MEDEDELINGEN 41 JUBILEUMCONGRES DE ROMANTIEK IN ZEE LAND Ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen wordt op 10 en 11 juni 1994 in de stadsschouwburg te Middelburg een bijzonder congres georganiseerd, dat de Romantiek in Zee land tot onderwerp heeft. Is de Nederlandse Ver lichting de aanleiding geweest voor het ontstaan van het Genootschap, de Romantiek heeft grote invloed gehad op de richting waarin het Genoot schap zich in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelde en gestalte kreeg; in die tijd kwam meer nadruk te liggen op geschiedschrijving en het aanleggen van museale verzamelingen. Het congres is georganiseerd in samenwerking met de Werkgroepen van het Genootschap en zal in de plaats komen van de jaarlijkse Historische Stu diedag van de Werkgroep Historie en Archeolo gie. De lezingen zullen worden gepubliceerd in een congresbundel. Het congres wordt afgesloten met een diner. Op zaterdag 10 juni zal voor de deel nemers een lunch worden verzorgd. De deel- name staat open voor zowel leden als niet-leden van het Zeeuws Genootschap. De kosten bedra gen 50,- voor leden en 60,- voor niet-leden (inclusief koffie en thee, lunch en congresbun del). De kosten voor het diner bedragen 40,-. Aanmelding is mogelijk vóór 1 juni 1994 bij het secretariaat van het Genootschap, Kousteen- sedijk 7, 4331 JE Middelburg (tel.: 01180 - 30347, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur). Na overmaking van het inschrijfgeld op gironummer 2830145 worden u het programma en het bewijs van inschrijving toegezonden. PROGRAMMA Vrijdag 10 juni 19-15 uur: ontvangst met koffie 20.00 uur: opening en inleiding door de voorzit ter van de Congrescommissie, drs. F. van der Doe (Werkgroep Historie en Archeologie) 20.10 uur: officiële opening door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, drs. W.T. van Gelder 20.25 uur: inleiding door de voorzitter van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen, mr. J. van Marion 20.40 uur: voordracht door prof. dr. A.C. Zijder- veld, hoogleraar sociologie aan de Erasmus- universiteit te Rotterdam, getiteld: De gesluierde werkelijkheid; over Romantiek in kunst, politiek en religie 21.25 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie 21.45 uur: drankjes en hapjes Zaterdag 11 juni 9.30 uur: ontvangst met koffie 10.15 uur: inleiding door de dagvoorzitter, drs. P.W. Sijnke (Werkgroep Kunstgeschiedenis) 10.25 uur: voordracht door drs. G. de Werd, di recteur van het museum 'Haus Koekkoek' te Kleef (Duitsland), getiteld: Barend Cornelis Koek koek 1803-1862), een Hollands romantisch schil der te Kleef 11.05 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie 11.15 uur: voordracht door drs. M.M. Boom, con servator fotocollecties van Rijksprentenkabinet te Amsterdam, getiteld: Fotografie en Romantiek? Zeeuwse fotografen en de verandering van het negentiencle-eeuwse landschap 11.55 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie 12.05 uur: lunch 13.30 uur: inleiding door de dagvoorzitter, P.W. Moerdijk (Werkgroep Geologie) 13-40 uur: voordracht door prof. dr. FI.A.M. Snel- ders, hoogleraar geschiedenis van de natuurwe tenschappen aan cle Rijksuniversiteit Utrecht, geti teld: Romantisch natuuronderzoek in Nederland 14.20 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie 14.30 uur: koffie en thee 15.30 uur: inleiding door de dagvoorzitter, dr. A.A. Clement (Werkgroep Muziek) 15.40 uur: voordracht door drs. M.J. Ponsioen, cultuurhistorica, getiteld: Zeeuwse componisten. Van de negentiende naar de twintigste eeuw, 1830-1930 16.20 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie 16.30 uur: recital voor piano, viool en zang met werk van enige Zeeuwse componisten 17.00 uur: sluiting door de voorzitter van de Werkgroep Historie en Archeologie, drs. J.H. Kluiver, wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te 's- Gravenhage 17.15 uur: drankjes en hapjes 18.00 uur: diner 20.00 uur: einde

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 51