LANG LEVE DE LETTEREN Zet u schrap! Iedere vier jaar voltrekt zich een vast ritueel waarin de culturele verhoudingen van de komende tijd worden vastgelegd. De klaroenstoot wordt door het Ministerie van OCW met een beleids nota (Kunst van Leven, hoofdlijnen cultuurbeleid, 2007) gegeven. Deze vormt het kader voor het circus wat zich nu op lagere bestuursniveaus gaat vol trekken. Ook in Zeeland. Het GS collegeprogramma 'Nieuwe Verbindingen' bouwt wat de kun sten betreft sterk voort op de nota Cultuur Continue 2005-2008. Ter voorbereiding op de eigen nog te schijven nota 'Kunsten 2009-2012' en om tot 'heldere en duidelijke keuzes' te komen werd een adviesbureau ingehuurd dat organisaties moest onderzoeken 'die actief zijn op het terrein van de amateurkunst, podiumkun sten en festivals en beeldende kunsten en vormgeving'. Bestuur Management Consultants of BMC. Samen naar Beter bleek aan het profiel te voldoen. Het ziet kunst en sport als motoren van de samenleving. 'Dat is niet verwonderlijk, want zij hebben met elkaar gemeen dat zij mensen in beweging brengen. Letterlijk en figuur lijk.' Nee, maar! Applaus. Zoveel gratuit gewauwel heb ik op een webstek zelden bij elkaar gezien. Het was dan ook geen enkele verrassing dat Samen naar Beter een rapport het daglicht deed zien met de sleetse titel State of the Art Zeeland (januari 2008). Met maar liefst 18 aanbevelingen (over keuzes gesproken) variërend van 'Formuleer meetbare doelstellingen, voer een nul meting uit en stel prestatie-indicatoren vast' tot 'Bezie de wijze waarop het oordeel over artistieke kwaliteit wordt ingewonnen', wordt een nieuw en triest record apporteerbare aanbeveligerigheid gevestigd. De laatste aanbeveling had er niet hoeven komen als de Raad voor Cultuur Zeeland twee maanden gewacht had met het uitbrengen van zijn Het spel op de wagen aanzet voor een publieke discussie over het Zeeuws cultuurbeleid 2oog-2oi2 (november 2007). Een balorig, olifant in de porseleinkast-type discussiestuk dat weinig heel laat van de cul tuurnota in status nascendi. De rol die de Raad zich als organisator van de discussie over de cultuur 2009-2012 heeft toebedacht, is door deze vroegtijdige stelling- name volstrekt ongeloofwaardig geworden. Beter had de Raad in de afgelopen vier jaar onder zoek verricht naar de kunsten in Zeeland en had zo kunnen leveren wat GS nu weer buiten de deur moest halen van een bureau dat Zeeland ziet als een dunbevolkte provincie!? Quod next? Deze onderzoeken, nota's en gedachtenspinsels laten Letteren volledig buiten beschou wing. Helemaal? Nee, want als een deus ex machina steekt Letteren in de Uitgangspuntennotitie Provinciaal Kunstenplan 2009-2022 (februari 2008) onder punt '2.3 Wat verstaan wij onder kunsten?' weer één keer de kop op. Verder wordt er met geen woord meer over gerept. Kennelijk is de positie van Letteren, dat 0,1 procent van de cultuurbegroting opslorpt, een geto lereerd onmeetbaar fenomeen waar weinig woorden aan vuil gemaakt hoeven te worden. Genoeg. Geniet van dit nummer dat met een onverstoorbaar geduld en gulzige moed uit de bocht slingert. Hoe lean het ook anders. Het staat bol van literatuur, (lcunst)geschiedenis, biografie, ontdekkin gen en genot. Het wordt 88 bladzijden lang grandioos verplettert onder zijn mateloos lichtzinnig gewicht. Paul van der Velde 4 Zeeuws Tijdschrift 2008 I 1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2008 | | pagina 6