64 GROEDi tect en, zoals gebruikelijk, burgemeester en wet houders plaats. Lombaard acht het beter niet tot de commissie toe te treden. Gezien cle ten ge volge van de geldontwaarding opgetreden verho ging van de bouwprijs, wordt besloten de geldle ning tot ƒ18.000,- te verhogen. Wanneer op 8 februari 1937 opnieuw de bouw van het gemeentehuis op de agenda van de raadsvergadering staat, kunnen eindelijk spijkers met koppen worden geslagen. De discussie spitst zich nu toe op de financiering. Het blijkt dat de gebroeders Maas voor de som van ƒ19.645,- de aannemers zijn geworden. Lombaard is zeer ver baasd over het feit dat de bouw door hen voor dit bedrag kan worden uitgevoerd, terwijl zij voor 33.900,- hebben ingeschreven. Wagtho licht toe dat een onderhandse aanbesteding heeft geleid tot het bedrag. In de aanbestedingssom zijn dan niet de kosten voor verwarming en sanitair be grepen. De wethouder betwijfelt of zo'n onder handse aanbesteding wel gewettigd is. Ook Becu spreekt zijn verontrusting uit. Hij heeft berekend dat het eindbedrag minstens ƒ23.470,- zal zijn. Wagtho doet de raad een voorstel. Hij is bereid de aanleg van de centrale verwarming voor eigen rekening te nemen en ook de extra kosten te dra gen, mocht het eindbedrag hoger zijn dan 23.470,-. De raad gaat hiermee akkoord. Lom baard is tegen. De geldlening wordt opnieuw verhoogd, ditmaal tot ƒ23.500,-, met een aflossing in veertig jaar. Op 26 februari hechten G.S. hun goedkeuring aan het besluit. Zij vinden alleen dat het bedrag in dertig jaar moet worden terugbe taald. De laatste hobbel is genomen. Het oude gemeentehuis wordt openbaar verkocht en brengt ƒ3.125,- op. Het raadhuis aan de Markt staat er nog steeds. Door de vertraging was De le Lijs niet meer geïnteresseerd en bleef het ge spaard. Eindelijk is het dan zover. Groede heeft een nieuw gemeentehuis, dat toch nog voor het maxi maal toegestane bedrag is gebouwd. Op 23 no vember 1937 vindt de officiële opening plaats. Tijdens een bijzondere raadsvergadering dankt burgemeester Wagtho de architect, die al hei mogelijke en oogenschijnlijk onmogelijke in he werk heeft gesteld om tot een goed einde te komen". Hij geeft een korte beschrijving van het nieuwe onderkomen van de gemeente: "Het ge bouw is van een modern Hollandsch type me schildbekapping, opgetrokken met spouwmuren van betonsteen, met aan de onderzijde ongeveer 8.800 donker paarse klinker- met daarboven on geveer 3.400 gladde gele steen". De parketvloe ren niet meegerekend is in het gebouw zo'n veertig kubieke meter hout verwerkt. Behalve de veldwachterswoning is er ook een ruimte voor de brandspuit en de lijkkoets gekomen. Wagtho is trots. "Nergens in het gebouw werd van minder waardig materiaal gebruik gemaakt", vertelt hij de aanwezigen. Hij sluit zijn openingsrede af met het uitspreken van de wens dat het nieuwe gemeentehuis zal voldoen aan de verwachtin gen en dat de daarin te verrichten handelingen en beslissingen zullen mogen strekken tot heil er. voorspoed van de gemeente Groede". Het nieuwe gebouw heeft niet erg lang als ge meentehuis dienst gedaan. Kort na de aflossing van de geldlening, op 1 april 1970, ging Groede op in de nieuwe gemeente Oostburg. Het dorp telt thans twee voormalige gemeentehuizen. In het onlangs geïnventariseerde archief van de gemeente Groede, berustende ten gemeentehuize in Oostburg, bevinden zich stukken die de peri kelen rond het project illustreren en op basis waarvan de gebeurtenissen konden worden gere construeerd. Bouwtekening van cle westgevel van het nieuwe ge meentehuis. (Archief gemeente Groede, inventaris nummer 676.) ■HHBH

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1992 | | pagina 22