CONGRESBUNDEL 'DE ROMANTIEK IN ZEELAND' Hopelijk zullen zeer vele leden van het Genootschap en de Werkgroepen inschrijven op het congres 'De Romantiek in Zeeland'. Wij willen de leden die niet aanwezig kunnen zijn echter gaarne de gelegenheid bieden om afzonderlijk in te tekenen op de Congresbundel die naderhand zal worden uitgegeven. De bundel zal de uitgewerkte teksten van de voordrachten op het congres omvatten, voorzien van annotatie en illustratie. Dit zijn respectievelijk: De gesluierde werkelijkheid. Over Romantiek in kunst, politiek en religie, door prof. dr. A.C. Zijderveld, hoogleraar sociologie Erasmusuniversiteit Rotterdam. Barend Cornelis Koekoek (1803-1862), een Hollands Romantisch schilder te Kleef, door drs. G. de Werd, directeur van het Museum 'Haus Koekoek' te Kleef. Romantisch natuuronderzoek in Nederland, door prof. dr. H.A.M. Snelders, hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen Universiteit Utrecht. Fotografie en Romantiek? Zeeuwse fotografen en de verandering van het 19e eeuwse landschap, door mw. drs. M.M. Boom, conservator fotocollecties Rijksprentenkabinet. Zeeuwse componisten. Van cle 19e naar de 20e eeuw, 1830-1930, door mw. drs. M.J. Ponsioen, cultuur historica. De bundel die in de reeks Werken wordt opgenomen, zal ca. 150 bladzijden omvatten en rijk worden geïllustreerd. Achterin wordt een lijst van deelnemers aan het congres en voorintekenaren opgenomen. Deelnemers aan het congres ontvangen de bundel gratis. Voor de overige voorintekenaren bedraagt de prijs 20,-. Na verschijnen bedraagt de prijs 25,-. U kunt intekenen door inzending van de kaart onderaan dit blad. Wij zien gaarne uw voorintekening tegemoet! Namens het bestuur, drs. A.M.P. Kaashoek, secretaris JtTI. postzegel niet nodig KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCCHAP DER WETENSCHAPPEN ANTWOORDNUMMER 625 4330 WB MIDDELBURG

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 38