ARCHEOLOGICA ZELANDICA 29 Dorine Noorlander EEN TEGEL VAN EEN KACHELOVEN UIT DE COLLECTIE VAN HET ZEEUWS GENOOTSCHAP De inrichting van onze woningen heeft in de loop der tijden nogal wat invloeden uit den vreemde on dergaan, zoals mede is af te leiden uit woorden voor gebruiksvoorwerpen die nu geheel ingeburgerd zijn. Een aardig voorbeeld hiervan is het woord matras, dat uit het Arabisch afkomstig is, waar het 'zit kussen betekent. Zo had ook het woord kachel ooit een andere betekenis dan tegenwoordig, nu het een vrijstaand verwarmingstoestel met besloten vuur aanduidt. Het is typisch een voorbeeld van het stijlver schijnsel pars pro toto: 'kachelnzijn oorspronkelijk de uit klei vervaardigde gebakken tegels waarmee ovens werden bekleed. Het ontstaan van kachelovens In de twaalfde eeuw werden in het Alpengebied met tegels beklede ovens ontwikkeld die het stookcomfort verbeterden. De kacheloven kon vanuit een aangrenzend vertrek gestookt worden, zodat er minder overlast van stof en rook be stond dan bij een open haardvuur. Voor de bouw van een dergelijke stookinstallatie was heel wat ruimte nodig, zodat kachelovens voornamelijk in openbare gebouwen en kastelen werden aange troffen. In de vijftiende en zestiende eeuw wer den de tegels vaak versierd met reliëfs en wapens in gothische stijl. Deze vorm van verwarming konden alleen de welgestelden in onze streken zich veroorloven, zoals de adel die ooit woonde op de plaats waar nu de Vlissingse wijk Wester- zicht staat. Ontdekking van een 'Zeeuwse' kacheloven In West-Souburg stond ooit het gelijknamige slot, dat in 1470 aan Anna van Bourgondië toebe hoorde. Het kasteel werd in 1573 door de water geuzen in brand gestoken om te voorkomen dat de Spanjaarden er gebruik van konden maken. Van dit slot zijn geen afbeeldingen bewaard ge bleven. Dat is wel het geval bij het slot Alde- gonde, dat later door Marnix van St. Aldegonde op de plaats van het oude kasteel werd ge bouwd. Bij de aanleg van de wijk Westerzicht werden opgravingen verricht en uit de vroegere gracht kwamen de resten van een kacheloven te voorschijn. Het zijn groen-geglazuurde en in got hische stijl versierde oventegels. De tegel op af beelding 1 is in het bezit van het Zeeuws Ge- Afb. 1: Tegel van een kacheloven. Collectie Zeeuws Ge nootschap, nr. G 3348. Vervaardigd uit roodbakkende klei met witte engobe als ondergrond. In het tweede baksta- dium is groen loodglazuur aangebracht. nootschap en heeft een nisvorm en een versie ring met blad-rankmotief. In het bezit van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder zoek is de tegel met het wapen van Anna van Bourgondië en Adolf van Kleef (zie afbeelding 2). Anna was eerst gehuwd geweest met de zeer rijke Adriaan van Borssele van Brigdamme. De oven dateert waarschijnlijk uit het jaar van het

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 35