.AN RENTERGHEM 15 romantische onderstroom in de psychotherapie', buitengewoon baanbrekend werk heeft verricht in Nederland. Tot een vergelijkbare conclusie komt Christien Brinkgreve. Zij heeft talrijke publi- katies op psychotherapeutisch gebied verzorgd. In 1979 besteedde zij in Vrij Nederland het kleur katern aan het Instituut Liébeault en het werk van Van Renterghem en Van Eeden. Ten slotte heb ben onlangs prof. dr. J.H. van den Berg in zijn boek Dieptepsychologie en dr. W.J. de Waal in zijn boek De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland Van Renterghem als een visionaire nieuwlichter beschreven. Dat het Van Renterghem er vooral om te doen was, zijn horizon steeds weer te verbreden, maakt de Epiloog in zijn Autobiographic duide lijk: 'Hebben wij qua persoonlijkheid vroeger ge leefd, zal na den dood onze persoonlijkheid voortleven? Dat blijft ons een raadsel, wij weten het niet. Het sprankje geest dat in ons leeft, dat ons bezielt, is niet in staat dat vraagstuk op te lossen. De Algeest waarin eenmaal de onze we derkeert weet het. Hij regeert volgens onveran derlijke wetten. Hij duldt het Kwaad om door het contrast ons het Goede beter te doen beseffen en ons aan te sporen het laatste te kiezen en naar volmaaktheid te streven. Volmaaktheid is in alle eeuwigheid niet te bereiken. Steeds blijft het een streven naar het betere. Dat streven maakt het geluk uit. Zullen wij bij den lichamelijken dood onze ikheid, onze persoonlijkheid, de som der ervaringen tijdens dit kortstondig aardsch bestaan gegaard, verliezen? Naar mijne meening zal die oogst van ervaringen zich toevoegen aan die der voorafgegane persoonlijkheden. Met deze was- schende som van ervaringen blijft het individu in progres, in evolutie om zich ten leste op te lossen of opgenomen te worden in den Algeest. De slot som mijner overdenkingen in deze kwestie is, dat ons weten een beperkte horizont heeft, dat ons streven moet zijn dien gezichtseinder wijder uit te bouwen. Achter elk vraagstuk dat we oplossen ligt een nieuw vraagstuk dat oplossing verlangt en zoo tot het oneindige. Laat ons onvermoeid ijveren en arbeiden naar mate van de kracht en het vermogen, naar den aanleg ons gegeven en voorts eerbiedig en in ootmoed buigen voor den Algeest, voor dien God dien we ons niet voorstel len kunnen, zoo min als het insect, dat voor onze voeten kruipt zich eene voorstelling maken kan van den mensch. Met deze gedachten vervuld kunnen wij blijmoedig onzen plicht doen, onze taak zoo goed mogelijk vervullen en behoeven we den dood niet te vreezen'. Op verzoek van BTTE, de uitgever van het cultu- reel-informatieve maandblad Zeeland Gazetver zorgde de auteur van dit artikel in mei 1993 de integrale heruitgave van de Autobiographie van dr Albert Willem van Renterghem. Dit werk werd in 1927 in tien exemplaren gedrukt. Zes exempla- Afb. 5: Collage gemaakt ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijk van Van Renterghem en Hélène Christine Simo- netle Mesch. ren zijn in het bezit van de familie Van Renter ghem. De overige exemplaren kwamen, na vijftig jaar verzegeld te zijn geweest, in bezit van 'Het Stedelijk Archief van mijne geboorteplaats Goes' (no. 7), 'Het Archief van de Zeeuwsche Maat schappij voor Wetenschappen te Middelburg', (het Zeeuws Genootschap) (no. 8), 'De Universi teitsbibliotheek van de Stad Amsterdam (no. 9) en 'Het Archief van de Utrechtse Universiteit' (no. 10). 'Onder volstrekt beding, dat mijn arbeid ver zegeld zal worden opbewaard tot 1 april 1975 en pas met dien datum voor het publiek ter le zing beschikbaar zal mogen worden gesteld'. Zo stelde de autobiograaf in 1927 vast. De nazaten van dr. A.W. van Renterghem hebben BTTE Zeeland Gazet het recht gegeven negentig, van 11 tot 100 doorgenummerde exemplaren van de Autobiographie uit te geven. Een aantal exempla ren bestaat uit twee gebonden delen, 1.438 tekst en 67 fotobladzijden en kost 450,Een aantal is nog leverbaar en te bestellen bij: BTTE Zee land Gazet, Nieuwstraat 76, 4461 CH Goes.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 17