42 MEDEDELINGEN Viering van het 225-jarig bestaan Op 25 januari 1994 vond in het stadhuis te Vliss- ingen de viering van het 225-jarig bestaan van het Genootschap plaats in het bijzijn van prins Wil lem Alexander. Het eerste gedeelte bestond uit een introductie van de prins van Oranje in de activiteiten van het Genootschap. Daartoe gaf de voorzitter mr. J. van Marion eerst een korte uiteenzetting over de organisatie van het Ge nootschap en vervolgens gaf de hoofdconser vator drs. J.H. Kluiver aan de hand van een aan tal objecten een toelichting op de werkzaamhe den van de verschillende werkgroepen en com missies. Tijdens de zitting in de raadzaal hield prof. dr. W.W. Mijnhardt een feestrede over de activiteiten van het Genootschap in de Vlissingse periode naar aanleiding van het motto 'Ter bevordering van deugt en waarheijt'. Daarin zette hij uiteen hoe in de beginjaren werd gestreefd een landelijk platform voor de beoefening van nuttige weten schappen te vormen om de maatschappij vooruit te helpen, dat dit noodgedwongen zijn beperkin gen had maar toch ook goede vruchten heeft af geworpen, onder meer in de vorm van waarde volle verhandelingen en verzamelingen. De spreker constateerde met voldoening dat de be ginselen van toen ook thans weer tot grote bloei leiden. De voorzitter ging daarna over tot het overhan digen van de gouden erepenning van het Genootschap aan prins Willem Alexander, met het verzoek om die aan zijn moeder Koningin Beatrix, protector van het Genootschap, ter hand te stellen. Was 25 januari 1769 de ontvangst van de brief waarin stadhouder Willem V de aanvaar ding van het protectoraat meedeelde de aanlei ding voor de oprichting van het Genootschap als zelfstandige organisatie, nu werd met de over handiging van de medaille de band met het Huis van Oranje opnieuw tot uiting gebracht. Daarna overhandigde de voorzitter aan prins Willem Alexander persoonlijk een fraai ingebonden exemplaar van de Encyclopedie van Zeeland. Na deze plechtigheden vond in de Burgerzaal van het stadhuis een receptie plaats tijdens welke een aantal bestuursleden en leden van het Ge nootschap aan de prins van Oranje werden voor gesteld Bij deze herdenking zijn op ruime schaal leden van het Genootschap uitgenodigd, maar in ver band met de beschikbare ruimte was dit aan een limiet gebonden. Het was dan ook niet mogelijk een algemene uitnodiging aan de leden te zen den. De herdenking op 25 januari was de opening van het jubileumjaar dat zal duren tot 25 januari 1995. Hieronder en elders in deze aflevering van Zeeland vindt u de aankondiging van de ko mende activiteiten waaraan alle leden kunnen deelnemen. Wij bevelen deze van harte bij u aan. Jubileumtentoonstelling 225jaar verzamelen Eén van de grote evenementen in het kader van de viering van het 225-jarig bestaan is de ten toonstelling 225jaar verzamelen, die van 20 mei tot 14 augustus in het Zeeuws Museum te Middel burg zal worden gehouden. Het is voor het eerst dat een jubileum van het Genootschap met een tentoonstelling wordt gevierd. Dat is nog nooit eerder gebeurd, omdat bij vorige gelegenheden de collecties nog vrijwel geheel in het museum van het Genootschap berustten en daar ook me rendeels waren tentoongesteld. Thans is de si tuatie geheel anders. De Zelandia Illustrata berust in het Rijksarchief in Zeeland, de boeken en het grootste deel van de handschriften berusten in de Zeeuwse Bibliotheek, terwijl de volkenkundige verzamelingen in het Volkenkundig Museum te Leiden zijn ondergebracht. Niet alleen deze omstandigheid, maar ook de oveiweging dat bij de viering van 225 jaar activi teit vooral aandacht aan de begintijd van het Ge nootschap dient te worden besteed heeft de Commissie voor de Verzamelingen geïnspireerd tot het plan om alle onderdelen van de verzame lingen te presenteren, zoals dat ooit in de behui zing in Vlissingen en sinds 1801 in het Museum Medioburgense in Middelburg het geval was. Op deze wijze kan worden getoond hoe in 1769 de basis is gelegd en hoe de collecties in de loop van de tijd onder invloed van veranderende op vattingen en uitgangspunten zijn uitgegroeid. Het vertrekpunt in de tentoonstelling is het kabinet van zeldzaamheden en naturalia, de huidige pla netariumzaal in het Zeeuws Museum. Hier zijn zoveel mogelijk voorwerpen uit de begintijd bij eengebracht die de basis hebben gevormd voor de latere afdelingen. Aan de bestaande inrichting wordt een aantal voorwerpen toegevoegd en de vitrinekasten zullen worden ingericht zoals dat in de achttiende eeuw gebruikelijk was: een kabinet van hoorns en schelpen, een kabinet van natura lia en een kabinet van zeldzaamheden. De onderdelen van de latere verzamelingen worden getoond in een selectie van voorwerpen die het ontstaan van de afdelingen laten zien en een caput selectum van bijzondere stukken daar uit. Zo zal bij de Zelandia Illustrata aandacht wor den besteed aan het ontstaan en de verdere opbouw in de loop van de eeuwen en een door snee worden gegeven van de vier delen van de topografische atlas: kaarten, topografische gezich ten, personen en historie en leven. In aansluiting hierop wordt een presentatie ge geven van boeken en handschriften. Hier zullen de bezoekers zich aan kostbare werken kunnen vergapen, zoals een Blaeu-atlas, de Indianenbij-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 52