AlT r V >i A\ 160 - 120 80 E 0 1 NA VOLTOOIING STORMVLOEDKERING gemiddeld getij storm: west 8 Bf springtij storm: zuidwest 9 Bf springtij storm: west 10 Bf vloed slib zand 26 SEDIMENTTRANSPOR' Noordzee Philipsdam (1987) stormvloedkering (1987) Oesterdam (1986) BKR >30% Slib y. Markizaatskade (1983) fjijipü] <30% slib 0 10 km Afb. 6: Het slihgehalte in de bodem van de Oosterschelde vóór de aanleg van de stormvloedkering. dere woorden: de afname van de stroomsnelheid werkt veel sterker door op de concentratie zand dan op de concentratie slib. Bij rustig weer is de hoeveelheid zand in het water zelfs verwaarloos baar klein geworden. Bij storm komt er nog wel wat zand in beweging, maar de concentratie slib is veel hoger. Dit wordt geïllustreerd in afbeel ding 7, waarin de concentraties zand en slib in het water in de Oosterscheldemonding tijden drie stormen zijn weergegeven. Nu de stroomsnelheden in de geulen van de Oosterschelde zijn afgenomen, worden geen fos siele kleilagen meer geërodeerd. Met uitzonde ring van de organische fractie van het slib, die tij dens algenbloeien in het bekken zelf wordl gevormd, komt het slib in het water van de Oos terschelde nu hoofdzakelijk van de Noordzee. Dil slib kan nu, door de afname van de stroomsnel heid, op een aantal over het bekken verspreide lokaties bezinken. Deze lokaties zijn de slibaccu- mulatiegebieden van vóór de aanleg van de stormvloedkering èn een aantal diepe delen van geulen (zie afbeelding 8). In afbeelding 8 zijn de slibsedimentatiegebieden aan de randen van het bekken niet weergegeven. De totale jaarlijkse slibimport uit de Noordzee is berekend op basis van gegevens over de slibaccumulatie in het bek ken en op basis van verschillen in de slibconcen- tratie tussen het in- en uitstromende water (Ten Brinke et al., in press). Deze import bedraagt ge middeld 1 miljoen ton, ofwel 1 a 2 miljoen m3 per jaar. Afb. 7: De concentraties zand en slib in het water in de monding van de Oosterschelde tijdens storm na voltooiing van de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen. CD 40 - 0 - 160 1 120 1 O) 80 40 0 CD 160 120 80 g 40 8 februari 1990 12 februari 1990 9 februari 1990 13 februari 1990 h VI i A O/ 7 Am' 1 maart 1990 2 maart 1990

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 32