vi tó 2 TEMPELIERS V i Af;"" i v 4 4™ Y\ t mi A..XC! fsgfj v L,,* ifgfe v \m rcc Hu in h< fa SU' "i# Atb. 2: Hel poldergebied rondom Zaamslag met het Tempelhof. De tail van zgn. Dampierre-kaart (co pyright Bibliotheca Regia, Brussel). in Vlaanderen werden de goederen in dat jaar aangeslagen en overgedragen aan de Orde van St. Jan te Jeruzalem. Na de val van Jeruzalem en enige omzwervin gen kwamen de Johannieters ten slotte op Rho- dos en daarna op Malta terecht. In 1571 hielpen zij Philips II in de strijd tegen de Turken bij Lepanto. Hoe waren de Tempeliers georganiseerd? Vol gens Nuyttens kreeg de organisatie van de Orde pas in de loop van de dertiende eeuw vastere vorm. De tempelhuizen (of hoven) en comman derijen vormden binnen een bepaald gebied, bij voorbeeld Vlaanderen, een baljuwschap (ba lije). Binnen een veelal afgebakend taalgebied werden deze baljuwschappen door een magister geleid. Deze magisters stonden onder de groot meester van de Orde, die zijn verblijf in het oos ten hield5. Voor Noord- en Zeeuwsch-Vlaanderen hebben we te maken met de commanderijen of tempel hoven in het Gentse Kwartier, die hiërarchisch onder Frankrijk (Parijs) vielen. De commanderijen en tempelhoven in de rest van Zeeland maakten deel uit van de bestuursorganisatie waarvan de top in het Duitse Rijk zat'1. Archeologisch onderzoek Ten westen van het huidige dorp Zaamslag, dat kort na 1649 uit zijn oude puinhopen herrees, zijn de laatste jaren archeologische opgravingen gedaan. Allereerst zijn op enkele percelen bouw land in de buurt van het Tempelhof oppervlakte prospecties verricht. Deze opgravingen hebben, op enkele aardewerkscherfjes na, nauwelijks spo ren aan het licht gebracht. De scherfjes wijzen op bewoning tijdens de late middeleeuwen. Tijdens het graven van een afwateringsloot aan de zuidzijde van de provinciale weg zijn ter hoogte van de Groenstraat op 1,80 a 2 meter on der het maaiveld brede funderingsresten aange troffen) Deze bestaan uit rode, in mortel gemet selde bakstenen. Door de scheve stand lijkt het erop dat het hier om omgevallen muurrestanten gaat. De afgelopen twee jaren zijn vanuit de lucht enkele malen opnamen van cle vermeende site van de Tempeliers gemaakt. De resultaten waren teleurstellend en boden vooralsnog geen aankno pingspunten voor nader onderzoek. Op zich was dit wel enigszins te verwachten, aangezien cle kleilaag ter plaatse na de algehele overstroming in 1584 kennelijk vrij hoog is opgeslibd. Daar door zijn de middeleeuwse bewoningssporen vrijwel uitgewist. Het iconografisch materiaal De meest gedetailleerde kaart van het polderge bied rondom Zaamslag dateert uit 1569 en is ge maakt door Franchoys HorenbaulB Deze Gentse landmeter en kaartschilder heeft in opdracht van de Gentse benedictijner abdijen de dorpen Zaam slag en Aendijck met omliggende polders en de Hulsterhaven gedetailleerd weergegeven. Zijn kaart loopt echter niet ver genoeg naar het wes ten door om ook het Tempelhof te bevatten. De naam hospitaal bij het dorp Zaamslag heeft ver der niets met de Orde der Tempeliers te maken. Dit hospitaal was gewijd aan de H. Maagd en de H. Drievuldigheid9.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 4