JAN KUILER (27 JUNI 1893 - 15 NOVEMBER 1976); HET LEVEN VAN EEN MIDDELBURGS MUSICUS ONDER DE LOEP GENOMEN 16 Marjoeska Ponsioen Afgelopen zomer, om precies te zijn op 27 juni 1993, was het honderd jaar geleden dat de Zeeuwse mu sicus Jan Kuiler te Middelburg werd geboren. Jan Kuiler (neef van de in 1951 overleden Kor Kuiler, di rigent van de Groningse Orkest-Vereniging) was vanaf de jaren twintig tot aan zijn pensionering in 1967 een belangrijke stimulator van het Zeeuwse muziekleven. Hij was dat niet alleen in zijn hoedanig heid van muziekleraar, pianist en componist, maar ook, en met name, als koor- en orkestdirigent. Mu ziek. was alles voor deze man, die tevens zeer verdienstelijk kon tekenen en aquarelleren. Dit artikel kwam tot stand in het kader van het onderzoek, naar werk en leven van Zeeuwse compo nisten, dat wordt uitgevoerd door de Werkgroep Muziek, van het Zeeuws Genootschap. Studietijd Jan Kuiler groeide op in een muzikaal gezin. Zijn vader, Willem Kornelis Kuiler, was gedurende bijna veertig jaar directeur van de zangschool Uit 't Volk-voor 't Volk te Middelburg. Daarnaast was hij dirigent van de zangvereniging Advendo en organist van de Doopsgezinde kerk te Middel burg. Jan Kuiler kreeg pianoles van de (in Zee land woonachtige) Duitse musicus Johann Cleu- ver (?-1921), de eerste dirigent van het in 1905 opgerichte Middelburgs Mannenkoor. Na de Ho gere Burgerschool te hebben doorlopen, vertrok Kuiler naar Amsterdam om daar aan het conser vatorium te gaan studeren. Zijn leermeesters al daar waren onder meer dr. Julius Röntgen (piano), Alexander Schmuller (viool), Bernhard Zweers (compositie) en Willem Mengelberg (ana lyse). Met Röntgen en Mengelberg ontstond spoe dig een vriendschappelijke band. Kuiler kwam vaak bij hen thuis, waar hij in een kring van stu denten en gerenommeerde musici over muziek discussieerde. Daar kwam hij ook in contact met de componist Edvard Grieg (1843-1907). (Van de weduwe van Grieg kreeg hij twee kandelaars ca deau voor zijn conservatoriumexamen.) Mengel berg was behalve analyseleraar dirigent van het Amsterdams Toonkunstkoor. Hij vroeg Kuiler om deel te nemen aan het Toonkunstkoor Amster dam en het Toonkunstkoor Den Haag. Kuiler ging hierop in, en zo ontstond zijn liefde voor de koormuziek, waaraan hij een aantal jaren later als dirigent gestalte zou geven. Tijdens zijn conserva toriumstudie trad Kuiler op met het Hollands Trio, dat destijds redelijk grote bekendheid ge noot. De andere leden van dit trio waren de cel list Guillaume Hesse en de violist Jan Bresser, de latere concertmeester van het Concertgebouw orkest. Naar Berlijn Na zijn eindexamen bouwde Kuiler een praktijk op als pianodocent in Hilversum. Via een studie genoot, de organist Anthon van der Horst (1899- 1965), kwam hij in contact met het concertbureau Stoker en Reddingius te Hilversum, dat hem vroeg om de in Berlijn woonachtige Italiaanse zangeres Corry Nera op haar tournee door Neder land te begeleiden. Na afloop was Nera dermate verrukt over de begeleiding van Kuiler, dat zij hem vroeg om haar vaste begeleider te worden. Afb. 1: Jan Kuiler aan de vleugel in zijn woning aan de Korte Delft te Middelburg, jaren zestig.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 18