Noten 1 De veranderingen zijn onder meer beschreven in A. Beenhakker, 'Vijftig jaar natuur en landschap op Schouwen-Duiveland'. Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen Duiveland) 14 (1989) 93-110 en A. Beenhakker, 'Het stille land. Landschap en natuur op en om Tholen en Sint Philipsland 1940-1990'. Zeeuws Tijdschrift 41 (1991) 186-192; zie ook C.M. Volker e.a., Schouwen-Duiveland: verkenning van maatschappe lijke achtergronden van landschaps-veranderingen. Wageningen, 1979, en Consulentschap Natuur, Milieu en faunabeheer, Inventarisatierapport Tholen. 1988. 2 I. Muller, Bouwen aan een vergeten eiland: veranderings processen op Schouwen-Duiveland voorafgaand aan de watersnood van 1953 (een voorstudie). Amsterdam 1989. 3 Dijkvallen zijn instortingen van dijken, veroorzaakt doordat stroming de onderkant van een zeedijk steeds verder uitschuurt. 4 Kreekruggen zijn de met zand opgevulde en daardoor hoger gelegen oude kreken. 5 Zie Atlas van ruilverkavelingen in Nederland, (z.p., z.j.), aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Wageningen. 6 Sinds kort is bekend dat het officiële dodental niet 1835 maar 1836 is: in Capelle is een kind geboren en verdronken zonder bij de burgerlijke stand te zijn aangemeld (bron: Ria Geluk, VW-Schouwen-Duiveland). 7 Herverkaveling Zeeland, Jaarverslag 1953-54. (z.p., z.j.). 8 Jaarverslag van het Staatsbosbeheer over 1953, 41. 9 Zie Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland, Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland, (z.p., z.j.) (1953), voor een beeld van de leden van zo'n commissie. 10 R.J. Benthem, 'Het werk van Staatsbosbeheer voor de verzorging van ons landschap'. Natuur en Landschap 4 (1950) 15. 11 J. Markusse, Ruil- en herverkavelingen in Zeeland. Landinrichting in perspectief van 1946 tot heden. Goes 1998. 12 W. van der Ham, Heersen en beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw. (z.p.) 1999, 283. 13 J. Buis e.a., Staatsbosbeheer 100 jaar: werken aan een groen Nederland. Utrecht 1999, 169. 14 Helaas zijn de tekeningen die gemaakt zijn voor de her verkavelingen (door Nico de Jonge?) niet terug te vinden. Ze zouden zich in het Archief Landschapsarchitectuur Staatbosbeheer, in kaartenkast Z, in de Universiteits bibliotheek Wageningen moeten bevinden, maar daar zijn ze niet te lokaliseren. 15 R.J. Benthem, 'Het werk van Staatsbosbeheer', 19. 16 Zie noot 9. 17 K. Slager, De ramp: een reconstructie. 200 ooggetuigen over de watersnoodramp van 1953. Verhalen om nooit te vergeten. Goes 1992, 420 e.v. 18 Waarom de commissie bij de herverkaveling Tholen zo te werk is gegaan, is helaas moeilijk te achterhalen, omdat een rapport inzake de herverkaveling van Tholen onvindbaar is. Het is wel gemaakt (zie Jaarverslag van het Staatsbosbeheer over 1953, 46). Wel zijn in het archief van de Dienst Landelijk Gebied de bijbehorende kaarten aanwezig. 19 Zie bijvoorbeeld Plan Tureluur voor Schouwen-Duiveland en de plannen voor de ecologische hoofdstructuur van Tholen. Land boven water 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 30