Dat beleid is in 2000 vastgelegd in de Derde Kustnota. Het gaat er bierbij vooral om dat bet beslag op de ruimte langs de kust - en dat beslag geldt dus vooral vanaf bet land voor bewoning en andere bestemmingen - niet zodanig is dat maatregelen ten beboeve van de veiligheid worden vertraagd of zelfs onmogelijk zijn. Er moet dus tijdig ruimte - en ook geld - worden gereserveerd voor toekomstige maat regelen. In Zeeland gaat bet dan momenteel vooral om gedeelten van de duinenrij en meer in het bijzonder om de duinenrij in Zeeuws- Vlaanderen. Stuvel HJ. Het Deltaplan, de geboorte. Amsterdam 1956. 'Ramp 1953 en Herstel'. Watersnoodnummer Polytechnisch Tijdschrift, uitgave B, 14 augustus 1954. Literatuur Rijkswaterstaat. Verslag over de stormvloed 1953. 's-Gravenhage 1961. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Hydraulische randvoorwaarden 2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen. 's-Gravenhage 2002. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Derde Kustnota, traditie, trends en toe komst. 's-Gravenhage december 2000. Noten 1 Reeds voor de stormramp bestonden er een aantal plan nen om eilanden in het zuidwesten van Nederland door middel van dammen met elkaar te verbinden en zo het overstromingsrisico te verkleinen. Zo waren er voor de eilanden in Zuid-Holland het twee-, vier- en vijf-eilan- denplan en voor Zeeland het drie-eilandenplan. In dat laatste geval betrof dat de eilanden Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland. 2 Zelfs de afsluitdijk van de Braakman, die gereed kwam in 1952, had nog een kruinhoogte die was berekend op basis van een waterstand die geacht werd een kans van over schrijding te hebben van 0,0033, dat wil zeggen eenmaal per 300 jaar (zie K.F. Franken, 'Een schatting van de kruin hoogte van de Braakman-dijk'. De Ingenieur 21 augustus 1953). 3 Men moet dan denken aan taluds steiler dan 1:2, dat wil zeggen meestal 1:1,5, 1:1,75, soms zelfs 1:1. 4 Wij beperken ons bij deze gegevens van nu af aan tot de waterkeringen en binnendijken in de provincie Zeeland. 5 Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat er ver schillende definities van 'stroomgat' in omloop zijn. 6 Zo werd alleen al voor de stormvloedkering Oosterschelde zo'n 300 miljoen gulden besteed aan onderzoek. 7 Om slechts een paar van die werken te noemen: de af sluitingen in Korea, de nieuwe luchthaven van Hongkong, de rivierwerken van de Jamunabrug in Bangladesh, de Thames Barrier bij Londen, de grote bruggen in Canada, Denemarken en Zweden, de stormvloedkering voor Sint-Petersburg in Rusland. 8 Men vergelijke deze cijfers met die tijdens de stormvloed van 1953 en die in noot 2. Dijkdoorbraak en -herstel 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 10