Muziek in kleur Een lokaaltje vol elektronica; computers, key boards. En natuurlijk muzikanten: Judith (links) en Martien (rechts). Ze hebben er duidelijk zin in, maar ze moeten nog even wachten tot de compu ter is geprogrammeerd. Noten en ritme van een muziekstuk worden gekoppeld aan kleuren, bij voorbeeld de A is rood, de E groen, lichtjes geven aan wanneer een toets moet worden ingedrukt. Met deze methode spelen ook verstandelijk gehan dicapten de sterren van de hemel. hele provincie. In die zin hebben wij geen last van eilanddenken, al is het een feit dat we, zoals gezegd in het geval van fanfares en AMV, veel lokaal moeten opereren. Tussen de verschillende plaatsen bestaan cultuurverschillen. Iedereen heeft zo zijn gevoel bij zijn eigen school, prima. Ik kan me voorstellen dat in Hulst een leerling niet eens weet dat er in Goes ook een muziekschool is, dat ze daar met andere woorden niet weten dat ze deel uitmaken van een groter orga nisatorisch geheel.' Terneuzen heeft als enige gemeente wel een eigen, onafhankelijke muziekschool? 'Terneuzen heeft een breed centrum voor kunsten met een aparte afdeling muziek. Maar door de gemeentelijke herindeling zijn de gebieden door elkaar gaan lopen waardoor er met die muziekschool steeds meer wordt samengewerkt. Verder is het zo dat ze in Terneuzen al een slag hebben gemaakt in de richting die wij nog op moeten. Op popgebied hebben ze duidelijk een voorsprong.' De Muziekschool bestaat nu 50 jaar. Welke plannen zijn er voor de komende jaren? 'We zijn bezig beleid te ontwikkelen voor de peri ode 2006-2010. Het belangrijkste aandachtspunt is ruimte maken voor alle mogelijke uitingsvormen in de jeugd- en jongerencultuur in samenwerking met poppodia, basisscholen en voortgezet onderwijs. Daar wordt in het aanstellingsbeleid van docenten al reke ning mee gehouden. Op die manier kunnen we op dat vlak gespecialiseerde diensten aanbieden. Je lean den ken aan het coachen van een band en een cursus rap pen hoort wat mij betreft tot de mogelijkheden. En nogmaals, het is hier niet van belang dat de muziek school prominent in beeld is. We blijven hier liever op de achtergrond faciliterend en ondersteunend aanwezig. Het is beter dat een popmuzikant over een docent van ons zegt: 'Hé, dat is een toffe peer.' En dat pas later blijkt dat hij bij de muziekschool hoort dan andersom. Een soortgelijke, ondersteunende rol spe len we in het basisonderwijs. We bieden nu speciale lespakketten aan die docenten zo in de praktijk kun nen brengen. Pas als het te specialistisch wordt, komt iemand van ons in beeld. De reacties zijn tot nu toe enthousiast, we kunnen de vraag bijna niet aan. Interessant aan beide projecten is dat je met beperkte inzet van middelen en personeel je over een heel breed terrein kan bewegen. Die lijn gaan we uit bouwen, ook met andere instanties. De Zeeuwse Muziekschool droomt van één groot kunstinstituut voor de hele provincie, maar met een diversheid aan deelorganisaties: een atomiumachtig beeld. Eén orga nisatie waarin alle mogelijke disciplines elkaar verster ken en beïnvloeden. Die droom mag van mij in 2010 werkelijkheid worden.' 5 Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2005 | | pagina 9