winkelier in Middelburg. Een deel daarvan komt in handen van de geschiedvorser mr. Jacob Verheye van Citters, die de stukken afkomstig uit het abdijarchief onder zich houdt. In 1863 worden deze bij de veiling van zijn bibliotheek aangekocht door het provinciaal archiefdepot. Ook andere stukken uit het abdijarchief, die in de jaren 1807-1813 waren vervreemd, worden later in de 19de eeuw door particulieren aan het archiefdepot geschonken of door het archief gekocht. De laatste keer is dat gebeurd in 2000, toen de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief zes charters, afkomstig uit het abdij archief, het oudste uit 1298, van een Duitse handelaar heeft kunnen kopen. De grootste ramp die het abdijarchief heeft getroffen, is het Duitse bombardement van Middelburg op 17 mei 1940. Van het abdijarchief gaan dan circa 400 charters van na 1 515 verloren, evenals alle delen en banden, onder andere het cartularium van de abdij, de manualen van de landpacht vanaf 1350 en de rekeningen van de proost. Gespaard bleven de ca. 1100 charters van voor 1515. Wat is nu van dit alles het effect voor het historisch onderzoek? Er zijn een aantal redenen waarom de schade door het bombardement van 1940 een klein beetje wordt beperkt. Belangrijk is dat Fruin in 1901 een inventaris van het archief met uitge breide regestenlijst heeft uitgegeven. Bovendien was het cartularium, dat in 1940 verloren ging, al in 1775 volledig afgeschreven door Jacob Verheye van Citters. Voor onderzoek op het gebied van een behoorlijk aantal deelonder werpen is er zodoende nog genoeg materiaal aanwezig. Dat betreft in de eerste plaats de patronaatsrechten van de abdij en de wereldlijke functies van de abt. Ook van de verwerving, de omvang en de globale ligging van het grondbezit van de abdij kan men zich een redelijk goed beeld vormen. Het is echter haast onmogelijk iets te weten te komen over de exploitatie van dat bezit. Het is globaal bekend dat het grondbezit vanaf de 14de eeuw grotendeels wordt verpacht, maar het verlies van de manualen van de land pacht en de rekeningen van de proost maakt dat wij verder geen direct inzicht kunnen krijgen in de details van het goederenbeheer. Om ongeveer dezelfde reden krijgen wij evenmin zicht op de uitoefening van het tiendrecht door de abdij in vele parochies. Soms bieden archieven van instellingen en personen waar de abdij mee in contact stond enig soelaas. Ook van die archieven is echter veel verloren gegaan. Wel is er nog het nodige bewaard van de archieven van het Duitse huis en het gasthuis te Middelburg, en bestaat er nog een restant van het archief van het Victorinnenklooster in Biezelinge, maar daar tegenover staat dat er hoegenaamd niets over is van de archieven van de Middelburgse parochie- en kapittelkerken, het norbertinessenklooster bij Serooskerke, de twee bedelordekloosters en het begijnhof te Middelburg, de commanderijen van de johannieters in Middelburg en bij Domburg, het cisterciënzerinnenklooster onder Aagtekerke en de benedictinessen van Werendijke. Voor wat betreft de contacten tussen de abdij en de stad Middelburg, stuit men op het feit dat het oud-archief van die stad bij het bombardement in mei 1940 volledig verloren is gegaan. Dat ver lies wordt maar zeer gedeeltelijk gecompenseerd door de vóór de oorlog voltooide RGP-bronne- nuitgave van W.S. Unger Bronnen voor de geschiedenis van Middelburg in landsheerlijke tijd). Uit dit alles blijkt hoezeer bij de bestudering van de middeleeuwse geschiedenis van de abdij de mogelijkheden daartoe mede afhankelijk zijn van wat uit diezelfde Middeleeuwen aan archief materiaal is overgeleverd. Laat ons hopen dat in enig archief in Nederland, België of waar dan ook ooit nog eens iets van de zoekgeraakte delen van het abdijarchief worden teruggevonden! Literatuur R. Fruin, 'Lotgevallen van het archief sinds 1574'. In: R. Fruin, Het archief der o.LV.abdij te Middelburg. 's-Gravenhage 1901, 7-12. C. van Heel, 'Onder pijen verborgen'. Nehalennia. Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie onder auspiciën van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 20 (1974) 20-31. W. Hoevenaars, 'Bijdragen tot de geschiedenis der Premonstratenser abdij van O.L.V. te Middelburg'. Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem 22 (1897). Over de lotgevallen van het abdijarchief 105

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 23