ARCHEOLOGICA ZELANDICA 108 J.A. Trimpe Burger DE OUDE DUINEN VAN SCHOUWEN EN DE LATE STEENTIJD Ten einde enige chronologische spreiding in de rubriek Archeologica Zelandica te bereiken, wordt dit maal aandacht besteed aan vondsten uit het Neolithicum, en wel in het bijzonder aan de in 1957 opge graven grondsporen van een aantal behuizingen van ongeveer 4000jaar geleden. Deze werden aange troffen op restanten van een oude strandwal in Brabers bij Haamstede. Aan de hand van een volledige plattegrond van een Brabershuis (zie afb. 4) - een zeldzaamheid - is men in het archeologisch thema park Archeon te Alphen aan de Rijn druk doende een reconstructie van dit oudste huis uit Zeeland te maken. In het in opbouw zijnde themapark, dat in april 1994 zal worden geopend, worden landschap pen, bewoners en dieren uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen op verantwoorde en tot de verbeelding sprekende manier weer tot werkelijkheid gebracht. In het legaat dat de bekende Schouwse oudheid- vorser J.A. Hubregtse in 1940 aan het Genoot schap naliet, komen onder de duizenden vond sten die hij met veel geduld tussen 1911 en 1940 in het gebied van de Oude Duinen heeft gedaan nauwelijks voorwerpen uit de Steentijd voor. Een bladvormige en een gedoomde vuurstenen pijl punt (zie afb. 1), die Hubregtse in de duinen van Afb. 1: Een gedoomde vuurstenen pijlpunt uit de duinen bij Haamstede. Foto: R.O.B., nr. 9138. Haamstede vond, moet waarschijnlijk niet in het Neolithicum, maar in de vroege Bronstijd worden gedateerd. De mogelijkheid bestaat dat in de tijd van de speurtochten van Hubregtse resten van de oude strandwallen, waarop sporen van bewoning van zo'n 2000 jaar voor het begin van onze jaar telling verwacht konden worden, door verstui ving van de duinen en door afslag van de kust nooit aan den dag zijn gekomen. Hubregtse be zondigde zich niet aan opgravingen: hij verza melde aan de oppervlakte en hoogstens door zocht hij eens een uitgestoven afvalhoop (zie afb. 2). Het gevonden materiaal was volgens de om schrijvingen van Hubregtse meestal van 'Ger maanse' of 'Frankische' herkomst. In 'pak 79' van het legaat-Hubregtse zitten scherven uit de Ijzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen die hij in het najaar van 1938 in Afb. 2: J.A. Hubregtse onderzoekt een 'Germaanse' afval hoop in de duinen van Schouwen. Foto: Hudig, 1926, Ar chief KZGW.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1993 | | pagina 34