m Ca ART Dkr L AN DUN VAN De fl./DELE H KEREN Ridders van Malta A IJl I f u tMnv. -U- 8 TEMPELIERS All). 8: Kaart met de ver spreide ligging van de voormalige goederen van de Orde van Malta rondom Zaamslag. De kaart werd getekend door landmeter J. Cou- tens te Zaamslag in okto ber 1752. Nota, het noor den en zuiden zijn op de kaart omgedraaid. (Ar chives Nationales, Ser vice photographique.) i ■s ^foltrii MmUX M a a tit j i rt -y,cQiif} au „-M a c.iidav. afdeling III, nr. 6834. 12. Zie hiervoor: A. Scufflaire, 'Les archives de l'Ordre cle Saint-Jean de Jerusalem ou de Make, a Malte'. In: Hande lingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis CXX1X, Brussel 1963, LXIX-LXX1V. Ook A. Scufflaire, 'Do cuments concernant l'histoire de la Belgique conservées parmi les archives de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem a la "Royal Malta Library", La Valette'. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis CCCXXX1II- CCCLV. Vgl. ook Jean Favier, Les Archives nationales. État general des fondsParis, Archives nationales, 1978, deel I. Met dank aan de heer M. Nuyttens (Brugge) voor de ver strekte inlichtingen. 13 Vgl. Michiel le Moei en Claude Fr. Rochet, Catalogue general des cartes, plans et dessins d'architecture, dl. IV (Parijs 1974), hierin nr. 5662 (N. Ill, Escaut nr. 1). 14. M.K.E. Gottschalk, De Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe in de Middeleeuwen. Assen 1984, blz 42. 15. Gottschalk, o.c., blz. 73-74 en 90. Vgl. ook: Paul Rog- ghé, 'De Orde van de tempelridders en haar geschiedenis in het oude graafschap Vlaanderen'. In: KultureelJaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen (1972), tweede band (Gent 1973). 16. Gottschalk, o.c., blz. 178-179, 181, 221, 280, 284. 17 Gottschalk, o.c., blz. 284, blz. 294, noot 2, en blz. 443. Voor cie situering van Cromhoucke zie: Adrie de Kraker, 'De reconstructie van het laatmiddeleeuwse landschap en de lozing van het binnenwater. De everingen in het Axel ambacht tijdens de zestiende eeuw'. In: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten(1992-1993), reconstructiekaart op blz. 29- 18. Gottschalk, o.c., blz. 332. 19. Gottschalk, o.c., blz. 509. Ook Rogghé (blz. 114), ver meldt de activiteiten van de Tempeliers in het Asseneder- ambacht, maar het betrof hier initiatieven van de Tempel te Brugge. 20. Rogghé, o.c., blz. 112; de benaming 'kasteel' komt ons sterk overdreven voor. 21. Gottschalk, o.c., blz. 430-431. 22. Gottschalk, o.c., blz. 419. Vgl. over deze polders ook: D. Verstraeten, 'Watervliet in de XVIe eeuw'. In: Appeltjes van het Meetjesland 11 (I960), 247-272. 23. Rijksarchief in Zeeland, Archief van de ambachtsheer lijkheid Zaamslag, etc., nr. 71: everingboeken van Ghen- derdijcke 1547 (later afschrift), West-Zaamslag 1557 (later afschrift), Oudt-Othene 1554 en Nieuw-Othene 1564 (latere afschriften). Kliniek Maria Middellares te Sint Denijs Wes- trem, fonds Terhagen, D-19, everingboek van Aendijcke 1564 (later afschrift). Vgl. Gottschalk, o.c., blz. 504. Vgl. voor Ghenderdijcke ook De Mul, o.c., nr. 29. 24. Vgl. ook Rogghé, o.c., blz. 113 e.v. 25. Adrie de Kraker, o.c. (1992-1993). 26. Gottschalk, o.c., blz. 454. 27. Rogghé, o.c., blz. 116-117. 28. Vgl. Adrie de Kraker, 'De rol van de cisterciënzer ab dijen bij de vorming van het middeleeuwse landschap en de exploitatie van de grond tot het eind van de zestiende eeuw'. In: Over den Vier Ambachten, 251-263. 29. Gemeentearchief Pluist, nr. 704, herstelrekening Nieu- welandt, 1532. 30. RAG Boudelo, nr. 2699, stuk uit ca. 1559-1560. 31. RAG Boudelo, 2699, stuk van 13 mei 1561. 32. RAG Boudelo, 2700, dijkrekening Zaamslag 1564. De andere grote gelanden waren pastoor Floreins Crabbe, die namens de erfschout van Zaamslag optrad, Jeronimus vande Denderen, ontvanger van Boudelo, de boursier van Stoppeldijke, namens de abdij Cambron, Loys Snoucq als ontvanger van De Bijloke, en schout Jan Dulle. 33. RAG Boudelo, 2699. Zie bewijsstuk van eind 1570 (mede namens Antheunis Quarré, heer van Zaamslag). 34. RAG Boudelo, 2699, geaposlilleerd rekest van 5 janu ari 1569, opgesteld door Boudelo, erfschout Quarré van Zaamslag, de boursiers van Stoppeldijke (abdij Cambron) en de Tempel. 35. RAG Boudelo, 2699, gegeven te Antwerpen op 17 juli 1571. 36. Vgl. A.M.J, de Kraker, 'Het kasteel van Zaamslag (1). De Torenberg als middelpunt van de ambachtsheerlijkheid Zaamslag'. In: Zeeuws Tijdschrift (1989), 189-196. 37. RAZ Za, 5. 38. RAZ Za, 5, brief van 11 juli 1576. Zie over de ordon nantie P. Dieleman, 'Hel Quartier van Terneuzen' (z.pl., z.d.). 39. RAG Boudelo, 2742, stuk uit 1577 met betrekking tot de 'dijcagie' van het Kwartier, waarin mr. Willem Anthonis als eerste wordt genoemd met de functie dijkgraaf. Vgl. Gemeentearchief Axel, nr. 652-D, dijkrekening Kwartier Terneuzen 1577-1578.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 10