w Ronald Prud'homme van Reine Rechterhand van Nederland Biografie van Michiel Adriaenszoon AA de Ruyter A Door het stof De belangstelling voor (zee)helden en maritieme geschiedenis beleeft sinds de jaren negentig een ople ving. Er mag weer over 'helden' gesproken worden. Is dit een reactie op de (linkse) politiek-correcte 'debun king' in de voorgaande periode? Prud'homme: 'Ik denk dat die herleving te dan ken is aan een in het algemeen veel groter geworden interesse voor de eigen geschiedenis. Ik ben sinds midden jaren tachtig bezig geweest met het schrij ven van biografieën van vlootvoogden, want toen startte ik met mijn proefschrift over admiraal Van Kinsbergen. In die tijd werd zéér negatief tegen zo'n onderwerp aangekeken. Zo'n beetje van: waarom het leven van één militair bestuderen, terwijl je je ook kunt verdiepen in de sociaal-economische geschie denis van Tietjerksteradeel?' Prud'homme schrok er bovendien van, hoe slecht voorwerpen in musea en andere instellingen werden bewaard. 'In het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam, zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, moest ik letterlijk door het stof en onder verwarmingsbuizen doorkruipen om boeken te vinden die Van Kinsbergen na zijn dood had geschon ken. In museumdepots bleken voorwerpen onvind baar, omdat er decennia door niemand naar was gevraagd en er nooit meer een tentoonstelling over het onderwerp was geweest.' Begin jaren negentig veranderde de sfeer geleide lijk. Plotseling verschenen nieuwe biografieën, terwijl daarvoor altijd werd geklaagd dat Nederland een bio grafische traditie miste. De musea liepen echter tien jaar achter, vindt Prud'homme. 'Toen ik midden jaren negentig in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam voorstelde om bij mijn De Ruyterbiografie een ten toonstelling over hem te houden was de reactie van de adjunct-directeur: over mijn lijk. In ons museum geen expositie over zo'n ouderwets onderwerp. Toen ben ik naar Vlissingen gegaan, waar de conservator alle medewerking verleende en we het boek prachtig bij een tentoonstelling konden aanbieden.' Kritiek en bewondering In Rechterhand van Nederland geeft Prud'homme blijk van persoonlijke bewondering voor De Ruyter. In hoe verre kan een historicus zich dit veroorloven, zonder dat de wetenschappelijke objectiviteit in het gedrang komt? Ronald Prud'homme van Reine 'Ik denk dat ik de balans tussen bewondering en objectiviteit bij De Ruyter goed in de gaten heb gehou den.' zegt Prud'homme van Reine. 'Ik heb hem gepre zen waar dat terecht was en gelaakt waar dat nodig was. Een voorbeeld van dat laatste is mijn oordeel over zijn optreden in de Vierdaagse Zeeslag in 1666, waarop volgens mij een en ander is aan te merken, maar waarvoor hij traditioneel hoog wordt geprezen. Het valt me in de loop der jaren op dat doorgewin terde De Ruyter-bewonderaars mijn boek veel te kri tisch vinden en mensen die weinig op hebben met helden het juist te bewonderend vinden. Dat duidt op een goede mix van kritiek en bewondering.' De uitdrukking 'trots op het nationale verleden' gaat Prud'homme van Reine te ver. 'Trots houdt het gevaar in dat je dingen schrapt die daarbij niet van pas komen. Regionaal-chauvinisme zoals dat vooral in Zeeland en Friesland voorkomt brengt vaak romanti sering van het provinciale verleden met zich mee.' De verwijten van 'hollandocentrisme' door de Zeeuwse maritiem-historicus Doeke Roos zijn Prud'homme van Reine niet ontgaan. 'Zeeuwen die over Zeeuwse mari tieme geschiedenis schrijven hebben vaak iets over zich van: Zeeland is door de Hollandse geschied schrijvers geen recht gedaan en dat zullen we nu goedmaken door alle fouten die aan Zeeland worden toegedicht goed te praten en alle schuld op Holland en de andere provincies te schuiven,' meent hij. 'Het leidt gauw tot achterdocht tegen iedereen van buiten de provincie. Doeke Roos verklaarde in een interview dat ik weinig of niets over de Zeeuwse jaren van Michiel de Ruyter te melden had omdat ik volgens eigen zeg- 14 Zeeuws Tijdschrift 2006/5-6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 16