10 VAN RENTERGHEM tische noviteiten van Liébeault aan het werk. Bernheim is als leider van de 'Nancy-school' de aanvoerder in de openbare polemieken met de Parijse school van prof. Jean-Martin Charcot, de neuroloog, die hypnose en suggestie als therapie afwijst. In het uiterste geval wil Charcot in zijn Salpétrière alleen hysterische patiënten met die behandelmethode tegemoet treden. De conflicten tussen Nancy en Parijs duren vele jaren voort en zijn in wezen ook een duel tussen de universiteit van de grootstad en de faculteitsschool van een provincieplaats. In 1927 kijkt Van Renterghem als volgt op die strijd terug: 'Tal van jaren zijn sedert het ontstaan van den strijd voorbijgegaan en op dit oogenblik kan men gerust zeggen, dat de ideëen van Nancy hebben gezegevierd'. Hypnose in Goes Teruggekeerd uit Elzas-Lotharingen begint Van Renterghem in 1887 in zijn praktijk aan de Goese Grote Markt meteen zelf de hypnose toe te pas sen. Hij boekt al snel enkele successen. De plat telandsbevolking heeft het prompt over de 'won derdokter' en 'de dokter die je lae slaepe'. Bij die dokter meldt Charles van Deventer zich ten slotte met zijn ontstoken kies. Van Renterghem hypnoti seert de leraar en trekt de kies. Van Deventer heeft niets gevoeld en informeert vervolgens Fre- derik van Eeden in een enthousiaste brief dat te Goes een 'wonderdokter' praktizeert. Van Eeden, ook al een verlichte geest die zich niet gauw voor nieuwe ontwikkelingen afsluit, besluit de dan nog ingewikkelde reis van Bussum naar Goes te maken. Hij is al bekend met hypnose. In 1886 had hij Liébeault en Bernheim in Nancy be zocht, en al een jaar eerder Charcot in Parijs. Op welke datum Van Eeden zijn opwachting bij Van Renterghem maakt, is niet precies bekend. In zijn Autobiographie heeft Van Renterghem het over 'een Zaterdagmiddag in het midden van de maand Juli 1887'. Ook Jan Fontijn kan in zijn drie jaar geleden verschenen boek Tweespalt, het le ven van Frederik van Eeden tot 1901, niet precies aangeven op welke datum Van Eeden en Van Renterghem elkaar voor het eerst 'hebben ont moet. Dat het voor Van Eeden om een bijzonder belangrijke ervaring gaat, benadrukt Fontijn wel. Hij beschrijft de verbazing bij Van Eeden, die in 1887 op literair gebied al furore heeft gemaakt, maar ook als huisarts, psychiater, filosoof en maatschappijhervormer aspiraties koestert. In de volgende woorden vat Fontijn het bezoek van Van Eeden aan de Goese praktijk (Grote Markt 7) samen: 'Het was in juli 1887, op een hete zater dagmiddag, dat Frederik van Eeden samen met zijn vriend Charles van Deventer in Goes de spreekkamer binnen kwam van de aits Albert Willem van Renterghem. Van Renterghem, een rustige, evenwichtige man, tweeënveertig jaar oud en vader van drie kinderen, was sinds 1881 huisarts in Goes. Daarvoor was hij eerst officier van gezondheid geweest bij de Koninklijke Ma rine en vervolgens dorpsarts te Heinkenszand. Hij had die zaterdag vanaf elf uur talloze patiënten op een zeer speciale wijze behandeld, en wel met hypnotische suggestie'. Van Eeden maakte kennis met Van Renterghem en nam, na gevraagd te hebben of hij de behan deling mocht bijwonen, plaats tussen de wach tende patiënten. Hij keek zijn ogen uit. Hij zag onder andere hoe Van Renterghem een doods bleke vrouw, die aan een chronische nierziekte leed, behandelde. Hij zag een patiënte binnenko men die Van Renterghem omstandig in luide toon wilde bedanken voor haar genezing. Van Ren terghem maakte aan Van Eeden duidelijk dat deze vrouw aan baarmoedervloeiingen had. gele den en daarvan door hypnotische suggestie was genezen. Verder was Van Eeden er getuige van hoe Van Renterghem een stoere wagenmaker, lij- Afb.l: Dr. Albert Willem van Renterghem in het In stituut Liébeault te Amster dam (omstreeks de eeuw wisseling).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 12