TEMPELIERS Afb. 6: Gedeelte van de topografische kaart met het hui dige Tempelhof bij Zaamslag. Het gearceerde gedeelte geeft de vindplaats van de scherven aan. Het teken X staat op het punt waar de muurrestanten zijn aangetroffen. Daar aan het grondbezit de verantwoordelijk heid voor dijkzaken was gekoppeld, kregen de ridders tevens grote invloed op de waterstaats zorg en de organisatie daarvan benoorden Axel. Pas in de zestiende eeuw ontstaat enige duidelijk heid over de rol van de ridders op waterstaatkun dig terrein. De invloed van de tempeliers reikte tot ver in Brussel. Hun inzet op het terrein van de waterstaat leidde in 1576 tot de aanstelling van een tempelier tot eerste dijkgraaf van het Kwar tier van Terneuzen, dat later het waterschap de Drie Ambachten zou gaan heten. Tenslotte kan de Parijse kaart uit de achttiende eeuw voor archeologen aanleiding vormen ook nog elders bij Zaamslag onderzoek te doen naar Afb. 7: Muurrestanten aan de zuidzijde van de pro vinciale weg Zaamslag- Terneuzen (opname au teur, 1987). de mogelijke ligging van het Tempelhof, anders dan op de reeds bekende site. Het is duidelijk dat het laatste woord over de Tempeliers bij Zaamslag nog lang niet gezegd is. Het is wellicht overbodig te stellen dat het onder zoek naar deze ridders in de rest van Zeeland nog moet beginnen. Noten In de noten is de geraadpleegde literatuur verwerkt. 1. Marleen Forrier (ed.), De Orde van Malta in de Zuide lijke Nederlanden (12de-18de eeuw). Dossier bij de gelijk namige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (Brussel 1993). 2. J.B. Kuipers, 'De Tempel' bij Zaamslag'. Nehalennia 96 (1993) 26-30. 3. A. Jamees, De oorkonden van Pitsenburg. Commande rij van de Duitse ridderorde te Mechelen ('1190-1794), deel 1, betreffende 15 maart 1190 - 21 oktober 1299, (Antwer pen 1991), blz. I-XIX. Ook deel 2 (1993) is inmiddels ver schenen. 4. Forrier, o.c., blz. 55- 5. Forrier, o.c., blz. 52. 6. Andrée Scufflaire spreekt in dit verband over een Duitse 'tong' en de 'tong' Frankrijk. In Forrier, o.c., blz. 42 e.v. 7. Met dank aan ing. C. Hubregtse van het waterschap de Drie Ambachten te Terneuzen voor zijn vriendelijke mede deling. 8. Rijksarchief Gent (RAG), Kaarten en Plans (K. PI.), nr. 2647. 9. A. de Mul, 'Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H, Drievuldigheid te Zaamslag, '1338-1596'. In: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring "De Vier Am bachten", 1932, 95-154. 10. Zie hierover: Adrie de Kraker, 'De Vier Ambachten in vogelvlucht, circa 750 jaar kaartbeeld'. In: A.M.J. de Kraker, Harry van Boven en Marc E. De Smet (red.), Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk. Kloosterzande 1993, 5-13- 11. Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, Kaarten-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 9