P O L D E Detail omslag van de Zeeuwse vestingatlas. de Open Monumentendag 2004, die eveneens in het teken van verdedigingswerken stond. De Zeelanduitgave volgt dezelfde opzet als die van de recente andere delen, Limburg en Noord-Brabant. De beschrijving van de merendeels per regio gerang schikte vestingwerken volgt op drie hoofdstukken waarin geografische, staatkundige en militaire ver banden worden behandeld. In de Zeeuwse atlas zijn deze hoofdstukken gewijd aan het water als bondge noot (A.J. Beenhakker), de staatkundige en militaire geschiedenis in hoofdlijnen (J. Baalbergen en J.M. Smits) en de ontwikkeling van de vestingbouwkunde in Zeeland (T. de Kruijf). De hierop volgende object beschrijvingen zijn zoals gezegd per regio of eiland gerangschikt. Na behandeling van de noordelijke eilanden worden voor Zeeuws-Vlaanderen - omdat dit historisch-vestingbouwkundig het interessantste deel van de provincie is? - vier hoofdstukken gereser veerd. Ten slotte volgt een buiten deze orde vallend hoofdstuk van Hans Sakkers over kazematten en bunkers, dat weer de hele provincie (in de Tweede Wereldoorlog) tot onderwerp heeft. Veel illustraties in deze geheel in zwart-wit uit gevoerde, maar mooi verzorgde uitgave tonen hoe de Zeeuwse vestingen, forten, schansen, linies en batterijen eruitzagen. Verder vinden we handige over zichtskaarten. Het boek wordt besloten met een nut tige woordenlijst en een dito, uitgebreid register. De auteurslijst telt veel bekende archivarissen en zelan- dica-publicisten: regiokenners als A.R. Bauwens (West Zeeuws-Vlaanderen), P. Blom (gemeente Veere), A.C. Tramper (Vlissingen) en A.C.J. Willeboordse (gemeente Sluis). Ook 'Zeelandgeneralisten' als Ad Beenhakker en Peter Sijnke zijn van de partij, hoewel de laatste het in dit boek houdt bij 'zijn' gemeente Middelburg. Johan Smits, die onder meer een uitvoe rige beschrijving van het Fort Keizershoofd bij het verdronken Valkenisse (Zuid-Beveland) publiceerde in het boek Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd (1:995), neemt in de atlas met J. Baalbergen het twee de algemene hoofdstuk, 'Groeiend naar eenheid. De staatkundige en militaire geschiedenis van Zeeland in hoofdlijnen' voor zijn rekening. De drie inleidende hoofdstukken vertonen wel enige overlap; zo staan zowel Beenhakker als De Kruijf stil bij het Romeinse castellum van Aardenburg en de vroegmiddeleeuwse ringwalburgen. Een onvermijdelijk euvel bij over zichtswerken als deze Zeeuwse vestingatlas. Historische geografie en volkskunde Promoveren op een bundeling van eerder, her en der gepubliceerde artikelen en op zichzelf staande bijdra gen is inmiddels heel gewoon. Niemand zal verkondi gen dat dit een frappante pluim is op de stormhoed der academische vooruitgang. Ook A.P. de Klerk, regionaal- historisch consulent van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, bundelde oudere publicaties in zijn dissertatie Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Historisch-geografische en waterstaats- historische bijdragen, en voorzag ze voor de gelegenheid van een ruime inleiding. De buitenstaander in de wereld der rituele baretten en rinkelende ambtsketens hoeft zich alleen maar met het boek als boek bezig te houden, en dan stel je vast dat een bundel als deze wel een aanwinst is. Het boek is gegroepeerd in drie the ma's. Allereerst de zorg voor en de betekenis van het Nederlandse landschap in nationaal en internationaal opzicht. Vervolgens onderzoek naar uiteenlopende aspecten van Zeeuwse dorpen. Het leeuwendeel van het boek is gewijd aan de historische geografie van Walcheren, De Klerks virtuoos bereden stokpaard. Centraal in deze afdeling is de (bestrijding van de) over last van het binnenwater, waarmee Walcheren tot 1930 vrijwel jaarlijks te maken had. 71 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 75