werd vereenvoudigd tot de Stichting Het Zeeuws Orkest. Een 'artistieke commissie' is nu verantwoorde lijk voor de programmering. Deze commissie bestaat uit leden van het orkest, de chef-dirigent en een artis tiek adviseur. Beroepsorkest? De oorsprong van het huidige Zeeuws Orkest is de Vereeniging voor Instrumentale Muziek die in 1888 in Middelburg werd opgericht. De beruchte Middelburgse standen- en kliekjesgeest was toen op zijn hoogtepunt. Joh. J. Cleuver uit Keulen stond aan de wieg van de 'Instrumentale', en was eind jaren tachtig van de negentiende eeuw al jaren dirigent van de voor het plaatselijk muziekleven cruciale zangver eniging Tot oefening en uitspanning. Bij zijn aantre den veroorzaakte hij grote ophef in de hoofdstedelijke muziekkringen. Cleuver had gemerkt, dat er sopranen waren die alt zongen, en dat ook bij de heren sommi ge stemmen niet klopten. Zijn plan om de stemmen per groep in te delen viel verkeerd. Het betekende anarchie! Want wie in Middelburg tot de adel en het patriciaat hoorde zong sopraan of tenor, zangers en zangeressen uit de lagere klassen werden automatisch ingedeeld bij de alten en bassen. De naam Zeeuws Orkest dateert pas van 1970, toen de Vereeniging voor Instrumentale Muziek samenging met het Zeeuws Kamerorkest uit Goes. Ongeveer tien jaar voordien was het orkest in een stroomversnelling terechtgekomen. Dit had te maken met het aantreden van dirigent Jan Out (i960). Een jaar na zijn komst werden de grenzen verlegd: de 'Instrumentale' trok de provincie in. Men breidde de concertseries uit tot Vlissingen, Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. Door het gereedkomen van de eerste Deltawerken waren de verbindingen een stuk makkelijker geworden. Anders was het met de oude, eilandgerichte mentali teit. Subsidie voor het eerste Zierikzeese concert werd door de gemeenteraad pas na aanzienlijke aarzeling verstrekt. Het orkest was immers Middelburgs, niet 'Zeeuws'. Jan Out stelde de provincie voor om te streven naar een beroepsorkest met ongeveer vijftig musici. Het provinciebestuur vond dit echter te duur en mikte op een orkest met goede en geschoolde amateurs uit heel Zeeland, dat de bestaande orkesten moest over koepelen. Hieruit vloeide de samenwerking en fusie voort met het in 1956 opgerichte Goese Kamerorkest. Ook hier was de toenadering wat moeizaam door oude regionale geplogenheden. Immers, jarenlang was de Goese musici op het hart gedrukt om toch vooral niet bij de Middelburgse concurrentie te gaan spelen. Maar het gezond verstand overwon en in 1970 vond de eerste reeks concerten van Het Zeeuws Orkest plaats. Het eerste concert werd gegeven in Zierikzee, met Mozarts Linzer-symfonie, Tsjaikovsky's Notenkraker-suite, en met Herman Krebbers als solist in Bachs concert in a-klein en Introduction et Rondo Cappricioso van Saint-Saëns. Doelstelling Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 1988 verscheen het door Joke van der Wey geredi geerde jubileumboekje Het Zeeuws Orkest i888-ig88. Toenmalig Commissaris der Koningin C. Boertien schreef in zijn voorwoord: 'Tien jaar geleden sprak ik de wens uit dat het Zeeuws Orkest ook in de komen de decennia voor een toenemend aantal Zeeuwen een bron van vreugde zou zijn, zowel op het gebied van de actieve als de passieve muziekbeoefening. Ik kan alleen maar constateren dat hieraan voldaan is en zou deze wens voor onbepaalde tijd willen verlengen.' Die onbepaalde tijd leek nog vóór het einde van de eeuw ten einde te zijn gekomen. Lelie: 'Gelukkig is het orkest sinds 2000 in rustig vaarwater terechtgeko men. De financiële positie is weer gezond, het artis tiek niveau is hoog.' Organisatorisch is Het Zeeuws Orkest volgens Wietske Lelie de hobby voorbij. 'Een orkest met ambities vereist een professionele organi satie. Vrijwilligers met financiële en bestuurlijke des kundigheid en één betaalde kracht die vier ochtenden per week het bureau bemant zorgen voor een goede organisatie.' Het Zeeuws Orkest wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen. De concerten worden mede mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven. Particulieren die het orkest een warm hart toedragen kunnen hun 13 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 17