J I i 7 I I den bouw van de brug over de Ringvaart. I b J I De werkzaamheden aan den nieuwen Rijksweg AmsterdamSassenheim ma ken snelle vorderingen.Een kijkje bij Te Noordwijk zijn internationale tenniswedstrijden gehouden. Tijdens de partij tusschen Timmerv. Kehrling (achter) en Oudesv. Loben Seis, gewonnen door eerstgenoemden. Te Edam heeft een hevige brand gewoed in de N.V. Touwfabrieken, waardoor deze totaal verwoest zijn. Jhr. mr. D. E. van Lennep, oud-burge- meester van Heemstede en oud-lid van de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland, is te Heemstede in den ouder dom van 69 jaar overleden. Henriette Davids en Is. Zwaaf in een scène van de nieuwe Rido-revue „Gaat dat zien", welke in het Grand Theatre te Amsterdam werd opgevoerd. Te Den Haag is overleden prof. dr. E. Heyman,bijzonderhoogleeraar te Utrecht en oud-raadsheer in het Hoog Gerechts hof van Ned. Indië. De Tweede Kamer heeft aan H. M. de Koningin beklag aangeboden. De heer Schaper en de aanbieding het Huis ten Bosch. een adres van rouw- mr. P. Aalberse verlaten na Te Veenendaal is de jaarlijksche groote bijenmarkt gehouden, uitgaande van den Nederlandschen Imkersbond. Een hoekje van de markt. De leden van den bekenden jazz-band «The Mill Brothers", welke momenteel in het Kurhaus te Scheveningen optreedt, oefenen zich in hun vrijen tijd in het golf-spel. U ziet hen hier op de Haagsche golflinks, terwijl ze les in het spel kregen. De onlangs gereed gekomen wielerbaan „Veka” bij den Omval te Amsterdam. Den 22sten Juli wordt zij met groote wedstrijden geopend. Een snapshot tijdens den kijkdag in bet Notarishuis te Utrecht, waar de voorwerpen geveild worden, die gedurende eén kwartaal in de wagons der Nederlandsche Spoor wegen gevonden zijn en welker eigenaars niet zijn komen opdagen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 7