Il HONDERD JAAR SCHOOL VAN DE TOEKOMST In hun inleidingen staan Jack Begijn, voorzitter werkgroep ioo-jarig bestaan Rijks-HBS, Petrus Hondius en De Rede, en Paul van der Velde stil bij het hoofdkenmerk van de Stedelijke Scholengemeenschap De Rede: de constant tolerante op onderwijsvernieuwing en persoonlijke ontwikkeling van de leerling gerichte flexibele manier van werken. VAN EEN GEMEENTELIJK HBS NAAR RIJKS-HBS (1913-1940) Dertig jaar lobbyen in het Haagse en een eensgezinde Zeeuws-Vlaanderenbrede gemeentelijk samenwerking zorgden ervoor dat in 1913 de eerste middelbare school in Terneuzen kon worden geopend. De school ontwikkelde zich in een kwart eeuw tot een instituut dat van vitaal belang werd voor de streek. Zijn Voorbereidende Klasse zorgde er vanaf 1936 voor dat getalenteerde leer lingen uit alle lagen van de bevolking toegang kregen tot middelbaar onderwijs. EEN TIJD VAN DISLOCATIE (1940-1945) Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond het onderwijs gewoon doorgang. Er moest wel geïmprovi seerd worden want de school werd het hoofdkwartier van de bezetters en daarom kregen de leer lingen les in cafés en lunchrooms. Alleen gedurende de Slag om de Schelde werd er van septem ber 1944 tot februari 1945 geen les gegeven. De leerlingen die in de laatste klas zaten, hoefden geen eindexamen te doen: zij kregen hun diploma cadeau. VAN OPENBAAR LYCEUM NAAR PETRUS HONDIUS LYCEUM (1945-1962) De naoorlogse jaren zagen een sterke groei van het aantal leerlingen en het lerarenkorps. De school kreeg zowel een gymnasium als een mms. De nieuwe tijd wordt merkbaar op school en er vonden heuse verkiezingen plaats voor het bestuur van de Terneuzense Lyceum Club waar toen al een Antipartij aan meedeed. Toneel, sport en cultuur bloeiden en vonden hun neerslag in goed leesbare schoolkranten culiminerend in het literaire tijdschrift Stiletto dat zelfs landelijke bekend heid kreeg. BROEDPLAATS VAN DE MAMMOETWET (1962-1988) De Voorbereidende Klasse die een toegenomen deelname aan het middelbaar onderwijs facili- teerde was een belangrijke onderwijsvernieuwing. Die werd opgevolgd door een experimentele havo in 1963 (in 1966 gevolgd door het atheneum). Toen de onderwijsvernieuwing in 1968 in de Mammoetwet werd vastgelegd, studeerden de eerste havisten aan het PH af. Het luidde een twin tigjarige periode in die door de leerlingen van die tijd als een van grote vrijheid werd ervaren. VAN RIJKSSCHOLENGEMEENSCHAP NAAR STEDELIJK SCHOLENGEMEENSCHAP DE REDE (1988-2000) De schaalvergroting van de scholen in het laatste kwart van de vorige eeuw ging niet aan het Petrus Hondius voorbij. In 1976 fuseerde het met De Branding, een school voor mavo-onderwijs. In 1994 volgde de fusie met De Vaart, een school voor beroepsonderwijs. Vanaf 2000 kwamen de scholen onder een dak wat de integratie ten goede kwam. In 2002 tot slot kwam de fusie met De Schans, een school voor leerlingondersteunend onderwijs. 'VAN OUDE VAART EN NIEUWE WEGEN (2000-heden) Met de fusiegolf achter de rug volgde een periode van integratie. Geheel passend in de onderwijs- vernieuwende traditie voerde De Rede in het schooljaar 2012-2013 de iPad in waarmee de eerste contouren van het 'leren op maat' zichtbaar werden. De uitdaging voor De Rede is krimpbesten- dig te worden. Een school die 100 jaar bestaat en heeft bewezen flexibel in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, kan wel tegen een stootje.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2013 | | pagina 1