tiende eeuw en de verplaatsing van de abdij naar Groeninge. Vervolgens het verloren gaan van de kloostertucht, het financieel en geestelijk verval door de vele oorlogen in die gewesten en het herstel onder abdis Katarina van den Bossche. Ten slotte de abdissen van de zestiende eeuw tot de vernieling van de abdij in de Geuzentijd, de wederopbouw binnen de stadsmuren en het einde der abdij begin negentiende eeuw. In Medical History (2004,4) veel aandacht voor Nederlandse zaken in de drie artikelen: 'A Com mentary on the History of Social Psychiatry and Psychotherapy in Twentieth-Century Germany, Holland and Great Britain' van M. Neve, 'Between Institutional Psychiatry and Mental Health Care: Psychiatry in The Netherlands, 1916-2000' van H. Oosterhuis en in 'Psychotherapy in The Netherlands after the Second World War' (G.J.M. Hutschemaekers en H. Oosterhuis). De vroege geschiedenis van de psychotherapie in Nederland verschilt nauwelijks van die van de omringende landen, maar de latere ontwikkelingen zijn onge bruikelijker. Het toenemen van deze geneeswijze in ons land ging sneller dan overal elders in Europa. De groei nam zo'n vlucht dat rond 1980 psychotherapie werd beschouwd als de beste vorm van ambulante behandeling in de geeste lijke gezondheidszorg. De psychotherapeuten waren officieel erkend, hun aantal nam enorm toe en de psychotherapeutische aanpak over heerste bij het riagg. De laatste jaren heeft een groot aantal therapeuten het riagg de rug toegekeerd en hebben velen een eigen praktijk geopend. Ook is er een tekort ontstaan aan psychiaters en bovendien lijken farmaceutische behandelingen weer meer in zwang te komen bij het riagg. Het is tenslotte niet duidelijk of het beroep van psychotherapeut zijn autoriteit zal behouden. 30 Aanwinsten ruilverkeer

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 31