Nederland NEDERLAND Wf fVVVt Postzegels met de afbeelding van De Ruyter. (links)In het herdenkingsjaar, 1907, heeft de toenmalige PTT voor het eerst in haar geschie denis een postzegels uitgegeven waarop een ander persoon dan de regerende vorst was afgebeeld, (midden) In 1957, het 350ste herden kingsjaar van de Ruyters geboorte, eerde de PTT hem andermaal met tweetal zegels, Ditmaal was zijn beroemde vlaggenschip de Zeven Provinciën ook in de reeks opgenomen, (rechtsboven) In 1964 herdacht de Nederlandse Antillen, dat de Ruyter in 1664 een bezoek aan het eiland St Eustacius had gebracht, (rechtsonder) Voorlopig is in 1976, de driehonderdste sterfdag van de Ruyter, de laatste zegel met zijn beeltenis uitgegeven. 1607;' ySA'V 007 «cisËcgMw J9V VIuhld Adriaansz^ 'Ur J^uuttr De Zeven 'Dxo\incièn 7 Michiel de Ruyter 1607-1676 MICHIEL ADRIAASS7 DE RUYTER t«07-!9>7; cialisatie volgde na zijn kandidaats. 'Langzamerhand kreeg ik weer meer belangstelling voor de zeventiende eeuw. Eind 1982 deed zich de mogelijkheid voor een werkcollege zeegeschiedenis te volgen bij prof. dr. J.R. Bruijn, gewijd aan een op zolder ontdekte collectie brieven van kapitein Eland du Bois, een zeeofficier die onder De Ruyter had gediend.' Na enige twijfel gaf Prud'homme zich op. 'Gaandeweg raakte ilc weer hele maal enthousiast en na stages in het Rijksmuseum en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam studeerde ik af op een doctoraalscriptie over de zeventiende-eeuwse familie Sweers, die enkele zeeofficieren telde.' Gelegenheids herden kers Tijdens het De Ruyterjaar komt Ronald Prud'homme van Reine ook naar Zeeland. Op 23 maart geeft hij een lezing bij de officiële herdenkingsplechtigheid in de Vlissingse St.-Jacobskerk, op 20 april in het Calvijn College in Goes. 'Een grote landelijke tentoonstelling over Michiel de Ruyter zal er volgend jaar helaas niet zijn,' zegt hij. 'Ik was betrokken bij voorbereidingen daarvan in de Grote Kerk in Den Haag, maar die moesten worden afgeblazen vanwege tekort aan subsi die. Laat niemand dus al te veel van het herdenkings jaar verwachten, al hoop ik dat er vooral in Zeeland toch veel activiteiten zullen zijn.' Sommige zaken rond het herdenkingsjaar vervullen hem met gêne. Liberale politici als Szabo en Balemans hebben Michiel de Ruyter alvast bestempeld tot een 'model-Nederlander' en zelfs 'een echte WD'er'. 'Dat is lachwekkend,' vindt Prud'homme. 'Het is een heilloze weg om een zeventiende-eeuwer in te lij ven bij een politieke stroming die uit de negentiende eeuw dateert. Enfin, de eerstgenoemde parlementari ër staat te laag op de lijst om herkozen te worden en de ander heeft zich teruggetrokken. De gelegenheids herdenkers die uit zijn op het inlijven van de "held" bij hun eigen partij zijn dus al in het najaar van 2006 uitgeschakeld, nog vóór de herdenking goed en wel is begonnen.' 13 Zeeuws Tijdschrift 2006/5-6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 15