De Deltawerken Figuur 10. Rammegors. Bron: DLG, 2002. De Deltawerken versterken wat met de herver kavelingen al in gang was gezet: de absolute scheiding tussen land en water. Zij zijn de techniek en beton geworden angst voor het water. Voor het Thoolse landschap zijn de Deltawerken misschien nog wel ingrijpender dan de herverkaveling, vooral in gebieden 'langs de waterkant'. De getijdenhaventjes verdwijnen door afsluiting van de Grevelingen in 1965. Aanvankelijk zou ook de Oosterschelde afgesloten worden, maar als dat niet gebeurt, moeten er compartimenteringsdammen komen: de Oesterdam, Krabbekreekdam en de Philipsdam maken de oude getijdengeul de Eendracht tot een van de Oosterschelde afgesloten, gekana liseerde Schelde-Rijnverbinding. In de luwten van de afgedamde gebieden ontstaan grote stukken schor en slik, zoals het Rammegors. Buitendijks verandert er dus wél veel rond Tholen, Op Schouwen-üuiveland hebben de Deltawerken ook grote invloed. Plaatsen als Brouwershaven komen aan een groot zoutwater meer te liggen en zijn niet langer belangrijke haventjes, behalve dan voor de recreatieve vaart. Verder wordt Schouwen-Duiveland op verschillen de manieren verbonden met de rest van Zeeland en Nederland. De Haringvlietbrug en -sluizen verbinden samen met de Brouwersdam Schouwen-Duiveland met de Randstad; de Oosterscheldekering zorgt voor een verbinding met Walcheren en de Zeelandbrug leidt naar Zuid-Beveland, dat door een brug over het Schelde-Rijnkanaal weer met het Brabantse vasteland wordt verbonden. Deze verbindingen zorgen voor een steeds groeiende stroom recreanten; vooral de Kop van Schouwen, maar ook de andere natuurgebieden op Schouwen- Duiveland krijgen een grotere recreatiedruk. Land boven water 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 28