Boekbesprekingen Een vloed van boeken en een film Recente publicaties over de stormramp van 1953 Vijftig jaar na de Ramp. Een lange periode van herstel, wederopbouw en verwerking wordt indrukwekkend afgesloten met de uitvoering van het prachtige Requiem '53 van Douwe Eisinga. Als het 'Requiescant in pace. Amen' is verklonken, rest nog slechts de stilte. Stilte van de dood, maar ook van vrede. Dit themanummer van Zeeland is gewijd aan het herstel en de wederopbouw na de Ramp. Een van de aspecten daarvan is het terugblikken op de gebeurtenissen van die tijd, nu het nog kan, omdat na vijftig jaar nog veel ooggetuigen in leven zijn. Er is in het afgelopen jaar dan ook een grote stroom publicaties over het rampjaar verschenen. Allereerst is daar de herziene uitgave van Kees Slagers magnum opus De rampwaarin een groot aantal aanvullingen en correcties is opgenomen. Het Zeeuws Tijdschrift gaf een facsimile van het speciale rampnummer van april 1953 uit. Opvallend is daarin de opmerking van E.W. de Bree, dat naar de mening van de grootmeesters der dijkage de Ramp van 1953 'slechts te wijten is aan onweerstaanbare over macht' en niet, zoals in 1530, mede aan nalatigheid van de dijkbeheerders. Die mening is door publicaties als die van Slager wel gelogenstraft. De grootmeesters wisten wel beter. Veel recente boeken hebben betrekking op aspecten die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven; zij vormen daarom een nuttige aanvulling op de al aanwezige literatuur. Zo zijn enkele boeken gewijd aan de gebeurtenissen in die tijd, die nog niet veel aandacht kregen. Dat geldt voor Hier was eens Capelle van Kees Slager, maar ook voor Hoe ver het water kwam van Sandra van de Vijver, over de Ramp in Duivershoek in Zeeuws- Vlaanderen, en voor Water zonder klokgelui van Bareman en Verbrugge, over de overstromingen in en bij Terneuzen. Ook aspecten van de hulpverlening na de Ramp zijn tot nu toe onderbelicht gebleven. Hans Beukema vertelt in De Orkaan van 1953 het relaas van de hulpverleners, die van alle kanten met hun vaartuigen toestroomden. Cor Heijkoop laat zien, hoe de mogelijkheid om Phoenixcaissons te gebruiken heeft bijgedragen tot het succes van het dijkherstel. Dit is maar een greep. Het is in het kader van dit themanummer niet mogelijk om alle pas ver schenen publicaties over de Ramp te bespreken. We hebben slechts een selectie kunnen maken, waaruit vooral blijkt hoeveel facetten de geschiedschrijving over de Ramp heeft. In dit kader past ook de filmdocumentaire van Koert Davidse, De Ramp. De herinneringen van allen die de Ramp hebben ondergaan en meebeleefd, zijn nog niet vervlo gen. Ze zullen meegedragen worden in de geschiedenis. Of in de woorden van Christopher Levenson, lid van een van de eerste hulpteams, zoals ze zijn opgenomen in het Requiem '53: 'The great sea's malignant whispers riddle our flesh with questions who can answer till we turn in nothing but fear to each other until we can make new ground.' A.J. Beenhakker Rinus Antonisse, 50 jaar geleden 50 jaar verder: februariramp 1953. In zijn rijk geïllustreerde boek plaatst Rinus Antonisse de februariramp van 1953 in het kader van de geschiedenis van de delta. Via de kolonisatie van de moerasdelta, de middeleeuwse inpolderingen, de grote stormvloeden in de vijftiende en zestiende eeuw en de vroege plannen tot dijk versterking in het midden van de vorige eeuw, komt hij tot de februariramp. Het vc-rhaal is zo langzamerhand bekend. De foto's die dit deel van het boek sieren, eveneens. Het boek vervolgt met de geschiedenis van het dichten van de stroomgaten, de successen en de tegenslagen daarbij en de uitvoering van het Deltaplan. 34 Boekbesprekingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 39