<z;'J Ter gelegenheid jn tezamen gekomen getuigenis aflegden van het 25-jarig jubileum van den Zeeuwschen Bond van Land- en Tuinbouw-onderwijzers maakten wij deze foto. Voor de Nederlandsche geluidsfilm „Bleeke Bet” werden te Amsterdam buiten-opnamen gemaakt. Een kijkje bij het verfilmen van een scène in de Jordaan. toe uit alle deelen des lands vrouw waren, die door dezen rondgang van hun vredeswil. Te Zwolle werd een groote landdag gehouden van den Bijzonderen Vnj- willigen Landstorm, die bijgewoond werd door de ministers Deckers en De Wilde. Het défilé voor de autoriteiten op de Groote Markt. In de omgeving van Hilversum werd door de ruiters van de maneges uit Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Haarlem een gemeenschappelijke rit met springconcours gehouden. Drie ruiters nemen een hindernis. H. M. de Koningin en prinses Juliana brachten een bezoek aan de ontgin- ningswerken van de centrale werkverschaffing in het Rederveld. De koningin bij het verlaten van een der barakken voor de tewerkgestelden. Het oude stadhuis te Veere is thans geheel ge restaureerd en wordt van de stellingen ontdaan. lïlllli

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 7