44 MEDEDELINGEN ziet in uitwerking van het Beleidsplan van 1980 door het aantal vakgebieden uit te breiden, meer eenheid in de activiteiten te brengen met de huisvesting als voornaam middel, meer leden te werven, zodat ruimer middelen voor de weten schappelijke activiteiten beschikbaar komen, de betrekkingen met provincie en gemeenten te ver beteren en intensiveren en bestuurskader te kwe ken ten behoeve van de continuïteit. Het bestuur zal trachten in de komende vier jaren deze doel stellingen in samenwerking met de leden te ver wezenlijken. Wij vragen de leden vooral aandacht voor de uitbreiding van het ledenbestand. Thans bedraagt dit ca. 1540 wat een fors aantal is, maar het zou meer kunnen zijn. Wek familie en beken den op om toe te treden als lid. Doordat extra exemplaren van tijdschrift en jaarboek betrekke lijk weinig kosten, levert een groter ledenbestand veel extra inkomsten op. zaamheden worden zoveel mogelijk buiten het lezingenseizoen gepland. Werkgroep Historie en Archeologie In het kader van de reeks voordrachten over lo pend onderzoek zal drs. H.J. van Leusen uit Breukelen op woensdagavond 13 april een voor dracht houden, getiteld: F.L. Wetter, een Middel burgs boekhandelaar in tijd van revolutie, 1774- 1798. De heer Van Leusen werkt aan een proefschrift over de boekhandel in Zeeland in de periode 1740-1800 en stelt het op prijs deze ma terie voor de leden van de werkgroep uiteen te zetten en er over te discussiëren. Huize 's-Herto- genbosch, Vlasmarkt 51, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Werkgroep Kunstgeschiedenis MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING HUIZE 'S HERTOGENBOSCH Giften project huisvesting Een verheugend groot aantal leden reageerde op het verzoek tot toezegging van een gift dat met de december aflevering van Zeeland was bijge sloten, nadat bij cle eerdere actie in 1992 al voor een bedrag van ca. 60.000 was toegezegd. Maar nog niet van alle leden mochten we een toezeg ging ontvangen. Wij wekken degenen die de ant woordkaart nog niet hebben ingezonden op dit binnenkort te doen. Verdere acties onder de le den, inwoners, bedrijven en gemeenten van Zee land zijn in voorbereiding. Restauratie huize 's-Hertogenbosch Zoals wij in het vorige nummer van Zeeland op merkten, heeft in november de eigendomsover dracht van huize 's-Hertogenbosch, Vlasmarkt 51 te Middelburg, aan de gelijknamige Stichting plaatsgevonden. Hierdoor kan het project daad werkelijk ter hand worden genomen. Bij de Rijks dienst voor de Monumentenzorg is subsidie aan gevraagd voor een eerste fase van restauratie, waarmee ca. 640.000 gemoeid zal zijn. Deze kosten kunnen grotendeels uit subsidies worden bestreden. De stichting heeft reeds een toezeg ging van het Bouwcultuurfonds Zuid ten bedrage van 22.500 ontvangen. De eerste fase omvat vooral de casco-restauratie: herstel van het dak en van de buitengevels. Het is van groot belang dat het pand eerst water- en winddicht wordt ge maakt zodat geen lekkages kunnen optreden. In de tweede fase komt ook het interieur aan bod. Het streven is, het gebouw tijdens de werkzaam heden te blijven gebruiken. Ingrijpende werk In samenwerking met het Zeeuws Museum in Middelburg zijn enkele leden van de Werkgroep Kunstgeschiedenis bezig met een aanvullend on derzoek naar tekeningen, etsen en schilderijen van de schildersfamilie Schütz. Het doel is een overzicht te krijgen welke schilderijen, etsen of tekeningen in particulier bezit berusten. Mocht u in het bezit zijn van werk van deze schildersfami lie, dan zou de Werkgroep het op prijs stellen wanneer u daarvan een bericht zendt, gaarne met een foto van het betreffende kunstwerk. Degenen die dit al in een eerder stadium gedaan hebben, kunnen het nu achterwege laten. U kunt de infor matie sturen aan Mevrouw M.C. van den Tempel- Penning, Burg. M. Bollelaan 21, 4328 LT Burgh- Haamstede, tel. 01115-3232. Werkgroep Muziek In het verleden organiseerde de Werkgroep Mu ziek jaarlijks doorgaans één of twee orgelconcer ten op het unieke De Rijckere-orgel 1783) in de Oostkerk te Middelburg. In het najaar van 1993 is een nieuw platvorm ten behoeve van de organi satie van orgelconcerten in Middelburg opgericht, waarin ook de Werkgroep Muziek participeert: de 'Commissie Orgelconcerten Middelburg'. Dank zij dit samenwerkingsverband kunnen vaker concer ten op het Oostkerk-orgel worden gegeven. Het concertmatig gebruik van historische Zeeuwse or gels is sedert de oprichting een van de doelstel lingen van de Werkgroep Muziek geweest. Voor 1994 zijn de volgende data/locaties gepland: Oostkerk: Lutherse Kerk: zaterdag 21 mei vrijdag 3 juni vrijdag 17 juni vrijdag 1 juli vrijdag 15 juli vrijdag 22 juli vrijdag 29 juli vrijdag 1 augustus vrijdag 12 augustus vrijdag 26 augustus vrijdag 9 september

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 54