Zeeland 14.1 2 Zie bijvoorbeeld Ronald Segal, Islam's Black slaves: The Other Black Diaspora. New York 2001 en James H. Sweet, Recreating Africa: culture, kinship, and religion in the African-Portuguese world, 1441-1770. Chapel Hill 2003. 3 David Northrup, Africa's Discovery of Europe, 1450-1850. Oxford and New York 2002, ch.1, First Sights, Lasting Impressions. 4 Afbeeldingen: 'Katharina', tekening in zilverstift van Albrecht Dürer. Uffizi, Florence. 'Zeeuwse boerin in kleder dracht, december 1520, Goes'. In: Albrecht Dürer, Dagboek van zijn reis door de Nederlanden in 1520-1521. Ingeleid en toegelicht door P.T.A. Swillens, Leiter-Nypels, Maas tricht 1941. De gebruikte citaten zijn afkomstig uit deze vertaling. Het origineel van de tekening van Katharina bevindt zich in een schetsboek van Dürer, nu in het muse um van Chantilly. 'Kopf eines Negers': tekening in houts kool, Albrecht Dürer. Het origineel bevindt zich in Wenen, Albertina. Zie ook Tentoonstellingscatalogus Dürer, uba Ned 113 33.5 (P.C. Hoofdhuis), Amsterdam. Over deze materie is overigens nog weinig gepubliceerd. Uitstekend pionierswerk levert Marysa Otte, 'Somtijts een Moor': De neger als bijfiguur op Nederlandse portretten in de zeventiende en achttiende eeuw. Doctoraalscriptie Kunst geschiedenis, artikel en catalogus: VU Amsterdam, 29 juni 1987. 5 Dat een vorm van ruilhandel tot in de negentiende eeuw standhoudt, valt op te maken uit de archiefstukken, die in Zeeland uit de achttiende eeuw ruimschoots bewaard zijn gebleven. Slaven worden in kleine aantallen, vaak maar een of enkele per eigenaar, gekocht voor allerlei goederen, zo blijkt uit het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Zie bijvoorbeeld: Lijst van 'slaven uit de hand gekocht', op het schip Groot Prooijen, dat van Middelburg naar Angola naar Suriname voer van 27 oktober 1747 tot 16 maart 1748. Deze lijst maakt duidelijk hoe steeds slechts enkele slaven werden aangekocht. Kapitein Hendrik van Rijen van dit schip en zijn bemanning ver klaren na hun terugkeer dat ze de slaven hebben gekocht voor wapens, kruit, messen en ijzeren staven, en dat ze niet voor zichzelf gehandeld hebben. Zeeuws Archief, Middelburg (za), Middelburgsche Commercie Compagnie (mcc) 474. Een andere lijst van goederen waarvoor slaven zijn aangekocht, van het schip Het Hof van Zeeland, vermeldt veel textiel, sloten, kaurischelpen, messen, ketels, staven, geweren, kleden, neusdoeken, kruit, drank, smeer en een trompet. za, mcc 574. 6 za, Archief Staten van Zeeland, Notulenboeken, 15 november 1596. 7 Thornton, a.w., p. 434. 8 za, Archief Staten van Zeeland, Notulenboeken, 15 november 1596. 9 Linda Heywood en John Thornton, mondelinge mededeling over lopend onderzoek, Boston University, november 2003. Zie o.a. John Thornton, The African Experience of the "20. and Odd Negroes" Arriving in Virginia in 1619', William and Mary Quarterly, vol. 55, no. 3, p. 421-434. 10 Thornton, a.w., 11 Thornton, a.w., p. 429. 12 Andrew Battell, 'The Strange Adventures of Andrew Battel of Leigh in Essex'. In: Samuel Purchas, Purchas, His Pilgrimes, London 1625; reprints 1901, 1967. 13 Thornton, a.w., p. 427. 14 Linda Heywood, e-mail aan auteur, 24 juni 2004 ('Angolans [either from Kongo or some parts of the Portuguese territory and its neighbours] were the most likely source of a large number of Christians'). 15 Engel Sluiter, 'New light on the "20. and Odd Negroes" Arriving in Virginia, August 1619', William and Mary Quarterly, vol. 54, no. 2, p. 395. 16 Sluiter, a.w., p. 397. De slaven waren ingeladen in Luanda, totaal '350 slaves, large and small'. Na de overtocht en een aanval van een Engels schip kwam het schip in Jamaica aan met slechts 147 slaven, waarvan 24 'slave boys he was forced to sell in Jamaica'. Er waren erg veel doden. 17 Johanna Louise Kool-Blokland, De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg. Dissertatie Universiteit Tilburg 1990. Uitgave Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1990, p. 86-87. Met dank aan Roelof Koops die mij op deze bron wees. 18 Kool-Blokland, a.w., p. 127. 19 J.H. de Stoppelaar, Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nedertandsche Handetgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog. Den Haag 1901, p. 61-62. 20 Zie hierover Herman Obdeyn, Paolo de Mas et al, Geschie denis van Marokko. Amsterdam 2002, o.a. p. 68 (waar de auteurs de Moren 'Marokkanen' noemen), p. 232 e.v. 21 Zie o.a. J.C. de Marez Oyens, 'Het Oostersche Westen'. In: De Gids, jrg. 72, vierde serie, 26e jaargang, Amsterdam 1908, p. 50-96, met name 74-75. De auteur spreekt daar van 'een honderd Moorsche slaven, in 1604 van de Spaansche galeien gevangen genomen'. Zij worden door Pieter Maartensz. Coy, herkomstig van Schiedam, die in 1601 benoemd was als gecommitteerde der Verenigde Gewesten, meegenomen, om ze aan de Sultan aan te bie den, 'vrijen handel en verkeer en toegang tot de havens van Barbarije voor de Nederlanders te bedingen, en trach ten loslating te bekomen voor de talrijke Nederlanders die in Marokko als slaaf verkocht zijn', p. 75. In hetzelfde artikel noemt de auteur de 'zwarte galijen voor Antwer pen, mitsgaders voor 't gat van Sluys' (p. 70). Met dank aan Wantje Fritschy voor de verwijzingen naar bronnen over de Marokkaanse geschiedenis. 22 Zie hierover H. de Castries, Sources inédites de Thistoire du Maroc. Den Haag 1906-1923, meerdere delen, (in ub Leiden). Zie ook Nationaal Archief, Liassen Barbarije 1596-1796. 23 Bijvoorbeeld in latere notulen van de Staten van Zeeland, de Staten van Holland en de Staten-Generaal, tussen 1597 en 1605. Afrikanen in Zeeland 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 24