MEDEDELINGEN 43 bel, prentwerk van Pasdeloup, incunabelen en postincunabelen en voorbeelden van fraaie bind kunst. Ook zal een aantal geïllustreerde hand schriften te zien zijn en twee kleurige kaarten van Japan, waarvan één met een lengte van zes me ter. In de kelders worden de afdelingen fossiele schelpen en botten, munten en penningen en ar cheologie ondergebracht. Bij de fossiele schelpen zal een overzicht worden gegeven van de schel pen uit verschillende tijdperken. De afdeling fos siele botten toont de wolharige neushoorn met daarbij tekeningen van Rien Poortvliet. Van het kabinet van munten en penningen wordt een overzicht gegeven van Zeeuwse munten en als caput selectum een presentatie van familiepen ningen. Bij de afdeling archeologie wordt de bestaande presentatie betrokken als overzicht van de groei van de afdeling en zal als caput selectum een aantal bijzondere objecten uit de collectie Hu- bregtse, afkomstig uit de duinen van Schouwen, worden getoond. In de Koninklijke vertrekken krijgen de afdelin gen historische voorwerpen, kunst en kunstnij verheid en volkenkunde een plaats. Zeer bijzon der wordt voor de eerste afdeling de 'ouderwetsche kamer' waarmee het initiatief van Frederik Nagtglas uit 1880 tot het inrichten van een zeventiende-eeuws vertrek wordt belicht en tevens gebruik wordt gemaakt van recent onder zoek naar decoratie en inrichting van woonhui zen in de zeventiende eeuw. Vanwege het belang van de verzameling fami lieportretten wordt een 'Ahnengalerie' van por tretten ingericht, een galerij van voorvaderen. Daarvoor zijn de families Van Citters en Acker- mans als representatieve voorbeelden uitgezocht. In de laatste ruimte van de Koninklijke vertrek ken krijgt de verzameling volkenkunde een plaats met een overzicht van volkenkundige voorwer pen uit verschillende perioden en als caput selec tum de verzameling uitrusting van Zwartvoet-In- dianen in 1940 geschonken door Meinard Sprenger. Het belooft een boeiende tentoonstelling te worden waarin tal van voorwerpen worden ge toond die sinds mensenheugenis niet tentoon zijn gesteld. De leden zullen zich erover verbazen dat de Genootschapscollecties zoveel kostbare en in teressante objecten bevatten. Bij de tentoonstel ling wordt een geïllustreerde catalogus uitgege ven waarin alle objecten worden beschreven en grotendeels ook worden afgebeeld. Getracht zal worden met behulp van sponsoring een behoor lijk aantal afbeeldingen in kleur op te nemen. Zoals vermeld wordt de tentoonstelling gehou den van 20 mei a.s. t/m 15 augustus. Het Mu seum is geopend van dinsdag t/m vrijdag 10- 17.00 uur, zaterdag en zondag 13-30-17.00 uur. Voor leden en huisgenootleden van het Genoot schap is de toegang gratis. Zij genieten ook een reductie van 10% op de prijs van de catalogus. Archief 1993 Zoals wij in het vorige nummer meldden, komt het Archief 1993 later uit in verband met spon soring door de firma GLAXO. Van het artikel over medici en medische zorg te Zierikzee in de ze ventiende en achttiende eeuw wordt een over druk vervaardigd die speciaal wordt aangeboden en wordt gedistribueerd onder de in Zeeland ge vestigde medici. Hierdoor zal het jaarboek eerst in april bij de leden worden bezorgd. Archief 1994 Het jaarboek 1994 zal zoals gebruiklijk in decem ber verschijnen. Het zal onder de noemer 'Zee land in verzamelingen' een aantal artikelen bevat ten over collecties Zelandica in en huiten Zeeland. Zo zijn er artikelen over Zelandica in het Koninklijk Huisarchief en de Universiteits bibliotheek Leiden en over de oudheidkamer van de Gemeente Veere. Verder bijdragen over het vroegere museum in de Wagenaarstraat, de col lectie Hubregt.se en een biografie van Jacob Ver- heije van Citters, de grondlegger van de Zelandia Illustrata. Ook enige bijzondere objecten worden in de bundel beschreven. Benoeming ereleden In de ledenvergadering op 15 december 1993 werden de heer F. van der Veen en mevrouw C.J. van der Veen-Hondius tot ereleden van het Ge nootschap benoemd op voorstel van het bestuur en bij acclamatie van de leden, dit op grond van hun verdiensten op het gebied van de cultuur en in het bijzonder jegens het Genootschap. Dat het Genootschap middels de daartoe opgerichte Stichting huize 's-Hertogenbosch heeft kunnen verwerven is, behalve aan de vorstelijke steun van de gemeente Middelburg te danken aan de uitdrukkelijke wil van de heer en mevrouw van der Veen om aan het pand een culturele bestem ming te geven waarbij het als monument onaan getast zou laten. Ook is in de overwegingen be trokken dat de heer en mevrouw Van der Veen zich met de BV Stadsherstel verdienstelijk hebben gemaakt voor restauraties in Middelburg en dat de heer Van der Veen deel heeft uitgemaakt van de Commissie tot redactie van de Encyclopedie van Zeeland. Meerjarenplan De ledenvergadering van 15 december 1993 hechtte haar goedkeuring aan het door het be stuur voorgelegde meerjarenplan. Dit plan voor-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 53