bijdrage leveren via de Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws Orkest. 'Zonder al deze steun is het onmogelijk de doelstellingen die we ons hebben gesteld te halen,' zegt Lelie. Maar wat houden die ambities precies in? De algemene doelstelling van Het Zeeuws Orkest is de uitvoering van symfonische muziek voor een zo breed mogelijk publiek. Solisten van nationale en interna tionale faam leveren een belangrijke bijdrage aan de concerten. Specifieke ambities worden gerealiseerd in een 'avontuurlijke en vernieuwende programme ring', waarvan naast de klassieke concerten regelmatig sprake is. Zeelandbrede programmering Regelmatig treedt het orkest op met gastdirigenten: sinds 2002 eenmaal per jaar. Tussen 1987 en 1998 was er trouwens geen vaste dirigent. Gastdirigenten waren de regel. Onder de gastdirigenten uit deze periode vinden we gerenommeerde figuren als Lex Veelo, Jan Stulen, Lawrence Renes, Wolfgang Seeliger, Lev Markiz en Dirk Brossé. Gaandeweg ontstond de behoefte weer te gaan werken met een vaste dirigent die het orkest door en door zou leren kennen. In 1998 is daarom Joan Berkhemer als chef-dirigent aangesteld. 'Berkhemer is naast dirigent een eminent violist,' zegt Lelie. 'Hij won diverse concoursen, waar onder het Oscar Back concours.' Het Zeeuws Orkest is als enige semi-professio- nele symfonieorkest uniek in Nederland. Het bestaat in maximale bezetting uit vijfentwintig amateur- en zestig beroepsmusici. Het overgrote deel van de orkestleden woont in Zeeland, of heeft door werk of afkomst een band met de provincie. 'Zonder Het Zeeuws Orkest is er nauwelijks aanbod van symfoni sche muziek,' benadrukt Wietske Lelie. 'De Zeeuwen mogen zich gelukkig prijzen met een eigen symfonie orkest op professioneel niveau. Zeker in deze tijd van fusiegolven en het opheffen van orkesten in het land.' Onder leiding van chef-dirigent Joan Berkhemer geeft het orkest concerten die, aldus de website van Het Zeeuws Orkest, 'een extra dimensie krijgen door het plezier dat orkestleden in het musiceren hebben.' Wietske Lelie: 'De samenwerking met Berkhemer werpt zijn vruchten af. Avontuurlijke uitstapjes zoals het concert met Blof en Toots Thielemans worden door het publiek zeer gewaardeerd. Hoogtepunten waren de begeleiding van de 'stomme film' Gloria Transitu, de opera I due Foscari van Verdi en het Requiem 3953 van Douwe Eisenga samen met het Zeeuws Philharmonisch Koor. Dit herdenkingsconcert van de Februariramp 1953 is niet alleen op diverse locaties door de hele provincie gespeeld, maar ook in Zevenbergen en Rotterdam.' 'Zeeuwsbreed' speelt het orkest vier tot vijf con certseries per jaar: de Nieuwjaarspromconcerten, en de voorjaars-, zomer- en najaarsserie. Ook zijn er regelmatig extra concerten, bijvoorbeeld tijdens het Zeeland Nazomer Festival. Tweejaarlijks wordt een serie barolcconcerten in lcamermuzielcbezetting gege ven in kleinere Zeeuwse kerken. Eveneens tweejaar lijks begeleidt het orkest de Middelburgse Oratorium Vereniging in het herdenkingsconcert op 4 mei. Concertzaal gered Een tijdlang pakten zich donkere wolken samen boven de thuishaven van Het Zeeuws Orkest, de Concertzaal te Middelburg. Hier wordt elke donder dagavond gerepeteerd en regelmatig geconcerteerd. De uitstekende akoestiek van de zaal wordt alom in den lande geroemd. Al jaren vocht het bestuur van Het Zeeuws Orkest voor het behoud van deze in zijn voortbestaan bedreigde zaal, de enige 'echte' concert zaal in Zeeland. Wietske Lelie: 'De gemeenteraad van Middelburg besloot uiteindelijk dat de zaal moet blijven bestaan.' De groep van vaste gebruikers, het koor Tot Oefening en Uitspanning, het Middelburgs Muziek Korps, de Stichting Kamer Muziek Zeeland en Het Zeeuws Orkest werkte hard aan een exploi tatieplan voor de zaal. Lelie: 'Op 21 februari heeft de gemeenteraad tenslotte besloten tot renovatie. Enige weken daarvoor reageerde de commissie maatschap pelijke zaken al zeer positief op het exploitatieplan van de groep vaste gebruikers.' De finale beslissing door de raad was een hamerstuk, het positief advies van de commissie werd overgenomen. De Concertzaal gaat per 1 juli 2005 dicht voor verbouwing. De her opening is gepland begin september 2006. Het Zeeuws Orkest zal tijdens de renovatie repeteren in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Ook de concerten die anders in Middelburg plaats zouden vinden, wor den in Vlissingen gegeven. Voor de bezetting en programmering 2005 van Het Zeeuws Orkest kan men terecht op: www.zeeuwsorlcest.nl 14 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 18