n I j I I jullie je geluk hem i je het j ROTTERDAM. GEZICHT OP DE RIJNHAVEN. Rotterdam heeft als zeer belangrijke haven- en stapelplaats niet weinig tot de welvaart van ons land bijgedragen. Daar het voornamelijk een invoerhaven van massa-goederen is, is het vooral aangewezen op een goedkoop ver voer binnenwaarts, waardoor het gansche havenbedrijf er is ingericht om de goederen zooveel mogelijk over te laden op binnenvaartuigen. De havens van Rotterdam, die voortdurend werden uitgebreid en verbeterd, behooren thans tot de best geoutilleerde van Europa. Van de vroegste geschiedenis van Rotterdam is slechts weinig be kend. De eigenlijke ontwikkeling der stad is in de vijftiende eeuw begonnen. Naast den handel kwam ook de industrie er in de zestiende eeuw in bloei en thans is Rotterdam als industrieel centrum van groote beteekenis. Vooral op het gebied van scheeps- en machinebouw bezit dé stad een uitstekende reputatie. een nieuwe we- het was uitein- Lowell geweest, die de poorten er hem had geopend, zoodat hij nu zijn geluk ook durfde aanvaarden, oorspelling omtrent Tom was uitge niet vernietigen mag! En nu....” ze zweeg even, als om haar woorden den juisten indruk te laten maken: „Nu kom ik tot het laatste en voornaamste punt: is het billijk tegenover Ma mie, die van je houdttegenover wie je je hebt uitgesproken en die dus recht op je heeft? En op die vraag laat ik je liever zelf het ant woord geven, omdat je zelf het beste weet, hoeveel je van haar houdtIk geloof," be sloot ze zachtjes, „dat het heel veel moet zijn, omdat je zoo’n groot offer hebt gebracht.... Want een offer moet het voor je zijn geweest, toen je je eenzaamheid verliet om haar te volgen. Het was Darton geweest alsof hij, terwijl mrs. Lowell tegen hem sprak, zichzelf voortdurend lichter had voelen worden. Hij begreep, dat zij gelijk had: wat een pieteuze herinnering aan zijn vrouw had moeten zijn, had hij vertroe beld door een negatie van het leven! En hij besefte het nu duidelijk dat hij daaraan ver keerd had gedaan en dat het 't leven zelf was 1 er van had gewezen door Mamie naar hem toe te voeren! Mamie, die zijn ziel de rust geschonken had waaraan hij zoo’n behoefte had, maar die hij uit eigen kracht nimmer had kunnen vinden Zelfs niet in de Vallei der Eenzaamheid waar het leven met duizend herinneringen zich steeds weer had aangediend „Maar Tom....” begon hij aarzelend. Mrs. Lowell keek even ernstig. Toen zei ze: „Laat ik het hem zeggen, Buster. Hij zal het begrijpen en het niet erg vindenIk geloof, dat je de verhouding tusschen Mamie en niet geheel juist zietZe zijn samen als neef en nicht opgegroeidze zijn veel, men kan wel zeggen altijd bij elkaar geweest en zoo is er langzamerhand een verhouding tusschen hen gegroeid, die, dat moet ik eerlijk zeggen, meer dan vriendschappelijk wasMaar ik geloof niet, dat er van liefde tusschen hen gesproken mag wordenIk denk, dat zij het meer als vanzelfsprekend hebben aangenomen, dat zij later zouden gaan trouwen. Ze hebben, geloof ik, aan geen andere mogelijkheid gedacht. We hebben veel gereisd en ze hebben steeds aan eikaars gezelschap genoeg gehadtot nu toe. Ze zijn echter allebei nog jong en ik weet niet, wie er den een of anderen dag in hun leven had kunnen komen.... Ik bedoel het zóó: jij bent nu in het leven van Mamie gekomen en daardoor is Tom voor haar opeens naar een geheel andere plaats gedrongen. Dat zelfde had ook met Tom kunnen gebeuren, geloof ikEn dan zou Mamie het, na de eerste verrassing, als iets heel vanzelfsprekends heb ben aanvaard. Daar ben ik zeker van omdat ik weet, wat zij voor Tom voelt.En zoo zal het ook met Tom zijn. Hij zal het vreemd vinden, wanneer hij het hoort.indien hij ten minste het niet al heeft vermoed.... zooals ik verraadde zij glimlachend, „maar ik geloof, dat hij dan de eerste zal zijn om van harte te gunnen Ontroerd greep Darton haar handen ziel drukte, geopenbaard zonder eenige te rughouding, blij eigenlijk zich te kunnen uit spreken tegen iemand, die begrijpend naar hem luisteren wilde. Hij vertelde daarom pre cies, wat er in hem was omgegaan sinds dien noodlottigen nacht en sinds 't oogenblik, waar op hij Mamie voor het eerst had gezien. Nu zweeg hij even, in angstige spanning het antwoord verwachtend, dat mrs. Lowell geven zou. Maar deze bleef nog even als in gepeins verzonken zitten, en daarom sprak hij verder, de stilte, die tusschen hen gevallen was, niet kunnend dragen: „U moet niet denken, mrs. Lowell, dat ik er niet tegen gestreden heb ik bedoel tegen mijn liefde voor Mamie, want ik voelde zelf wel, dat ik eigenlijk geen recht had haar te vragen.En u kunt me gelooven.... ik zoü haar ook nooit gevraagd hebben, ze zou ook nooit geweten hebben hoe zielsveel ik van haar houd, alsals ik mezelf beter had kun nen beheerschen en als mijn liefde niet sterker geweest was dan ik. Ikik kan mezelf er nu niet meer om uitstaanik weet, datik verkeerd heb gedaantegenover Mamie, tegenover mijn vrouw., tegenover Tom en..” besloot hij zachtjes„misschien ook tegen over u, omdat ik het vertrouwen dat u mij hebt geschonken eigenlijkeh.misbruikt heb.Maar ik weet nu niet meer hoe ik het herstellen kanMamie houdt ook van mij, ziet u, en ze zal ook ongelukkig worden als., als. „En waarom zou je haar ongelukkig maken en jezelf er bij?” viel mrs. Lowell hem nu in de rede. „Ik heb aandachtig naar je geluis terd ik heb geprobeerd mij in je gevoelens in te denken, maar ik geloof niet, dat ze juist zijn....” „Dus u woorden van weest, alsof Ze bleven nog een week langer in Afrika, dan aanvankelijk bepaald was, omdat Darton nog eenige zaken had af te handelen en Mamie niet zonder hem vertrekken wilde. Toen scheepte het kleine gezelschap zich in de beste harmonie naar de Nieuwe Wereld in. Voor Darton was het werkelijk reld, die hij tegemoet ging, en delijk mrs. van voor pas verworven Haar vi komen. In het eerst had hij er echter toch meer van geweten dan hij wilde bekennen en liet merken. Hij voelde zich achteruit gezetvan de eerste plaats bij Mamie verdrongen. Toch werd het hem langzamerhand duidelijker, dat het zoo het beste was, want dat hun verhouding eigenlijk met „liefde” niets te maken had gehad. Een groote genegenheid, die van kind af had be staan, hadden zij, uit gewoonte bijna, daarvoor gehouden. En hij besefte dit pas duidelijk, toen aan boord van de boot ook voor hem het Be loofde Land geopend werd. denkt....?” Het was Darton bij de de zooveel oudere vrouw ge er een onzegbare last van zijn schouders werd gewenteld. „Dus u denkt, dat ik wel het recht had.... Maar Tom dan?” vroeg hij opeens, als was hij bang, dat mrs. Lowell aan den jongeman en aan zijn verhou ding tot Mamie nog heelemaal niet had ge dacht. Maar mrs. Lowell maakte een geruststellend gebaar met haar hand. „Laten we straks over Tom praten," zei ze. „Het andere is veel be- langrijker, en ik geloof trouwens, dat de kwes- tie-Tom zichzelf wel zal oplossen. Kijk eens,” vervolgde zij, „ik heb aandachtig geluisterd naar hetgeen je mij van je leven hebt verteld, en ik kan me natuurlijk levendig indenken, wat er in je is omgegaan met die ehverschrik kelijke herinnering. Maar ik kan niet inzien, dat je ook maar eenigszins verantwoordelijk bent geweest, dat hem op de onjuistheid voor hetgeen er dien nacht is gebeurd. En dat zul je zelf toch ook niet kunnen, als je er kalm over nadenkt?” vroeg ze opeens. Darton was wel gedwongen, haar vraag ont kennend te beantwoorden. Hoe zou hij immers verantwoordelijk hebben kunnen zijn, terwijl hij niet eens geweten had, dat het zijn vrouw was, die in de kamer stond? „Welnu," vervolgde mrs. Lowell, „daarom is het ook niet goed, dat je in een overdreven zucht tot boetedoening, tot zelfgekozen lijden, je leven eigenlijk met alle geweld vernietigen wilt. Wat voor zin heeft dat? Kun je er vrouw mee in het leven terugroepen? Is billijk tegenover haar of tegenover jezelf? Tegenover haar zeker niet, omdat ze het stellig niet zou willen, indien ze er nog invloed op kon uitoefenen. Dan zou ze je liever gelukkig dan ongelukkig zien, omdat ze immers van je houdt! Is het billijk tegenover jezelf? Neen want geen mensch hoeft meer te lijden dan zijn schuld groot is! Hij mag dat zelfs niet, omdat hij anders zondigt tegen zijn eigen leven, dat hij op een dergelijke lichtvaardige wijze

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 5