want daarnaast zijn er de bescheiden Kelderman serie in het stadhuis in Tholen of in de Kapel van Hoogelande op Walcheren, waar - voortkomend uit persoonlijke en familiecontacten - af en toe het Loeki Stardust Quartet of cellist Anner Bijlsma verschijnt. Vergelijkbaar Al die clubs bieden professionele musici - niet zel den aan het begin van hun carrière, maar niet zelden tevens leden van gerenommeerde ensembles - podia voor klassiek gerichte concerten. Behalve de voorkeur voor concertlocaties met een stemmige sfeer is nog een aantal vergelijkbare kenmerken vast te stellen. Het gaat bij allemaal om clubs die werken met niet- betaalde krachten, vrijwilligers dus, ook als ze in het dagelijks beroepsleven met muziekbeoefening te maken hebben. De keuze van de musici wordt voor het grootste deel bepaald door persoonlijke of via via- contacten, al zijn er uitzonderingen: voor de Goese concerten werden jonge musici betrokken van het Brabants Conservatorium, die op het punt stonden een professionele carrière in de muziek te beginnen. Een vergelijkbare constructie doet zich voor bij de Cineconcerten in Vlissingen, waar een deel van de optredende ensembles of solisten net is afgestudeerd aan het departement Muziek van de Hogeschool in Gent. Impresariaten leveren maar een beperkt aantal concertgevers. Vrijwel alle organisaties krijgen voor hun activitei ten een kleinere of grotere subsidie van gemeenten of provincie (Stichting Kamermuziek Zeeland). Vaak ook worden de concerten bescheiden en een enkele keer stevig gesponsord. Twee uitzonderingen: de Stichting Incanto in Middelburg redt het met de recet tes en donaties van particulieren en streeft naar een onafhankelijke opstelling zonder overheidssubsidies. De Vlissingse Cineconcerten ziet ook af van gemeen telijke subsidie en bedruipt zich met entreegelden en sponsoring. Op bijna elk concert treedt een in de gemeente gevestigd bedrijf op als gastheer. Ongeveer alle organisaties hebben een achterban: soms bestaat die uit bezoekers aan wie de concertlijst wordt gemaild of verstuurd, soms hebben zij een groep donateurs die ze op hun activiteiten attenderen - uitschieters zijn daarbij de Stichting Cineconcerten in Vlissingen met een bestand van zo'n driehonderd begunstigers en Kamermuziek Zeeland met ongeveer tweehonderd vijftig donateurs. Alle organisaties leve ren een overzichtelijk aantal concerten per jaar, varië rend van drie tot zeven met als uitschieters de vijftien Cineconcerten en de tien stuks van de Stichting Kamermuziek Zeeland. De bezoekersaantallen har moniëren doorgaans met het intieme karakter waarin kamermuziek gedijt, de verschillende series komen gemiddeld uit op zestig tot zeventig per concert, met als uitschieters de Cineconcerten (gemiddeld 90), de zomerconcerten in West-Zeeuws-Vlaanderen (gemid deld ruim honderd) en Kamermuziek Zeeland (een gemiddeld bezoekerstal van ruim honderdtwintig per concert). Model De Stichting Kamermuziek Zeeland kan min of meer model staan voor de manier, waarop de hier genoemde niet-professionele organisaties in Zeeland kamermuziek aan de man brengen. De SKZ werd aan het begin van de jaren negentig opgericht met de bedoeling het aanbod van kwalitatief hoogwaardige klein bezette concerten in de provincie te verruimen. Zes muziekliefhebbers vonden elkaar in die ambitie. In de eerste periode bracht de club dat streven vooral in praktijk met concerten op de zondagmiddag in de Middelburgse Concertzaal. Later nam men, onder de paraplu van het Zeeland Nazomer Festival, de orga nisatie ter hand van een reeks kamermuzikale concer ten in monumentale kerkjes in dorpen op Schouwen- Duiveland en Tholen. Bij een van die gelegenheden kwam de club in contact met de Amsterdamse altviolist van Russische komaf Daniël Raiskin - tegen woordig trouwens ook dirigent met een internationale agenda. Met hem kwam het gesprek op het initia tief, waartoe de stichting eigenlijk op aarde wilde zijn: de organisatie van een jaarlijks terugkerend Internationaal Muziekfeest Middelburg. Raiskin zag wel wat in het idee en bood aan het te helpen opzetten. Zo kreeg in 1999 het eerste muziekfeest zijn beslag in de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis - want dat was een uitgangs punt: de muziek moet klinken in een omgeving met ambiance. De rolverdeling was snel geregeld: Raiskin zorgt als artistiek leider voor de muziek, de bestuurs leden voor de logistiek. Logistiek ruim genomen: van het aanvragen van subsidies, tot kaartverkoop, sponsoring, flyers, zorgen voor repetitieschema's, verkoop van kaartjes, publiciteit voorafgaand aan en het regelen van drankjes na afloop van de concerten. 16 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 20