DO 1 LXVI. het jaar 1929 Noord-Canada. en het wor- was ver- ’t Hooge zij Port sloten daar ver was de standplaats van twee 1 waren om hun durf en doorzettingsvermogen: captain May en luitenant den geneeskundigen dienst In het bergland van DE HELDHAFTIGE VLIEGTOCHT VAN MAY EN HORNER. I I et was eind December van het jaar 1929 ■m dat twee doodelijk vermoeide mannen het kleine telegraafkantoor van Peace River in Noord-Canada binnenstrompelden, nadat zij hun eveneens totaal uitgeput hondenspan voor de deur tot stilstand hadden gebracht. Het was begrijpelijk, dat zoowel menschen als dieren öp van vermoeienis waren, want in acht dagen hadden zij, tijdens grimmig winter weer, een tocht van tweehonderdtachtig mijl ge maakt. Ze hadden dit werkelijk niet voor hun genoegen gedaan; het was een dwingende nood zakelijkheid, die er hen toe had doen besluiten. Ze moesten hulp hebben voor de bewoners van twee verlaten nederzettingen: Port Vermillion en Little Red River, want daar was een verschrik kelijke besmettelijke ziekte uitgebroken, en de gouvernementsarts, dr. Hamman, beschikte niet over de noodige middelen om ze te bestrijden. Instrumenten en serum waren dringend noodig, wilde niet zeer waarschijnlijk de helft der be volking slachtoffer der epidemie worden. Het is dus begrijpelijk, dat dr. Hamman wilde, dat hem per vliegtuig de noodige hulpmiddelen werden gezonden om de ziekte te bestrijden. De beide mannen hadden de zware taak op zich genomen, zijn verzoek naar het dichtstbijzijnde telegraafkantoor over te brengen, en vandaar seinde de beambte het onmiddellijk door naar Edmonton, waar men maatregelen kon nemen om aan het verzoek te voldoen. In Edmonton bevond zich toen ter tijd slechts één vliegmachine, een kleine eendekker met een open cockpit. Ze kon maar een kleine hoeveel heid benzine als reserve meenemen, terwijl er onderweg slechts één gelegenheid zou zijn om te tanken. Er waren geen landingsterreinen in de wildernis; het was midden in den winter, en het kwik in den thermometer wees veertig graden vorst. Het leek daarom uitgesloten, dat er een aviateur geboren was, die onder deze omstandigheden in staat zou zijn een tocht af te leggen als vereischt werd, waarbij onder de meest ongunstige omstandigheden een afstand van meer dan duizend mijl zou moeten worden gevlogen in een open cabine, terwijl sneeuw stormen woedden en de wolken bijna tot op de aarde hingen! Maar Edmonton vliegers, die bekend Horner. De chef van in Edmonton stelde zich met hen in verbinding en legde hun den wanhopigen toestand uit. Na de opgave van alle kanten te hebben bekeken, besloten zij het waagstuk te ondernemen. Er was groote moed voor noodig om dit te doen, want zij moesten over een gebied vliegen, waar landen zoo goed als onmogelijk was, en waar zich nog nooit iemand boven had .ge waagd. Er kon slechts weinig voedsel worden meegenomen, daar de draagkracht van 't vlieg tuig zeer beperkt was en iedere beschikbare ruimte moest worden afgestaan voor een incu- batie-toestel en de buisjes met serum. Een ge dwongen daling zou dan ook stellig tien tegen één den dood beteekenen Tóch waagden de koene vliegers het.... Zelfs in de hangar, waar de kleine machine stond opgeborgen, was het zoo koud, dat de motor met behulp van steekvlammen moest worden ontdooid, waarmee twee uur gemoeid waren. Van des ochtends direct na zonsopgang tot ver in den middag werkten May en Horner op het open stuk grond, dat de vlieghaven van Edmonton was blootgesteld aan een snijdenden, ijskouden wind, om hun machine startklaar te maken. Toen ze eindelijk zoo ver waren, wer den het incubatie-toestel en de serums gebracht, welke laatste waren verpakt in dekens, waar omheen men houtskoolbranders had geplaatst om het bevriezen te voorkomen. Tot over hun ooren in bont gehuld, klommen de beide vlie gers in den open cockpit en in een draaikolk van sneeuw taxi'de het vliegtuig over de vlakte om zich dan langzaam van den grond los te maken en in de lucht te verheffen. De beide moedige mannen waren hun helden tocht begonnen en allen, die hen zagen ver trekken, vroegen zich in angst en vreeze af, of zij hen wel ooit zouden terugzien. Veel hoop durfde men daarop niet koesteren. Zoodra de machine uit het gezicht dwenen, werd aan alle bewoners van Noorden langs de route, welke het vliegtuig moest volgen, radiografisch verzocht er naar te willen uitkijken. Dit was een verstandige maatregel, want men vindt in het Noorden van Canada nauwelijks één trappers-hut, die niet van een ontvangtoestel is voorzien. Het werd donker en in Edmonton had men sinds haar vertrek niets meer van de machine gehoord. De lange nacht verstreek in angstige spanning, maar nog steeds bleef iedere tijding uit, en zij, die het Noorden kenden, die wisten welke gevaren den beiden mannen bedreigden, vreesden reeds het ergste. In hun verbeelding zagen zij de machine al als een vormelooze massa ergens in de witte wildernis liggen Eindelijk, om tien uur des ochtends, kwam uit Peace River het bericht, dat May en Horner veilig aldaar waren geland en dat hun benzine voorraad maar net voldoende was geweest om er te komen. Tevens vernam men, dat zij ge noodzaakt waren geweest een tusschenlanding te doen te McLennan, op ongeveer zestig mijl van Peace River. Ze waren bijna verstijfd ge weest van de kou, zoodat zij de controle over hun lichaam hadden verloren, en het hun on mogelijk was geweest, verder te vliegen. Even haalde men verlicht adem, maar moeilijkste deel van den tocht moest nog den afgelegd. Twee uur na hun aankomst, nadat zij hun benzine-voorraad hadden bijgevuld, vertrokken May en Horner voor hun laatste étape. Er woedde een hevige sneeuwstorm, toen de Avian in Noordelijke richting verdween, met aan boord zooveel benzine als men maar had durven laden. De natuur scheen de dappere poging der beide luchthelden met alle geweld te willen tegenwerken. De sneeuw viel zoo dicht, dat zij slechts eenige meters voor zich uit kon den zien, en de thermometer daalde tot vier en zestig graden onder nul dit wil zeggen: op den grond, zoodat het boven in de lucht, waar de vliegeniers met een snelheid van hon derd mijl per uur doorheen suisden, natuurlijk nog aanmerkelijk kouder was! Hun adem be vroor, wanneer hij den mond verliet; dikke ijs lagen zetten zich vast op hun lippen, die stijf en onbeweeglijk werden. De ijskoude lucht, die zij inademden, gaf hun soms het gevoel alsof er met vlijmscherpe messen in hun luchtpijp en hun longen gesneden werd. En toen voegde zich bij hun onmenschelijk lijden nog een groot, catastrophaal gevaar. De buisjes met serum waren, zooals gezegd, in dekens gewikkeld, en daar omheen had men houtskoolbranders geplaatst. Op een gegeven oogenblik ontdekte Horner, die achter May zat, dat een der dekens in brand stond. Het reser voir van een brander was kapot gegaan en de gloeiende houtskool deed de vlammen weldra hoog oplaaien. Direct greep Horner in en het lukte hem na groote moeite, en op gevaar af, dat zijn eigen kleeren vlam vatten, het vuur te blusschen. Wat er zou zijn gebeurd, indien hij daarin niét geslaagd was, laat zich denken: als een brandende fakkel zouden de beide mannen omlaag gestort zijn Om drie uur des middags kregen Vermillion in het gezicht en ze bei te landen om wat te ontdooien, alvorens der te vliegen naar Little Red River. Terwijl zij om de kleine nederzetting heen cirkelden ten einde een behoorlijk terrein te vinden waarop zij zouden dalen, zagen zij een man met een hondenspan, die woest met zijn armen gebaarde. Nadat zij gelukkig geland wa ren, ontdekten zij, dat het dr. Hamman was. Hij kwam juist van Little Red River, waar een pa tiënt gestorven was. Men had hem echter naar Port Vermillion geroepen, omdat zes inheem- schen de symptomen van de ziekte vertoonden Voorzien van de noodige geneesmiddelen, haastte dr. Hamman zich naar zijn nieuwe pa tiënten, het den vliegeniers overiatend voor zichzelf te zorgen. In de hut van een trapper vonden zij echter een vriendelijk onthaal; zij konden er zich ontdooien en- een behoorlijke nachtrust nemen. Den volgenden morgen besteedden zij vier uur om hun machine weer startklaar te maken en toen hun motor na een urenlange vlucht den laatsten droppel benzine had verbruikt, bevonden zij zich juist boven het terrein van Peace River, waar zij veilig konden landen! Hun vliegtuig vertoonde alle sporen van den gevaarlijken tocht, dien zij hadden ondernomen. Ze was geheel met een dikke ijslaag bedekt; draden waren losgeraakt; in het linnen van de vleugels zaten groote scheuren, die door het ijs waren veroorzaakt. Het was eigenlijk verbazing wekkend, dat zij met een dergelijk gehavend toestel nog kans hadden gezien te vliegen. Nadat de noodzakelijkste herstellingen waren aangebracht, stegen May en Horn weer op, en twee dagen later landden zij behouden en wel in Edmonton. Ze hadden echter op het laatste gedeelte nog zóó verschrikkelijk yan de koude geleden, dat zij niet eens in staat waren zelf uit den cockpit te komen. Ze moesten er voorzichtig uitgetild en naar de hangar gedragen worden. Daar gold de eerste zorg der enthousiaste omstanders om hen te ontdooien; de warme dranken, die men hun aanbood, konden zij echter met geen mo gelijkheid naar binnen krijgen, omdat hun lip pen door de strenge koude gezwollen en ge barsten waren. Ook hun neuzen, wangen handen waren half bevroren, maar ondanks hun gesprongen lippen glimlachten zij, omdat hun waagstuk waarschijnlijk niet voor niets was on dernomen, daar de serums tijdig genoeg waren gearriveerd om uitbreiding der ziekte te voor komen en de beide nederzettingen van een ca tastrophe te redden. Inderdaad bleek hun tocht niet vergeefsch geweest, want eenige dagen later kon dr. Ham man melden, dat hij de epidemie met succes had bestreden. May en Horn hadden door hun heldhaftige onderneming honderden menschen het leven gered!

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 17