesse. In '50 jaar 20e eeuw met 2 wereldoor logen' Van Velzen, 22,50) beschreef D.L. Rijnberg (geboren Vlissingen 1892 - overleden Hansweert 1967) ten behoe ve van zijn kinderen en familie zijn levensgeschiedenis: jeugdjaren in Sint Maartensdijk, diensttijd in de mobilisa tieperiode 1914-'18, crisisjaren, de gebeurtenissen in de tweede wereldoor log te Hansweert en de bevrijding van Waarde. Rijnberg was geen geoefend schrijver en de uitgever geeft dat grif toe: 'Verwacht dus geen feilloos neder- lands geschreven tekst. Dirk Rijnberg was een eenvoudige burger zonder hogere schoolopleiding te hebben geno ten.' Wat dan wel? 'Bekende namen komt u regelmatig tegen.' Een terugblik op de oorlogsjaren vanuit een persoon lijk perspectief komen we ook tegen in 'Bommen op Yerseke, dagboek van de melkboer' van Albert Goeman uitge verij Hallo, f 29,90) en 'Wel bevrijd... toch angst' Van Velzen, 24,90) van Gert H. Kuijt over de oorlogshande lingen tussen maart 1944 en mei '45 in Krabbendijke en omstreken, samenge steld uit dagboeken van dorpsgenoten, die volgens Kuijt bedoeld waren om 'de gebeurtenissen tijdens de oorlog vast te leggen voor het nageslacht en niet voor publikatie'. Uitgeverij Van Geyt kwam met twee fotoboeken over 'De bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen', verdeeld over Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen (prijs 58,90). Het dagelijks leven tijdens de oorlogsja ren, met name de laatste maanden, wordt in woord en beeld belicht door Jacques Cats in 'Vrij Volk', de elfde afle vering in een serie'boek-brochures' (De Ruiter-Den Boer, 12,50). De inhoud bestaat uit korte brokstukjes en veel fotomateriaal. Zodoende komt de opzet overeen met die van de vorige delen. De schrijver-journalist weet er een breed publiek mee te bereiken. Overigens vervaardige Jacques Cats bui ten bedoelde reeks 'Voor het hekje' 'Achter tralies', twee boekjes in één, in feite een omkeer-boekbrochure, over de rechtspraak en het gevangeniswezen in 40 Zeeuws Tijdschrift

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1995 | | pagina 42