Macht en aanzien De heren van Veere kwamen uit het geslacht Van Borsele, afkomstig van het gelijknamige Zeeuwse eiland. De eerst bekende telg uit deze familie was Nicolaas (t voor 1263). Zijn klein zoon Wolfert r (ca. 1250-1299) wordt als de eerste heer van kasteel Sandenburgh beschouwd. Vanaf de veertiende eeuw noemden de heren zich naar Veere. Dit kleine dorp groeide onder hun bewind uit tot een welvarende handelsstad en een belangrijke vissersplaats. Ze oefenden grote invloed uit op de gang van zaken in Veere en het door hen aangestelde stadsbestuur. De macht en rijkdom van de heren van Veere waren het resultaat van een weloverwogen huwelijkspolitiek en de hoge posities die zij innamen in de binnen- en buitenlandse politiek. De heer die na Wolfert i als de grootste machthebber van de heren van Veere wordt gezien, is Hendrik 11 van Borsele (1404-1474). Hij vervulde belangrijke functies, waaronder rentmeester van Holland en Zeeland. Hij wist zijn bezittingen aanzienlijk uit te breiden en werd een van de meest vermogende edelen van Zeeland. Hij kreeg onder Philips de Goede grote invloed, onder meer door zijn benoeming tot admiraal ter zee. Na Hendrik II zouden ook zijn zoon Wolfert vi van Borsele en diens opvolgers Philips, Adolph en Maximiliaan van Bourgondië deze functie vervullen. De huwelijken van Hendriks zoon, Wolfert VI, geven een goed beeld van de huwelijkspolitiek van de heren van Veere. Wolfert VI (ca. 1430-1487) trouwde op veertienjarige leeftijd met Mary Stuart (ca. 1432-1465), dochter van de Schotse koning Jacobus 1. Het huwelijk legde de grond slag voor de handelsbetrekkingen tussen Veere en Schotland. Na de dood van Mary huwde Wolfert met Charlotte de Bourbon (na 1443-1478), waardoor bij banden kreeg met het Franse koningshuis. Na zijn overlijden volgde zijn oudste dochter Anna hem op. Zij trouwde met Philips van Bourgondië (ca. 1460-1498), zoon van Antonie, de bastaard van Bourgondië. Philips werd met belangrijke, diplomatieke opdrachten belast. Na zijn dood huwde Anna met bodewijk van Montfoort. Het huwelijk hield echter niet lang stand vanwege het vroegtijdig overlijden van bodewijk in 1505. In 1518 stierf Anna van Borsele op kasteel Sandenburgh en haar oudste zoon Adolph (1489-1540) volgde haar op. Door zijn hoge positie als gouverneur van Zeeland werd hij betrokken in de internationale politiek. Hij ontving veel belangrijke gasten op Sandenburgh, onder wie Karei v en Philips n. De opvolger van Adolph was zijn oudste zoon Maximiliaan. In 1547 bracht Maximiliaan het tot stadhouder van Holland en Zeeland. Hij leefde echter op te grote voet en zou bij zijn dood in 1558 een failliete boedel nalaten. De boedel van deze laatste heer van Veere werd in verschillende percelen verdeeld en geveild.2 Kasteel Sandenburgh als religieus middelpunt Door de eeuwen heen breidden de heren van Veere hun bezittingen fors uit. Enkele van hun heerlijkheden lagen op de Zeeuwse eilanden Walcheren, Zuid-Beveland, Schouwen en üuiveland. In Holland bezaten ze onder meer de heerlijkheden Amstelveen en Riederwaard (Ridderkerk) en in de Zuidelijke Nederlanden Beveren, Peer en Tournehem.3 Een heer had meestal een duidelijke en vaak langdurige juridische relatie met de parochiekerken in zijn heerlijkheden. Hij woonde daar geregeld diensten bij en raakte vaak persoonlijk geïnteresseerd in de verfraaiing van het kerkgebouw en de vermeerdering van liturgische diensten. Als gevolg hiervan ging een heer een actieve rol spelen als schenker en stichter. De doelen die hem voor ogen stonden, waren het eren van God, het bevorderen van zijn zielenheil en dat van familie en vrienden en, niet onbelangrijk, het tonen van zijn macht en rijkdom." Zoals zal blijken uit dit artikel was dat ook het geval bij de heren van Veere, want hun relatie met de Mariakapel van kasteel Sandenburgh in hun heerlijkheid Zanddijk blijkt bijzonder hecht. Kasteel Sandenburgh vormde voor de heren van Veere niet alleen het middelpunt van de aardse macht en rijkdom, maar het was ook de plek waar hun religieus leven zich afspeelde. De hoofdburcht van Sandenburgh stond op de voorhof van een ouder mottekasteel, een houten verdedigingswerk op een opgeworpen aarden heuvel.5 Dit was in gebruik bij de heren van Zanddijk.6 Kort na de dood van de laatste heer in 1247 werd Nicolaas van Borsele met de heerlijkheid beleend. Na de overdracht werd begonnen met de vervanging van het houten mottekasteel door een prestigieus bouwwerk van baksteen: kasteel Sandenburgh.' Het groeide in de loop der eeuwen uit tot een groot complex passend bij de status van de bewoners. Even na 136 De heren van Veere en de Mariakapel

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2002 | | pagina 18