13 januari tot en met 10 april 1994 Tentoonstelling van de beel dend kunstenares Ursula Troost in de Kunstuitleen, Langezelke 91, Vlissingen (souterrain Open bare Bibliotheek Vlissingen). Openingstijden: woensdag tot en met vrijdag: 12.00-17.00 uur; donderdag: 18.00-20.00 uur. 29 januari tot en met 3 april 1994 Tentoonstelling van Ronald Mul- lié. Stedelijk Museum, Bellamy- park 19, Vlissingen. Openingstij den: maandag tot en met vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur, za terdag en zondag: 13-00 tot 17.00 uur. 5 februari tot en met 10 april Ï994 Tentoonstelling 'Werken van Jan de Prentenknipper'. Streekmu seum West-Zeeuwsch-Vlaande- ren, Markt 28, IJzendijke. Tel.: 01176-1200. Dinsdag 8 maart 1994 Nederlands Klassiek Verbond. Lezing met dia's door dr. H.C. Teitler van de Rijksuniversiteit Utrecht, getiteld: 'Romeinen en anderen. Confrontatie en wissel werking'. Stadsschouwburg, Mo lenwater 99, Middelburg. Aan vang: 20.00 uur. Toegangsprijs niet-leden: 3,50. Vrijdag 11 maart 1994 Concert in de serie Oude Mu ziek door het ensemble Came- rata Trajectina. Burgerzaal Stad huis te Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: 20,00. Maandag 14 maart 1994 Werkgroep Kunstgeschiedenis. Lezing door dr. J.A. Branden- barg uit Zierikzee, getiteld: 'Ver ering van de Heilige Anna in de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen'. Stadsschouw burg, Molenwater 99, Middel burg. Aanvang: 19-30 uur. Woensdag 16 maart 1994 The Deep River Quartet. Stads schouwburg, Molenwater 99, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: 25,00. Vrijdag 18 maart 1994 Pianorecital van Tatiana She- banova met werken van Cho pin. Concert- en Gehoorzaal, Singelstraat 13, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Toegangs prijs: 25,00. Vrijdag 18 maart 1994 Natuurkundig Gezelschap Mid delburg. Lezing door prof. dr. P. Brakman, Gaubius-Laborato- rium, Instituut voor veroude- rings- en vaatziektenonderzoek (TNO) Leiden, getiteld: Athero- sclerose: verharding van de slagaders met ophoping van vetachtige stoffen en bindweef sel. Zalen I en II Zeeuwse Bi bliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 18 maart 1994 Werkgroep Geologie. Lezing met dia's door G. Geuze, Oost- Souburg, getiteld: Een verzamel- reis naar Portugal. Huize 's-Her- togenbosch, Vlasmarkt 49-51, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 19 maart 1994 Heemkundige kring De Beve- landen. Natuurwandeling op het landgoed Landlust te Heinkens- zand onder leiding van Ch. Ja- kobusse. Aanvang: 10.30 uur. Vertrekpunt op het landgoed. Donderdag 24 maart 1994 Werkgroep Theologie. Lezing door prof. dr. P. Leenhouwers van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg over de con touren van de toekomstige sa menleving. Wordt de werkelijk heid altijd achteraf gesanctioneerd en heeft de Kerk hierop nog invloed? Welke in vloeden zijn bepalend door deze ontwikkelingen? Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteen sedijk 7, Middelburg, 15.30 - 17.30 uur. Zaterdag 25 maart tot en met 15 april 1994 Tentoonstelling van boerenwa gens van de Stichting De Zeeuwse Inspan. Grote Kerk, Oudestraat 26, Veere. Tel.-nr: 01181-1829. Zaterdag 26 maart 1994 Heemkundige kring De Beve- landen. Bezoek aan de Her vormde Kerk van Kapelle onder leiding van G.J. Lepoeter. Aanvang: 14.00 uur. Vertrek punt: het kerkplein. Zaterdag 26 maart 1994 The Capella Chamber Orchestra St. Petersburg. Op het pro gramma staan: de Suite in Old Style van Schnittke, de Kammer- symphonie van Shostakovitch, het Adagio for Strings van Bar ber, de Serenade voor Strijkers van Tsjaikovsky en het viool concert in a kl.t. van Vivaldi. Concert- en Gehoorzaal, Singel straat 13, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: 35,00. Donderdag 31 maart 1994 Heemkundige Kring West- Zeeuwsch-Vlaanderen. Lezing door Albert de Keyzer uit Knokke-Heist, getiteld: De Spaanse Versterking vóór Mau- rits in 1604. Den Hoekzak, Langestraat 1 te Oostburg. 20.00 uur. Woensdag 13 april 1994 Heemkundige kring De Beve- landen. Filmavond in het kan toor van het gemeentearchief, Wijngaardstraat 3 te Goes, onder leiding van A.E.J. de Jong. Op deze avond wordt onder andere de film vertoond van de excur sie naar de schorren van Waarde in 1993. Aanvang: 20.00 uur. Woensdag 13 april 1994 Voordracht door drs. H.J. van Leusen, getiteld: F.L. Wetter, een Middelburgs boekhandelaar in tijd van revolutie. Huize 's-Her- togenbosch, Vlasmarkt 49-51, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 15 april 1994 Combattimento-Consort Amster dam. Concert- en Gehoorzaal-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 27