TEMPELIERS 3 Afb. 3: Het poldergebied rondom Zaamslag met het Tempelhof. Kopie- kaart van een in Middel burg verbrand exemplaar (collectie Stichting Axelse Boerenkamer, Axel). De belangrijkste en tevens oudste weergave van het Tempelhof treffen we op de zogenaamde Dampierre-kaarten aan. Dit zijn zestiende-eeuwse en latere kaarten van Noord Vlaanderen en Zee land, die aangeven hoe deze gebieden er circa 1280 uitzagen10. Op deze kaarten is echter het iconografisch aspect belangrijker dan het histo risch aspect; het Tempelhof is namelijk als een eenbeukige kerk weergegeven, evenals bij voor beeld de parochiekerk van Hengstdijk, Huughers- luus of Hertinghe11. Op enkele eertijds in het Rijksarchief in Zee land bewaarde kaarten vinden we echter meer. Vlak voor hun verbranding zijn deze kaarten na getekend en de kopieën bevinden zich nu te Axel in de collectie van De Axelse Boerenkamer. We treffen er een gebouw met een torentje op aan dat het Tempelhof voorstelt. Naar mijn me ning heeft ook dit tekeningetje eerder iconografi sche dan historische waarde. Vastgesteld kan worden dat het Tempelhof tijdens zijn bestaan toch een zodanig opvallende nederzetting moet zijn geweest, dat het de cartografen ertoe heeft gebracht het gebouwencomplex weer te geven. Tenslotte bevindt zich nog een opmerkelijke kaart in de Archives Nationales te Parijs. Deze achttiende eeuwse kaart geeft de verspreide lig ging van de voormalige goederen van de Orde rondom Zaamslag weer. De donker aangegeven percelen moeten tot de Orde hebben behoord. Het lijkt erop alsof de ridders in die tijd hebben geprobeerd hun goederen te recupereren. De kaart geeft geen duidelijke site weer waar de hoofdgebouwen gestaan zouden kunnen hebben, maar kan voor archeologen wel aanleiding vor men ook eens tussen het dorp Zaamslag en de huidige Groenstraat onderzoek te doen. De geschreven bronnen De geschreven bronnen van de Orde berusten grotendeels in het Staatsarchief te Valetta (Malta) en ten dele ook in de Archives Nationales te Pa rijs12. Daar blijkt zich ook enig iconografisch ma teriaal te bevinden". Voor reislustige geschiedbe- oefenaars ligt er dus nog een groot terrein braak. Voor dit artikel kon van deze bronnen nog nau welijks gebruik worden gemaakt. Wel zijn afge leide bronnen benut, waaronder zich oorkonden, everingboeken en dijkrekeningen bevinden. Op grond van het beschikbare bronnenmateriaal krij gen we het volgende beeld. Rond het jaar 1200 deden de Tempelridders hun intrede bij Zaamslag en stichtten volgens Gottschalk ten westen van het dorp een com manderij. In november 1200 kregen de ridders ook grondbezit benoorden Zaamslag1'. Zaamslag groeide daardoor uit tot het uitbatingscentrum van de Orde in de Vier Ambachten bij uitstek. Over overige activiteiten van de Orde in deze tijd is weinig of niets bekend15. Net als andere grote, institutionele grondbezit ters breidden de Tempeliers hun grondbezit in de Vier Ambachten uit met moeren (Zelzate), tien den en andere rechten, etc."'. Het moergebied van de Orde strekte zich uit tussen Cromhoucke en Zelzate, dus op de grens van het Assenerder en Axelambacht17. Hoe groot de omvang van dit moer was, is niet bekend. Ook in de parochie van Hontenisse verwierf de Orde grondbezit'". Het tiendbezit strekte zich in het Assenederam- bacht voornamelijk uit in de parochies Vremdij- cke, Willemskercke, Hertinghe en Steenland'". Te gen het einde van de dertiende eeuw was het Tempelhof te Zaamslag flink gegroeid. Rogghé

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 5