ARCHEOLOGICA ZELANDICA WEEGINSTRUMENTEN EN GEWICHTEN UIT DE ROMEINSE TIJD IN ZEELAND 132 J.A. Trimpe Burger In de oudheidkundige verzameling van het Zeeuws Genootschap bevindt zich een Romeinse unster of weeghaak. (statera) die door de bekende oudheidkundige wijlen J.A. Hubregtse in een grindhoop te Burgh werd aangetroffen en in 1928-1929 aan het Genootschap werd geschonken. De conservator van de 'steenenkamer', P.j. van der Feen, betichtte er destijds uitvoerig over in het jaarverslag van het Ar chief 1929. Zijn toelichtingen bij het vernuftige weegtoestel vinden wij dermate instructief dat zij het ivaard zijn opnieuw onder de aandacht te ivorderi gebracht, te meer omdat sindsdien verschillende voorwerpen die de Romeinen gebruikten om het gewicht van iets te bepalen in het Zeeuws-Vlaamse Aar denburg werden opgegraven. De Romeinse unster of weeghaak van brons werd door J.A. Hubregtse bij toeval in een hoop aangevoerd grind ontdekt. Het grind was waar schijnlijk afkomstig uit het gebied van de grote ri vieren de Rijn, de Waal en de Maas. In grindgra- verijen aldaar komen nog steeds waardevolle objecten uit onder andere de Romeinse tijd te voorschijn. Terzijde moet worden opgemerkt dat het nogal eens gebeurt dat antieke voorwerpen waarvan de herkomst duister is of die zelfs ver valsingen blijken te zijn 'in de grote rivieren zijn Afb. la: Romeinse unster in de stand voor lage gewichten. Tekening: RH. Broerse, Archief Zeeuwsch Genootschap dei- Wetenschappen 1929. afbeelding 3 (inlegvel tussen blz. XII en XIII). gevonden'. Aan de echtheid van de unster in de collectie van het Genootschap (inv.-nr. 1341), die wordt geëxposeerd in de archeologische afdeling van het Zeeuws Museum, hoeft niet te worden getwijfeld, evenmin trouwens aan de vondsten uit de Romeinse cultuurlaag te Aardenburg. Het ongelijkarmige weegtoestel uit Burgh is op de afbeeldingen la en lb in twee standen weer gegeven om aan te tonen hoe het, gebruikma kend van het hefboomprincipe, voor het wegen van zowel lichte als zware voorwerpen kon wor- Afb. lb: Romeinse unster in de stand voor hogere gewich ten. Tekening: P.H. Broerse, AZG 1929, afbeelding 4 (inleg vel tussen blz. XII en XIII). t&mm

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1994 | | pagina 46