TT ZE ROSSEN *OOR N Z E I <0 d •wirpiI MAAK DAT UW LOGÉ ZICH THUIS VOELT NUTTIGE WENKEN No. 47421. i', No. 67643. 'M niet, dat No .48523. zalf van wollen Wanneer ge een rubber heetwater-kruik op-v bergt, hang hem dan op met de open zijde naar beneden, zonder er een stop te doen. Wrijf hem af en toe eens in met een lapje, waarop ge wat terpentijn hebt gedaan. Ge zult hem dan in uitstekenden toestand houden! No. 60952. Een snoezig pakje voor de allerkleinste spruiten, bestaande uit een heel eenvoudig jurkje van Vyella of waschzijde en een manteltje en een hoedje van wollen stof. Het pa troon is verkrijgbaar gesteld voor den leeftijd van 1 tot 4 jaar. No. 47421. Fleurig jurkje voor onze kleine nufjes van geruite waschzijde reet een liggend kraagje en man chetjes van piqué voile. Het rokie is ruim aan het gladde, heel korte lijfje gezet. Het patroon is te krijgen voor den leeftijd van 5 tot 10 jaar. No. 67643. Elegant gekleed middag- toilet van gebloemde crêpe georgette of soepele zijde. Uiterst modern is de halsafwerking, die tot de laatst gelan ceerde snufjes van de Parijsche mode huizen behoort. Het patroon van dit model is te bekomen in de maten 40, 42, 44 en 46 en men heeft er voor noo dig 4.25 m. stof van 90 cm. breedte. No.48523. Vlotte sportjurk voorjonge- meisje van zeereenvoudigen snit. De rok heeft aan den linkerkant een diepe plooi, die als deelnaad op het lijfje doorloopt. De eenigegameering wordt gevormd door de twee schouderklop jes, die van den vierkanten hals af op het lijfje gestikt zijn. Patronen van dit model zjjn te krijgen in maat 40, 42, 44 en 46, overeenkomende met bustematen 86, 91, 96 en 102 cm. Van deze afbeeldingen, die met toe stemming der firma Weldon Ltd. te Londen zijn gereproduceerd, ztfn fr. p.p. gekniptepatronen verkrijgbaar tegen toezending van f 0.75 en vermel ding van het no., aan mevr. Milly Simons, 2e Schuytstr. 261, Den Haag. 6. Indien uw vuilnisemmer buiten, bijvoor beeld in den tuin staat, verdient het aanbeve ling in de directe omgeving er van kruizemunt en reseda te zaaien, daar hierdoor de vliegen uit de buurt gehouden worden. 7. Zorg dat uw vuilnisemmer steeds goed afgedekt is! Niets is gevaarlijker dan vliegen de gelegenheid te geven zich op het vuil neer te zetten, want even later gaan zij op uw levensmiddelen zitten en deponeeren daarop dan allerlei gevaarlijke bacteriën, die ernstige ziekten kunnen verwekken! Naambordjes op tuingewassen beschermt men door een dikke gummi-oplossing in spiritus. Als ze droog- zijn, bestrijkt men ze nogmaals mastiek, 25 deelen spiritus. fornuis worden een ze droog zijn, bestrijkt men ze met een mengsel van tien deelen 0,2 deel vloeibare borax en Blanke ijzerdeelen van het met fijn schuurpapier geschuurd. De verlakte deelen worden met lappen met olie ingewreven. Gelakte theebladen kan men weer nieuw doen lijken, wanneer men ze polijst met een meel met goede olie door middel van lappen. Zeer verouderde roestvlekken van ijzer wascht men, om ze te verwijderen, in verdunde tin- chloride-oplossing en spoelt ze daarna flink in warm rivierwater uit. jf et beste welkom voor een logé is een fris- sche, gezellige kamer, die geheel voor 4 4 haar of zijn verblijf is ingericht. Daar het tot de taak van de gastvrouw behoort, voor de behuizing der logé’s te zorgen, rust op haar ook de plicht, de logeerkamer zoo comfortabel en gezellig mogelijk te doen zijn, zoodat de gast er zich thuis kan voelen. Sommige huisvrouwen bekommeren zich zel den of nooit om de logeerkamer indien deze niet in gebruik is, met het onvermijdelijke ge volg, dat het vertrek veel te weinig gelucht wordt, en meestal niet gereed is, wanneer er een gast verschijnt. Daar het verblijf in een slecht geventileerd en stoffig vertrek alles be halve aangenaam is, ligt het voor de hand, dat uw logé het niet erg prettig kan vinden, zich een dergelijke kamer te zien toegewezen. Het is nu eenmaal een uitgemaakte zaak, dat men zindelijkheid, wanneer men niet bij zichzelf thuis is, méér dan ooit op prijs stelt! Het is absoluut noodzakelijk er voor te zor gen, dat de logeerkamer iederen dag geduren de eenige uren geventileerd wordt, ook wan neer ze niet in gebruik is. Natuurlijk moet ze ook, evenals de andere kamers, iederen dag gestoft worden en op bepaalde tijden een goede beurt krijgen. Ook dient het beddegoed op tijd gelucht te worden. De inrichting van de logeerkamer behoeft niet kostbaar of luxueus te zijn; de meeste gasten zouden dit zelfs niet eens op prijs stel len. Een eenvoudig gemeubelde, doch luchtige, frissche kamer zal altijd het meest gewaar deerd worden. Huiselijke, kleine attenties zijn voor iederen logé een aangename verrassing. Een vaasje bloemen is hiertoe dikwijls reeds voldoende, maar de goede gastvrouw zal, daar ze haar bezoek kent, gewoonlijk nog wel eenige andere kleine attenties weten te bedenken, die bij den l°gé „inslaan", en hem of haar de overtuiging geven, dat zijn aanwezigheid in het huis op prijs wordt gesteld. Blijft uw logé voor langeren tijd, dan ver dient het zeker aanbeveling, wat schrijfpapier en enveloppen en eenige goede, opgewekte boeken op tafel te leggen. 2. Wasch en droog den vuilnisemmer zoo- dra hij geleegd is, en laat hem een week staan zonder hem te gebruiken. 3. Gebruik een gewone aschzeef, die ge op een oude teil zet, om er alle schillen enz. op te drogen, alvorens ze in den vuilnisemmer te doen. SCHOONERE VUILNISEMMERS. Nu het warme weer is gekomen, dienen wij meer dan gewone aandacht te besteden aan onze vuilnisemmers, willen we niet, dat ze on- frisch gaan ruiken en een verzamelplaats voor vliegen en andere ongewenschte, gevaarlijke insecten worden. Eenige wenken om dit te voorkomen, zullen door onze lezeressen dus zeker wel worden gewaardeerd. 1. Houd er, indien eenigszins mogelijk, twee verschillende vuilnisemmers op na, en gebruik ze om de andere week. Harsvlekken in meubelen verwijdert men, door met een heet ijzer het overtollige hars te laten smelten. Men moet dit echter zóó doen, dat er geen holten ontstaan en er geen bob bels overblijven. 4. Wikkel beenderen, graten en alles wat spoedig tot bederf overgaat of een onaange name lucht verspreid, in oude couranten, voor dat ge het in den vuilnisemmer doet. 5. Wanneer een vuilnisemmer oud wordt, zullen eenige lagen couranten, die men tegen den binnenkant en op den bodem vlijt, zijn levensduur nog geruimen tijd kunnen ver lengen. No. 60952.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 12