r A SE i HMENTTRANSPORT 23 Afb. 2: De afname van de stroomsnelheid (A) en het vertikale getijverschil (B) door de aanleg van de stormvloedkering en de twee compartimenterings- dammen. schelde toe, waardoor aanzienlijke erosie en ver dieping van de geulen in de monding en in de noordoostelijke tak van de Oosterschelde optra den. Deze reactie van de Oosterschelde-morfolo- gie op de aanleg van de dammen in omliggende getijdebekkens was nog gaande toen in de Oos terschelde de stormvloedkering en de comparti- menteringsdammen werden gebouwd. Veranderingen in de waterbeweging Door de bouw van de stormvloedkering nam de dwarsdoorsnede van de Oosterscheldemonding geleidelijk af van 80.000 mr naar 17.550 m2. Hier door namen de stroomsnelheid en het verschil tussen hoog- en laagwaterstanden, het zgn. verti cale getijverschil, in het bekken af (zie afbeelding 2). Eind 1986 was dit effect maximaal. Door de voltooiing van de Philipsdam in april 1987 namen de stroomsnelheid en het vertikale getijverschil weer enigszins toe tot de huidige waarden. Al met al heeft cle aanleg van de Oosterscheldewer- ken geresulteerd in een afname van de stroom snelheid met ongeveer 30% in het westelijke en centrale deel en tot maximaal 80% in de noord oostelijke tak van het bekken (Rijkswaterstaat, 1991). Het vertikale getijverschil te Yerseke is met 12% verminderd. In tabel 1 zijn een aantal karak teristieken van de morfologie en waterbeweging van de Oosterschelde vóór en na aanleg van de werken weergegeven. Tabel 1: karakteristieken van de morfologie en waterbeweging van de Oosterschelde vóór en na de bouw van de Oosterscheldewerken. Vóór werken Na werken %-verandering Totale oppervlakte (knV) 452 Oppervlakte intergetijdegebied (km2) 183 Getij-debiet (106 nV) 1283 Gemiddelde stroomsnelheid (m/s) 1.2 Gemiddeld verschil hoog-laagwater (m) 3.70 Aanvoer rivierwater (m3/s) 70 Slibconcentratie in het water (mg/1) 25 351 118 915 0.8 3.25 25 15 -36 -29 -33 -12 -63 -40 diepte 10 m i 'i diepte 10 m 0 5 10 km voor de kering na de kering centrale deel westelijke deel :efak noordoostelijke tak Tijd Garen) PhiliDSdam (1987) Tijd (jaren) Oesterdam (1986) voor de kering na de kering

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 29