Sinds de Deltawerken Al tijdens de uitvoering van de Deltawerken ontstaat er een discussie over de nagestreefde scheiding van water en land. Is het wel goed om het getijde helemaal uit de delta te weren? En is het wel echt nodig voor de veiligheid? Wat gebeurt er met de waterkwaliteit van stil staand water en hoe snel gaat de verzoeting van de delta? Nu de boeren op de eilanden het economisch beter hebben gekregen en er groeiende inkomsten zijn uit recreatie, komt er meer aandacht voor de natuurgebieden. Beleidsmakers durven ook weer over het water na te denken als schepper van veel moois en het niet alleen meer als vernieti gende vijand te zien. Er ontstaat behoefte de gradiënten tussen land en water weer terug te brengen, de plekken waar zoute kwel aan de oppervlakte komt te koesteren - zoals in de Prunje - de egalisering ongedaan te maken, oude kreken en poelgebieden in ere te herstellen of op zijn minst te markeren en niet alleen waterkerende, maar ook de natuur- en land schappelijke waarde van dijken te bewaken.19 Men wil kortom water weer voet aan de grond geven op het land, waarmee de dynamiek in de delta teruggebracht wordt. Deze kentering in het denken heeft ervoor gezorgd dat de Oosterscheldekering wel een bescherming tegen stormvloeden, maar geen totale afsluiting van de Oosterschelde heeft gebracht. En inmid dels zijn er plannen om ook de Haringvlietsluizen weer - een stukje - open te zetten en verbin dingen tussen het Krammer-Volkerak en andere wateren tot stand te brengen. Zo kunnen de Zeeuwse eilanden toch weer stukken land worden in een delta waar water en land elkaar voort durend treffen. Figuur 11 Zeelandbrug. Bron: dlg, 2002.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 29