18 JAN KUILER Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het muziekleven vrijwel stil te liggen. In 1945 pakte Kuiler de draad echter onmiddellijk weer op met een uitvoering van zijn voor koor en orkest ge schreven compositie 'Ontworsteld', georganiseerd door de Vlissingse notaris Jan Verhage. De uit voering vond plaats in cle open lucht, en wel in de Coosje Buskenstraat te Vlissingen. Deze naar de boulevard oplopende straat was een ideale tri bune, die volgepakt stond met belangstellenden. Uit het koor dat Kuiler voor dit concert samen stelde, werd de Vlissingsche Oratoriumvereeni- ging geboren. (De Christelijke zangvereniging Hosanna was tijdens de oorlog ter ziele gegaan.) In de St. Jacobskerk te Vlissingen voerde Kuiler verscheidene malen de 'Johannes Passion' van Bach uit. Ook de 'Matthaus Passion' en het 'Weih- nachtsoratorium' van Bach, alsmede het 'Re quiem' van Brahms werden ten gehore gebracht. Ook aan die uitvoeringen werkten met Kuiler be vriende solisten - veelal gratis - mee, zoals Erna Spoorenberg, Elly Ameling, Willem Ravelli, John van Resteren, Han Lefèvre, Aafje Heynis en Roos Boelsma. Kuiler maakte voor de begeleiding van deze uitvoeringen gebruik van de orkestvereni ging. Het orkest werd versterkt met leden van de grote Nederlandse orkesten, zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest. Het enthousiasme en de muzikale kwaliteiten van Kuiler zorgden voor vele loftuitingen van de meewerkende solisten. In betrekkelijk korte tijd deed Kuiler het niveau van de uitvoeringen in Vlissingen aanzienlijk toenemen. In 1954 werd Kuiler dirigent van het Middel burgs Mannenkoor. Met name de kerstuitvoerin gen van dit koor waren zeer populair. Met het Middelburgs Mannenkoor trok Kuiler veel belang stelling tijdens een in 1964 door de AVRO in Hil versum georganiseerd koorfestival, waar dirigent en koor de tweede prijs behaalden. Enkele opna men van het festival, met bewerkingen van Kui ler, verschenen op 78-toerenplaat. Jan Kuiler en het muziekonderwijs Kuiler leverde niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Zeeuwse concertpraktijk, hij maakte zich ook verdienstelijk op het terrein van het muziek onderwijs. Voor de uitvoeringen door het jeugd orkest en leerlingen van de zangschool van de vereniging Uit het Volk-voor het Volk, die zijn vrouw Elisabeth Kuiler-Puype sinds 1949 tot een bloeiende school had gemaakt, schreef hij stuk ken en bewerkingen. Een dergelijk werk is de kindercantate 'Walcheren' op tekst van L. van de Broecke-de Man. Elk jaar werkten Kuiler en zijn vrouw mee aan de uitvoeringen, die veel belang stelling genoten. In 1951 werd Kuiler muziekle raar aan de Hogere Burgerschool te Vlissingen en Middelburg. Drie jaar later werd hij adjunct-direc teur van cle Zeeuwsche Muziekschool. Kuiler gaf ook lezingen en pianorecitals voor cle Zeeuwsche Volksuniversiteit (ZVU), al clan- niet met vocale medewerking van zijn vrouw Eli sabeth. In 1954 had de ZVU een opvoering van 'Den Spieghel der Salicheyt van Elckerlyck' door de Nederlandse Comedie geprogrammeerd, een stuk dat ieder jaar in Delft werd opgevoerd. Op 23 en 24 juni gaf dit gezelschap twee uitver kochte voorstellingen op het binnenplein van de abdij in Middelburg. Onder leiding van Jan Kuiler verleenden het Middelburgs Mannenkoor en een dameskoor samengesteld uit de leerlingen solo zang van Elisabeth Kuiler-Puijpe muzikale mede werking. Het werd een spektakel waar mensen uit alle hoeken van Zeeland op af kwamen. (De Provinciale Stoombootdiensten lieten in verband met de voorstelling een extra boot varen.) De componist Jan Kuiler Componeren lag in het verlengde van Kuilers werk als dirigent. Koor en orkest inspireerden hem tot componeren en tot het bewerken van stukken, bij voorbeeld oude kerstliederen, maar ook gospels voor mannenkoor. Voorbeelden van grotere werken zijn het 'Kerstoratorium' voor koor, solisten en orkest (uitgevoerd tijdens zijn vijfentwintigjarig jubileum in de St. Jacobskerk te Vlissingen) en het al eerder genoemde 'Ontwor steld' voor koor en orkest. Een prachtig voorbeeld van één van de overige werken die menig Walchenaar zich nog zal herin neren is de aubade 'Oranje Zonneglans' op een gedicht van H. den Engelsman, voor 1000 kinde ren en strijkorkest. Deze aubade werd op 21 au gustus 1950 op de markt te Middelburg uitge voerd in aanwezigheid van koningin Juliana en prins Bernhard, die op rondreis door de Neder landse provincies waren. Een recensent schreef: 'Zelden hebben wij bij een dergelijke plechtig heid ook zo'n zinvol lied gehoord als dit van H. den Engelsman, waarvoor cle dirigent, Jan Kuiler, de muziek schreef, die al even indrukwekkend was, met een schitterende prélude en enig tus senspel voor violen, die op het ruime plein bij zonder mooi klonken'. De kinderen van het koor waren afkomstig uit de hoogste klassen van de lagere scholen uit Middelburg. De begeleiding door strijkorkest had nog heel wat voeten in de aarde. De autoriteiten hadden namelijk liever ge zien dat gebruik zou worden gemaakt van een harmonieorkest, omdat clat reeds voorhanden was en naar hun mening in de buitenlucht beter zou klinken. Eigenzinnig en overtuigd van de klank van zijn werk stelde Kuiler toch een strijk orkest samen. Het geheel werd opgenomen door de Nederlandse radio en de Wereldomroep. 'Nu

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 20