14 VAN RENTERGHEM Afb. 54: Spreekkamer van Van Renterghem in het Instituut Liébeault. compagnon en ik heel weinig gemeen. Wij waren op formeel vriendschappelijke voet, doch werden nimmer intiem. Onze opvattingen omtrent maat schappelijke begrippen en verhoudingen liepen te veel uiteen. Wij verschilden te veel van karak ter, leeftijd en neigingen'. Het enthousiasme van Van Renterghem voor zijn vakgebied komt in zijn Autobiographic voort durend naar voren. Behalve dit uit twee lijvige delen bestaande werk publiceert de 'wonderdok ter van Goes' nog een groot aantal andere ge schriften. In zijn werkzame leven heeft hij tussen 1868 en 1927 niet minder dan 32 wetenschappe lijke publikaties en voordrachten op binnen- en buitenlandse congressen op zijn naam staan. Te vens verzorgt hij voor buitenlandse collega's ver talingen en inleidingen van een tiental boeken. Besluit Wie 55 jaar na zijn dood de publikaties van Van Renterghem leest, ontkomt soms niet aan de in druk dat de eerste generatie psychotherapeuten de lijdende mens lang niet altijd in balans heeft gebracht. Van Van Eeden is bekend dat hij zijn le ven lang met zijn seksualiteit heeft geworsteld. Op dit gebied wist Van Renterghem ook niet al tijd de weg. Wat te denken van het boek Hypnose en Suggestiedat hij in 1903 samen met prof. C. Winkler en prof. M. Schuyten in opdracht van de Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming schreef? Van Renterghem neemt in dat boek de hoofdstukken bedwateren, zelfbevlekking, stotte ren, nagelbijten, zedelijke krankzinnigheid, slecht leren en examenvrees voor zijn rekening. Heden daagse therapeuten zullen de haren te berge rij zen bij de aanpak die Van Renterghem bij voor beeld voor zelfbevlekking bepleitte. Masturberen was naar zijn vaste overtuiging een zeer afkeu renswaardig verschijnsel, dat van meet af aan dt kop moest worden ingedrukt. Het 'genezingspro ces' met behulp van hypnose wordt door Van Renterghem bij zes jongens beschreven. Over één patiënt, 'geval 5', schrijft Van Renterghem: 'Jong- mensch van 19 jaren. Heeft de H.B.S. met 5-jari- gen cursus vorig jaar met voldoend diploma ver laten. Deed van zijn 14e tot zijn 18e jaar druk aan onanie. Kwam door lectuur tot inzicht van de verkeerdheid daarvan en trachtte zich te verbete ren. Nu zou de kwade gewoonte zich slechts sporadisch voordoen. De jongen is zwaarmoedig, heeft soms opgewonden vroolijke buien, soms si nistere gedachten. Studie vlot niet. Hoofdpijn bij eenige inspannende lectuur, kan moeilijk zijne gedachten bepalen. Eetlust, nachtslaap goed, traag. Geen anatomische stoornissen. Werd met tusschenpoozen van twee dagen tot twee weken gedurende twee maanden behandeld. De kwade gewoonte werd nagelaten. De gemoedsstemming werd normaal en de jonge man geschikt voor stu die. Liet zich inschrijven als student. Geen reci- diefl'. De wenkbrauwen boven de ogen van nu fron sen bij de toenmalige therapeutische aanpak. In enkele onlangs verschenen boeken is Van Ren terghem niettemin geprezen voor zijn pioniersrol, die hem in 1917 op 72-jarige leeftijd het eervolle voorzitterschap van de Nederlandsche Psycho analytische Vereeniging bracht. Prof. dr. Ilse Bul hof heeft in haar boek Freud en Nederland de voortrekkersrol van Van Renterghem en Van Ee den uitvoerig beschreven. Zij concludeert dat het duo, vertegenwoordigers van wat zij noemt 'de

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 16