^glETiTi 14.1 dat hier waeren ingebracht mette Schepen uyt Guynéa, hier in gecommen veele Mooren, wel by de hondert, zoo Mans als Vrouwen ende Kinderen, wesende alle gedoopte Christenen, ende dat die daeromme nyet en behooren by yemanden gehouden oft vercocht te worden als Slaeven, maer gestelt in heure vrye liberteyt, zonder dat yemandt van derselver eygendom behoort te pretenderen.'6 (Met schepen uit Guynéa zijn hier ingekomen vele Moren, wel tegen de honderd, zowel mannen als vrouwen en kinderen, zijnde allen gedoopte christenen; daarom be horen zij niet door iemand gehouden te worden, noch verkocht als slaven, maar in vrijheid gesteld, zonder dat iemand kan beweren ze in eigendom te hebben.) 'Wesende alle gedoopte Christenen'; dit is een belang rijk punt. Omdat de Moren gedoopt zijn, staat er, daarom moeten ze in vrijheid gesteld worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 16