6 TEMPELIERS Raad te Brussel. De raadsheren hadden kennelijk adviezen ingewonnen bij mr. Willem Anthonis. Zijn advies in het niet nader omschreven geschil was kort en duidelijk. Eerst moesten de abt van Boudelo (voorlegger) en de erfschout van Zaarn- slag zich, na onderzoek van de zaak, uitspreken. Daarna zouden de grote gelanden in Zaamslag bijeen geroepen worden voor nader overleg". De administrateur was ook elk jaar aanwezig bij het afhoren (controleren) van de dijkrekeningen31. Zo was hij op 3 en 4 november 1564 in Zaamslag bij de controle van de dijkrekening. In de aanhef van de rekening wordt hij aangeduid als 'mr. Wil lem Anthonis, preseptuer vande membren van Ghent ende Zaemslach'32. Indien nodig zorgde mr. Willem ook voor de voorfinanciering van be paalde dijkkosten, zoals blijkt uit een bewijsstuk van 9 januari 1568". Hij zorgde namens cle gelan den te Zaamslag ook voor de lobby te Gent, met name bij de Raad van Vlaanderen, die op dit ter rein de regeringsraden te Brussel van advies Afb. 5: Ridder in volle wapenuitrusting en kapittelheer van cle Orde, zeventiende eeuw (copyright Bibliotheca Regia, Brussel). diende31. In het octrooi van 17 juli 1571 ten be hoeve van het dijkonderhoud te Zaamslag wordt de Tempel aangeduid als een der voorlopers op het gebied van 'dijcagie' te Zaamslag35. Ten einde de zaken van de Tempel zo goed mogelijk te behartigen, trad tempelier Anthonis regelmatig in contact met de andere grote gelan den en met de erfschout van Zaamslag36. Enkele voorbeelden uit latere tijd illustreren dit. Uit de correspondentie met de erfschout zijn enkele brieven bewaard gebleven. In zijn schrijven van 2 januari 1572 blijkt dat hij zich hard moest inspan nen om de plaatselijke dijkzaken bij de Geheime Raad en de Raad van Vlaanderen te bepleiten37. Zijn inspanningen werden in 1576 beloond, toen hij in juli van dat jaar vanuit het Tempelhof te Zaamslag aan Quarré kon schrijven, dat in de or donnantie van 2 maart voor het Kwartier Terneu- zen met de dijkbelangen van Zaamslag rekening was gehouden38. Mr. Willem Anthonis zette uitein delijk de kroon op het werk toen hij nog in dat zelfde jaar de eerste dijkgraaf van het Kwartier Terneuzen werd39. De belangen van de Orde wer den tijdens de tweede helft van de zestiende eeuw duidelijk behartigd door mr. Willem Antho nis. Hij woonde te Gent in één der huizen van de Orde en had veel belangrijke contacten, waar door hij de Tempel bij Zaamslag en de dijkzorg kon protegeren en stimuleren. Ten gevolge van de godsdienstwoelingen in de jaren die volgden en door de inundaties ruimde ook deze laatste 'tempelier' het veld. Besluit Wanneer Zaamslag en omstreken in 1584 door Staatse troepen onder water worden gezet, wijkt de bevolking uit. Het is dan ook afgelopen met de bemoeienissen van de Hospitaalridders in dit gebied. Pas bij de herdijking van de Zaamslagpol- der en de adjudicatie van de grond in 1649 duikt de Orde weer op. Maar ditmaal is het slechts nog de naam die nagalmt en zich een definitieve plaats in de lokale toponymie verwerft. Alles bij elkaar heeft de Orde van de Tempeliers, na 1312 officieel de Orde der Hospitaalridders geheten, grote invloed gehad in de gebieden benoorden Axel. Allereerst hebben de ridders meer dan circa 550 gemeten grond bezeten, verspreid liggend bij Zaamslag, Hontenisse en Ossenisse. Daarnaast hebben ze op de grens van Zuiddorpe en Zelzate en rondom Willemskercke en Hertinghe moeren of tiendrechten verworven. Met de exploitatie van dit uitgestrekte domein hebben de ridders in belangrijke mate bijgedragen aan de plaatselijke landbouweconomie. In de loop van de middel eeuwen verplaatste de commandeur zijn residen tie definitief naar Gent.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 8